Anmäl dig som när- eller frånvarande (version A)

Anmälning för läsåret 2020-2021 börjar 1.5.2020.

Denna sida gäller dig, om du i studentantagningen våren 2020 har beviljats

 • rätt att avlägga lägre eller högre högskoleexamen (eller båda) på finska eller svenska.
 • rätt att avlägga högre eller lägre och högre högskoleexamen på engelska, och du inte behöver betala terminsavgift.

Alla som avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet måste anmäla sig som närvarande eller frånvarande för varje läsår.

 • Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande under det första läsåret när du har tagit emot studieplatsen.
 • Om du har antagits villkorligt, kan du anmäla dig som närvarande eller frånvarande först när du har uppfyllt villkoret för antagningen.
 • Du förlorar den beviljade studierätten om du inte anmäler dig som närvarande eller frånvarande senast 31.8.2020.
 • Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast om du har en lagenlig orsak.

Om du inte har erbjudits en studieplats i år utan du beviljades rätt att avlägga examen 2019 eller tidigare, följ anvisningarna på Instruktioner för studerande.

Nya studerande måste utöver anmälan om att de tar emot studieplatsen också anmäla om de kommer att vara närvarande eller frånvarande under läsåret. Du förlorar den beviljade studierätten om du inte anmäler dig som närvarande eller frånvarande senast 31.8.2020.

Gör närvaro- eller frånvaroanmälan utan dröjsmål så att dina uppgifter kan registreras i Helsingfors universitets studeranderegister så snart som möjligt.

 • Du kan t.ex. aktivera ditt användarnamn i universitetets datasystem och få ett studentkort först när uppgifterna har registrerats i studeranderegistret.

Om du redan är inskriven vid universitetet, men har beviljats en ny studierätt för lägre eller högre högskoleexamen (eller båda) vid Helsingfors universitet i vårens antagning, och du redan har hunnit anmäla dig som närvarande eller frånvarande för läsåret 2020–2021 ska du ändå följa anvisningarna på denna sida.

Uppgifterna om din nya studierätt registreras i studeranderegistret endast om du följer anvisningarna på denna sida. Om du redan har betalat studentkårens medlemsavgift för läsåret 2020–2021, behöver du inte betala medlemsavgiften en andra gång.

Vi rekommenderar att du gör din närvaroanmälan på webbplatsen Studieinfo.fi och med tjänsten Min Studieinfo.

 • Du kan använda tjänsten Min Studieinfo om du har finländsk personbeteckning och dessutom finländska nätbankkoder eller finländskt mobilcertifikat eller finländskt elektroniskt personkort. När du har loggat in i tjänsten, klicka först på ”Min ansökan" och sedan på ”Anmäl dig”.

Om du inte kan använda Min Studieinfo

Om du inte kan använda Min Studieinfo, gör så här:

 1. Betala studentkårens medlemsavgift i banken eller nätbanken och använd betalningsuppgifterna nedan.

 2. Fyll i anmälningsblanketten.
 3. Sänd kvittot över den betalda medlemsavgiften till ansökningsservicen. Följ instruktionerna på blanketten.

När du betalar studentkårens medlemsavgift, ange referensnummer 28 04990 och som mottagare Studentkåren vid Helsingfors universitet.

 • Om du utöver studentkårens medlemsavgift (obligatorisk) också betalar nationsavgift (frivillig), meddela i fältet för ytterligare uppgifter vilken studentnation du vill bli medlem i.

Om du betalar medlemsavgiften via en finländsk bank, betala medlemsavgiften till något av följande konton:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • FI80 8000 1500 0668 82 (Danske Bank)

Om du betalar via en utländsk bank, betala medlemsavgiften till Nordea och kontot FI80 1573 3000 0324 57. Nordeas BIC-kod är NDEAFIHH. Nordeas adress

Nordea Bank Finland
Alexandersgatan 36 B
FIN-00020 Nordea
Finland

Du kan anmäla dig som frånvarande under det första läsåret endast om du har en lagenlig orsak. Lagenliga orsaker är följande:

 1. Du fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.
 2. Du är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig.
 3. Du kan inte inleda studierna på grund av egen sjukdom eller skada.

Andra orsaker är inte lagenliga orsaker. Det betyder att någon annan orsak inte ger den studerande rätt att anmäla sig som frånvarande under det första läsåret.

När man anmäler sig som frånvarande p.g.a. orsak 1 eller 2 dras frånvaron inte av från studietiden. När man anmäler sig som frånvarande pga. orsak 3 dras frånvaron av från studietiden.

Om du vill anmäla dig som frånvarande under det första läsåret, lämna in ett dokument i enlighet med anvisningarna på denna sida till Ansökningsservicen, som visar att du har en lagenlig orsak till frånvaron under höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 eller under båda terminerna.

Om du vill anmäla dig som närvarande för endast höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 och som frånvarande för den andra terminen, gör så här:

 1. Betala medlemsavgiften till Studentkåren vid Helsingfors universitet för höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 enligt anvisningarna ovan.
 2. Fyll i anmälningsblanketten.

Lämna in ett kvitto på den betalda medlemsavgiften (för den termin som din närvaroanmälan gäller) till Ansökningsservicen i enlighet med anvisningarna på anmälningsblanketten samt ett dokument i enlighet med anvisningarna på denna sida, som visar att du har en lagenlig orsak till frånvaron under den andra terminen.

Om du anmäler att du är närvarande under läsåret, måste du samtidigt betala medlemsavgiften till Studentkåren vid Helsingfors universitet:

 • Om du anmäler dig som närvarande under hela läsåret 2020-2021, måste du betala hela medlemsavgiften som är 74,50 euro.
 • Om du anmäler dig som närvarande endast under höstterminen 2020, måste du betala 53,50 euro i medlemsavgift.
 • Om du anmäler dig som närvarande endast under vårterminen 2021, måste du betala 21,00 euro i medlemsavgift.

Utöver medlemsavgiften kan du betala följande frivilliga avgifter:

 • nationsavgift 12,00 euro
 • stödavgift till studentkårens utvecklingssamarbetsprojekt 5,80 euro

Läs mer om studentkårens nationer och utvecklingssamarbetsprojekt på studentkårens webbsidor.

Studentkåren vid Helsingfors universitet bevakar dina intressen vid universitetet och i samhället, understöder föreningsverksamheten, ordnar evenemang och erbjuder medlemsförmåner och tjänster.

 • Som medlem i studentkåren får du tillgång bl.a. till många studentförmåner och rabatter som du kan läsa närmare om på studentkårens webbplats

Du kan använda dina studentförmåner när din studierätt träder i kraft 1.8.2020.