Nor­dis­ka språk (svens­ka som mo­ders­mål) och nor­disk lit­te­ra­tur: an­tag­ning­en 2020

Sidan uppdaterades senast 3.6. (Sökande som kallas till andra skedet), 11.5. (Första skedet i provpoängsantagningen), 8.5. (Första skedet i provpoängsantagningen) och 15.5. (Andra skedet i provpoängsantagningen). Sidan har senast uppdaterats 1.6. (Sö­kan­de som kal­las till andra ske­det).  Ändringarna i antagningsgrunderna har publicerats 30.4.

På denna sida finns information om de ändringar som på grund av coronasituationen gjorts i antagningsgrunderna för kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer. De ursprungliga antagningsgrunderna finns i Studieinfo och de gäller till övriga delar, med undantag för de ändringar som anges på denna sida. Ändringarna kan kräva att du vidtar åtgärder, så läs informationen på denna sida noggrant.

Ändringarna i antagningsgrunderna på denna sida gäller följande ansökningsmål:

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

Ändringarna i de finskspråkiga ansökningsmålens antagningsgrunder finns på den finskspråkiga webbsidan.

De viktigaste ändringarna är:

  1. Vi har höjt kvoten i betygsantagningen.
  2. Vi har ändrat poänggränserna i betygsantagningen.
  3. Vi har ändrat provpoängsantagningen så att den görs i två skeden. Bägge skeden genomförs på distans.

Kvoterna i betygsantagningen och i provpoängsantagningen samt kvoten för förstagångssökande ändras enligt följande:

  • i betygsantagningen antas 12 sökande på basis av studentexamensbetyget (bland dem minst 9 förstagångssökande)
  • i provpoängsantagningen antas 8 sökande på basis av poängen i urvalsproven (bland dem minst 6 förstagångssökande).

Antagningsgrunderna har ändrats i fråga om betygsantagningen.

Minimipoängtalet som du måste få för att kunna bli antagen på basis av betyg ändras enligt följande: För att bli antagen på basis av betyg krävs det att du får minst 70 betygspoäng.

Provpoängsantagningen ändras så att den sker i två skeden. Det första skedet är ett elektroniskt urvalsprov som skrivs på distans. Det andra skedet är ett muntligt prov som genomförs via videosamtal. Alla sökande som har sökt till detta ansökningsmål får delta i antagningens första skede.

Poängen för första och andra skedet räknas ihop. På basis av de totala poängen antas de sökande som har klarat sig bäst och som uppfyller minimikraven för antagning.

Resten av de sökande som blivit godkända i det andra skedet placeras på reservplats. Reservplatsen bestäms enligt den sökandes sammanlagda poäng i bägge skeden i antagningen.

Urvalsprovsmaterial

Urvalsprovets förhandsmaterial publiceras torsdag 30.4.2020 på webbsidan Förhandsmaterial för urvalsprov i humanistiska fakulteten.

Du kan bli underkänd i urvalsprovet om

  • du fuskar, försöker fuska eller inte följer bestämmelserna om förebyggande av fusk
  • du hjälper andra att fuska eller försöka fuska

Första skedets prov ordnas måndagen 18.5.2020 kl. 9-12. 

Du får ingen kallelse till provet.

Anvisningar för deltagande i provet

På webbsidan för urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) 18.5.2020 finns anvisningar om hur man deltar i urvalsprovet.

Urvalsprovsmaterialet publiceras på samma sida när provet börjar. Observera att du måste uppdatera sidan i början av provet för att sidan ska visa provmaterialet.

Läs anvisningarna omsorgsfullt i god tid innan provet börjar.

Specialarrangemang (individuella arrangemang) vid urvalsprovet

Du ska själv ordna en lämplig plats och de tekniska hjälpmedel som du behöver för att skriva urvalsprovet.

Om du har ansökt om specialarrangemang (individuella arrangemang) skickar vi dig ett beslut angående specialarrangemangen cirka en vecka före provet.

Läs mera om specialarrangemang.

Första skedets prov

Det elektroniska provet består av samma delar och poängsätts på samma sätt som det ursprungliga urvalsprovet.

Provet i det andra skedet ordnas 4.6.2020. 

På basis av framgången i första skedets prov kallas 9 sökande, varav minst 6 är förstagångssökande, till andra skedets prov.

De sökande som går vidare till det andra skedet får en kallelse per e-post till det muntliga provet senast två vardagar tidigare. Du får närmare anvisningar för provet i kallelsen.

I det andra skedet i antagningen behöver du en dator, datorplatta eller en smarttelefon med fungerande nätanslutning, kamera, högtalare och mikrofon.

Hur du bevisar din identitet

Ditt urvalsprov bedöms endast om du bevisar din identitet när du genomför provet. Som officiella identitetsbevis godkänns

  • ett finländskt identitetskort
  • ett identitetskort som utfärdats i ett EU/EES-land
  • ett finländskt körkort

Andra skedets prov

Det andra skedets muntliga prov bedöms på skalan godkänd/underkänd. Du måste bli godkänd i det andra skedet för att kunna bli antagen.

I intervjun diskuterar vi ämnen som behandlas i det skriftliga provet i det första antagningsskedet och den sökandes svar på de frågor som ställts i det skriftliga provet.

I intervjun bedöms den sökandes förmåga att svara på frågor om innehållet i urvalsprovsmaterialet, utan att skriftliga hjälpmedel används. Den sökande kan inte i samband med intervjun korrigera svar som hen gett i det skriftliga provet. Inför intervjun behöver den sökande inte sätta sig in i något nytt förhandsmaterial eller göra andra förberedelser utöver de hen redan gjort inför det skriftliga provet.

Om flera sökande har samma poäng

Provpoängsantagningens regler för situationer då flera sökande har samma poäng ändras inte. Reglerna tillämpas i provpoängsantagningens första skede.

Kallelsen till andra skedets prov och anvisningar om hur du deltar i provet skickas senast två dagar före provet till den e-postadress som du meddelat i Studieinfo. Samma dag publiceras de kallade sökandes ansökningsnummer på denna sida. Ansökningsnumret består av sex sifferserier som skiljs åt av punkter, t.ex. "1.2.246.562.11.00000000000000123456". Här kan du läsa mer om hur du får ditt ansökningsnummer.

Om ditt ansökningsnummer finns här nedan men du inte har fått en kallelse, kontrollera först din skräppost. Kontrollera också att du har kollat den e-postadress som du har meddelat i Studieinfo. Om du ändå inte hittar kallelsen, kontakta oss omedelbart på adressen hakijapalvelut@helsinki.fi. Skriv som rubrik ”Kallelsen till andra skedets prov”. På så sätt behandlas ditt ärende snabbare.

Till andra skedet kallas:

1.2.246.562.11.00000000000000536754
1.2.246.562.11.00000000000000459413
1.2.246.562.11.00000000000000422762
1.2.246.562.11.00000000000000525477