Kumpulan kampuksen menettelyohje

Kumpulan kampuksen menettelyohje määrittelee, kuinka käyttäydymme tiedekunnassamme, millaista käyttäytymistä odotamme muilta ja millaisen kuvan annamme tiedekunnastamme ulospäin.

Menettelyohjeen avulla yliopistomme arvot muuntuvat selkeiksi suuntaviivoiksi, joita jokainen voi ja joita jokaisen pitää seurata. Menettelyohjeen avulla matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ottaa ennakoivan ja ennaltaehkäisevän roolin sen varmistamiseksi, että tiedekuntamme on hyvä ja turvallinen paikka työskennellä, opiskella ja vierailla.

Kumpulan kampuksen menettelyohjeen on valmistellut yhdessä pieni työryhmä, henkilöstöpalvelut ja tiedekuntaneuvosto.

Kumpulan kampuksen menettelyohje

To­tuus ja tie­to

 • Kaikki toimintamme perustuu arvoillemme, jotka ovat totuus ja tieto, riippumattomuus, luovuus, kriittisyys, valistus ja hyvinvointi.
 • Tutkimuksen, opetuksen, oppimisen ja muiden toimintojemme lähtökohta on pyrkimys totuuteen ja uuteen tietoon.
 • Kunnioitamme ja arvostamme erilaisuutta.
 • Olemme avoimia uusille ideoille ja lähestymistavoille.
 • Toimimme siten, että muut voivat osallistua työhömme ja jatkaa ja kehittää sitä.
 • Emme petä muita huolimattomuuttamme emmekä tahallamme.
 • Kunnioitamme toistemme oikeutta yksityisyyteen sekä tiedon, dokumenttien ja datan luottamuksellisuutta.
 • Emme kopioi, tulkitse väärin tai väärennä dataa.

Riip­pu­mat­to­muus

 • Ymmärrämme, että meidän käyttäytymisemme vaikuttaa tiedekuntamme maineeseen.
 • Kunnioitamme yliopistoyhteisön inhimillisten, taloudellisten ja materiaalisten voimavarojen rajallisuutta.
 • Neuvomme ja ohjaamme toinen toisiamme.
 • Asiantuntijana tai johtajana annamme riittävästi ohjausta, emmekä siirrä toisillemme liian suurta työmäärää.
 • Emme käytä väärin asemaamme saadaksemme erikoiskohtelua tai asiaankuulumattomia etuja itsellemme tai muille.
 • Tutustumme kaikkiin oleellisiin sääntöihin ja määräyksiin ja noudatamme niitä.
 • Vältämme kaikkia eturistiriitoja, sekä todellisia että sellaisiksi ymmärrettyjä.

Luo­vuus

 • Olemme avoimia uusille ideoille ja lähestymistavoille.
 • Pidämme kaikkia tieteenaloja yhtä arvokkaina.
 • Pysymme ajan tasalla kehityksestä, joka vaikuttaa työhömme, opintoihimme tai tutkimukseemme.
 • Sovellamme oppejamme, taitojamme ja ammatillista kokemustamme rakentavasti kaikkien hyödyksi.
 • Jaamme kaiken tiedon, joka saattaa hyödyntää toinen toisiamme työssämme tai opinnoissamme.
 • Sovellamme vaihtoehtoisia lähestymistapoja kehittääksemme uusia ajatuksia ja menettelytapoja.
 • Annamme muille tunnustuksen heidän panoksestaan.

Kriit­ti­syys

 • Toimimme rehellisesti ja puolueettomasti.
 • Määrittelemme toiminnoillemme selkeät ja realistiset tavoitteet ja tiedotamme niistä toisillemme.
 • Annamme palautetta tai kritiikkiä rakentavasti ja ilman karkeaa kielenkäyttöä.
 • Emme anna ulkopuolisten tahojen vaikuttaa arvostelukykyymme tai puuttua siihen, miten käytämme taitojamme tai erikoisosaamistamme.
 • Pidämme tarkoituksemme avoimena, suvaitsemme erimielisyyksiä ja vältämme moralisoivaa kielenkäyttöä.
 • Olemme mukautuvaisia ja valmiita sopeutumaan muutoksiin.
 • Hoidamme erimielisyydet aloitteellisesti ja puolueettomasti.

Va­lis­tus

 • Edistämme monipuolista koulutusta, syvällistä oppimista ja ongelmanratkaisukykyjen kehittymistä sekä yliopistossa että ympäröivässä yhteiskunnassa.
 • Tarjoamme opetuksemme ja tutkimuksemme tulokset yhteiskunnan käyttöön.
 • Koulutamme asiantuntijoita, jotka voivat osaltaan antaa myönteisen panoksen maailmalle.
 • Edistämme kestävän kehityksen periaatetta kaikissa toimissamme, kuten opetuksessa, tutkimuksessa, prosesseissa ja käytänteissä.
 • Olemme kriittisiä julkisissa kommenteissamme ja toimissamme (ml. sosiaalinen media) pitääksemme yllä tiedekunnan hyvää mainetta.

Hy­vin­voin­ti

 • Kohtelemme toisia suvaitsevaisesti, huomaavaisesti ja keskinäisellä kunnioituksella, pitäen kaikkien kanssa yllä hyviä suhteita työssä ja opinnoissa.
 • Edistämme monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä koskien sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia että ammatillisia taitoja.
 • Emme syyllisty töykeisiin tai väheksyviin kommentteihin tai tekoihin, jotka liittyvät toisen henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, ikään, uskontoon tai vakaumukseen, kansallisuuteen, kulttuuriin, etnisyyteen, rotuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, virkavuosien määrään, terveyteen, vammaisuuteen, perhetilanteeseen, raskausaikaan tai hoivavelvollisuuksiin.
 • Emme syyllisty minkäänlaiseen syrjintään, häirintään ja väärinkäytökseen, toimimme aktiivisesti niiden estämiseksi ja raportoimme tietoomme tulevista asioista.
 • Edistämme ja ylläpidämme turvallista ja hyvinvoivaa ympäristöä.
 • Huolehdimme omasta ja muiden psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä.