Opetustaidon arviointi matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Opetus- ja tutkimustehtävien sekä dosentuurien hakijoiden opetustaito arvioidaan kokonaisuutena. Opetustaito arvioidaan hakijan toimittamien dokumenttien, opetusnäytteen ja haastattelun perusteella.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa opetustaito arvioidaan dekaanin 11.3.2024 tekemän päätöksen mukaisten kriteerien (pdf) perusteella. Hakija saa opetustaidostaan lausunnon.

Opetustaidosta annetaan arvosana asteikolla välttävä – tyydyttävä – hyvä – kiitettävä – erinomainen. Opetustaidosta annettavassa kokonaisarviossa ilmoitetaan, onko hakijalla tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävä opetustaito.

Ope­tus­näy­te

Opetusnäytteen ideana on esitellä, miten opettaisit, pedagogisesti mielekkääksi katsomallasi tavalla, saamasi aiheen nimetylle kohdeyleisölle. Saat siis valita näytteeseen sellaisia opetusmenetelmiä, joiden käyttöä ja osaamista haluat esitellä. Opetusnäytteen ideana EI siis ole esitellä omaa substanssiosaamistasi, eikä tarkoituksena siten ole pitää tieteellistä esitelmää aiheesta. Opetusnäytteessä halutaan arvioida sitä, miten opetat aiheen, eli minkälaisia opetusmenetelmiä valitset opiskelijoiden oppimista tukemaan. Hakija pitää opetusnäytteen kuin opettaisi aitoa kohdeyleisöä, hän voi esimerkiksi puhutella yleisöä ja aktivoida haluamillaan tavoilla. Opetusnäytteen aika on rajallinen, eikä tarkoitus ole tiivistää kokonaista luentoa lyhyempään aikaan, vaan antaa näyte määrätyn pituisesta opetussessiosta. Aika on varsin lyhyt, joten näyte kannattaa suunnitella etukäteen.

Tehtäväntäytöissä hakijoille on tapana antaa yhteinen aihe, joka on haettavan tehtävän alalta.  Dosentuurin hakijat saavat valita aiheensa itse. Kohdeyleisö on siten asianomaisen alan opiskelijat.

Opetusnäytteessä arvioidaan myös hakijan opetuskielitaito sen mukaan mitä Helsingin yliopiston johtosäännön §32 sanoo: hakijalla tulee olla tehtävän edellyttämä kielitaito. Kandiohjelmat ovat joko suomen- tai ruotsinkielisiä. Maisteri- ja tohtoriohjelmat ovat ohjelmasta riippuen englannin- tai monikielisiä. Opetusnäyte kannattaa antaa tehtävän edellyttämällä kielellä. Opetusnäyte arvioidaan yllä mainitun opetustaidon arviointimatriisin perusteella.

Opetusnäytetilaisuus kestää noin 60 min ja sisältää

  • opetusnäytteen 25 min (julkinen!)
  • haastattelun 15-20 min (toimikunta ja hakija)
  • toimikunnan kokouksen 10-15 min (toimikunta)

Sa­maa teh­tä­vää ha­ke­nei­den kes­ki­näi­nen ver­tai­lu

Samaa tehtävää hakeneiden ja opetustaidon osalta tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden keskinäisestä vertailua varten opetustaitotoimikunta voi käyttää myös kokonaisarvioinnissaan arvosanaa. Tällöin käytössä ovat vain arvosanat hyvä ja erinomainen.

Vaihtoehtoisesti voidaan hakijoiden opetustaidon vertailu ilmaista myös suorempaan. Esimerkiksi seuraavaan tapaan (kolme arvioitavaa): Yhteenvetona opetustaitotoimikunta toteaa opetustaidon vertailussa hakija A:n sijoittuvan kahta muuta arvioitua hakijaa paremmin. Hakijoiden B ja C keskinäistä vertailua opetustaitotoimikunta ei pidä tarpeellisena. Molemmat antoivat erinomaiseksi arvioidun opetusnäytteen ja heidän opetuskokemuksestaan, pedagogisesta koulutuksesta ja muista opetusansioista ei synny merkittävää eroa.