Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta arvosanalautakunnan ehdotuksen perusteella. Ehdotuksen väitöskirjan arvosanaksi tekee arvosanalautakunta. Väitöskirjan arvostelu perustuu väitöskirjasta annettuihin kirjallisiin lausuntoihin (vastaväittäjän lausunto, esitarkastajien lausunnot).

Vastaväittäjän lausunto

Vastaväittäjän tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekunnalle perusteltu kirjallinen lausunto väitöskirjan tieteellisestä arvosta. Mikäli vastaväittäjiä on kaksi, he voivat myös antaa yhteisen lausunnon. Vastaväittäjän tulee arvioinnissaan ottaa huomioon myös väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.

Väittelijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta.

Arvosanalautakunta

Tiedekunta määrää väitöskirjalle arvosanalautakunnan vastuuprofessorin esityksestä väitösluvan myöntämisen yhteydessä (e-lomake). Lautakunnan jäseniä ovat kustos, vastaväittäjä sekä yksi tai kaksi tiedekunnan edustajaa. Tiedekunnan edustajan tulee olla professori tai dosentin tasoinen tutkimus- ja opetushenkilökunnan jäsen. Mikäli kustos on väitöstyön ohjaaja, hänellä on lautakunnassa vain puheoikeus. Lautakunnassa tulee olla vähintään kaksi äänivaltaista jäsentä.

Arvosanalautakunta tekee tiedekuntaneuvostolle ehdotuksen väitöskirjan arvosanasta. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon paitsi väitöskirjan tieteellinen arvo myös väittelijän kyky puolustaa väitöskirjaansa väitöstilaisuudessa, minkä vuoksi kaikkien arvosanalautakunnan jäsenten tulee olla läsnä väitöstilaisuudessa. Ehdotuksessa otetaan huomioon myös esitarkastajien lausunnot.

Väitöskirjan arviointikriteerit matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Väitöskirja arvioidaan asteikolla hylätty, hyväksytty, kiittäen hyväksytty.

Väitöskirjan yleiset arviointikriteerit.

Väitöskirjan arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kohtiin:

  • Tutkimuksen merkitys ja asema oman alan tutkimuskentässä
  • Väittelijän työpanoksen merkitys väitöskirjan tieteellisten tulosten saavuttamisessa
  • Työn laajuus ja aineiston riittävyys
  • Tutkimusmenetelmien soveltaminen ja kehittäminen
  • Tulosten johtaminen käsitellystä aineistosta
  • Tutkimuksen rakenteen johdonmukaisuus
  • Kirjallisuuden tuntemus ja hyväksikäyttö
  • Väitöskirjan kokoonpano (esitystapa, tyyli ja kieliasu)
  • Tekijän kyky puolustaa tutkimustaan julkisesti

Arvosana kiittäen hyväksytty annetaan, kun työ on arviointikriteerien mukaisesti tarkasteltaessa huomattavan ansiokas. Tiedekunnan esitarkastusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että väitöskirja voidaan julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyä. Väittelyluvan saaneen tutkimustyön tekijän väitöskirjaksi aiottu tutkimustyö joudutaan kuitenkin hylkäämään, jos siinä arviointikriteerien mukaisesti tarkasteltaessa ilmenee merkittäviä puutteita, eikä sen voida katsoa täyttävän väitöskirjan minimivaatimuksia.

Väitöskirjaa ei hyväksytä tiedekuntaneuvoston kokouksessa ennen kuin väittelijä on toimittanut tiedekunnalle (kumpula-phd@helsinki.fi) kirjallisen ilmoituksen siitä, että hänellä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän lausunnosta ja väitöskirjalle esitetystä arvosanasta. 

Tiedekunta ilmoittaa väittelijälle väitöskirjan hyväksymistä koskevan päätöksen.

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaan opiskelija, joka on tyytymätön lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunta voi palauttaa arvostelun tiedekuntaneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.