Livsmedelssäkerhet och riskhantering

Forskning i livsmedelssäkerhet fokuserar på att förstå uppkomsten och hanteringen av risker relaterade till livsmedel på deras färd från fält till fat. Centrala teman på vår avdelning är egenskaperna hos livsmedelsburna patogener och epidemiologi, kemiska risker i livsmedel, utveckling av metoder för att förvalta och övervaka livsmedelskedjan.

Enligt en uppskattning från Världshälsoorganisationen WHO insjuknar årligen mer än 20 miljoner människor i Europa av förorenade livsmedel. I Finland beräknas antalet fall vara flera tiotusental per år. Det här förorsakar mänskligt lidande och kostnader för livsmedelsindustrin och samhället. Syftet med forskningen på vår avdelning är att minska sjukdomsbördan på människorna genom att identifiera risker och utveckla nya metoder för att bekämpa dem.  

I forskningen på avdelningen söker vi efter svar på virulens, stresstolerans och föroreningsvägar och utvecklar diagnostik som baserar sig på molekylärbiologi. Forskningen om köldtåliga zoonoser fokuserar på mekanismer för stresstolerans och toxinproduktion, undersöker epidemiologi och utvecklar nya hanteringsmetoder.

Inom livsmedelsvirologin undersöks virusens roll i matförgiftningar och vi försöker hitta lösningar för hur vi kan begränsa spridningen av virus. Forskningen om mikrobläkemedelsresistens syftar till att förstå de bakomliggande orsakerna, utvecklingen och spridningen av resistens mot mikrobläkemedel och skapa förebyggande åtgärder mot ett globalt fenomen som hotar människors och djurs hälsa i alla länder. Den livsmedelstoxikologiska forskning som bedrivs på avdelningen är särskilt inriktad på mekanismerna för dioxiners verkningsmekanismer och därigenom på riskbedömning av dessa och liknande kemikalier. Målet med forskningen inom livsmedelstillsynen är att främja genomslagskraften av den tillsyn som utövas i samhället genom att utveckla indikatorer och övervakningsmetoder för genomslaget.

Vår forskning bygger på en stark forskningstradition, på de nyaste forskningsmetoderna och på internationellt och tvärvetenskapligt samarbete. Vi söker lösningar på de utmaningar som den praktiska livsmedelsproduktionen står inför och främjar konsumenternas och livsmedelsindustrins handlingsmöjligheter. Våra forskare samarbetar med inhemska och internationella organisationer som arbetar inom livsmedelssäkerhet och deltar i expertgrupper för att främja tillämpningen av forskningsrön.