Initialpoäng i kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

2018 Initialpoäng

Ansökningsobjekt:

  • Kandidarprogrammet i Skogsvetenskaper, agronomie- och forstkandidat och agronomie och forstmagister (3 år + 2 år)

Till skogsvetenskapers kandidatprogram kan man bli antagen på grundval av studentexamen eller en motsvarande examen, poängen i urvalsprovet eller en kombination av dessa. Nedan redogörs för initialpoängen för de olika examina enligt kandidatprogram.

Du kan få initialpoäng om du har avlagt finländsk studentexamen, European Baccalaureate (EB)-examen, International Baccalaureate (IB)-examen avlagd i Finland eller Reifeprüfung (RP)-examen avlagd i Finland. Du kan inte få initialpoäng för någon annan examen eller på några andra grunder.

Du kan sammanlagt få högst 60 initialpoäng.

Finländsk studentexamen

Studentprov som har avlagts 2006 eller senare:                                                

Initialpoäng ges för modersmålet och för de tre ämnen som ger flest poäng enligt tabellen nedan. Medellånga lärokurser i språk och B-språk poängsätts på samma sätt som de korta språken.

ÄMNE

NIVÅ

L

E

M

C

Modersmålet (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk)

15

12

9

6

Andra inhemska språket

 lång

10

8

6

4

 kort

6

4

2

0

Ett främmande språket

 lång

10

8

6

4

 kort

6

4

2

0

matematik

 

lång

15

12

9

6

kort

10

8

6

4

ämnesrealprovet: biologi, fysik, kemi, psykologi, samhällslära, geografi

 

15

12

9

6

Ett annat realämne

10

8

6

4

Studentprov som har avlagts före 2006:

Initialpoäng ges för modersmålet samt dessutom alternativt ettdera för a) realprovet och ett annat prov eller b) för de tre ämnen som har gett mest poäng (EJ realen) enligt tabellen nedan. Medellånga lärokurser i språk och B-språk poängsätts på samma sätt som de korta språken.

VITSORD

NIVÅ

L

E

M

C

Modersmålet (som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk)

15

12

9

6

Övriga språk

 lång

10

8

6

4

 kort

6

4

2

0

matematik

 

lång

15

12

9

6

kort

8

6

4

0

realprovet

30

24

18

12

Om den sökande har blivit godkänd i realprovet före 2006, men har gjort om provet eller proven 2006 eller senare, beaktas det alternativ som ger flest poäng.

Initialpoäng för IB-, RP- och EB-examina (högst 60 poäng)

Initialpoäng ges för modersmålet och för de tre ämnen som ger flest poäng enligt tabellen nedan.

Initialpoäng för IB-examen:

VITSORD

NIVÅ

7

6

5

4

Modersmålet (A-språk)

15

12

9

6

matematik

 

HL*

15

12

9

6

SL**

8

6

4

0

biologi, kemi, fysik

15

12

9

6

Övriga ämne

10

8

6

4

(*Higher level och Further Mathematics, **Standard level)

Initialpoäng för EB-examen:

VITSORD

NIVÅ

10-9

8,99-8

7,99-7

6,99-6

L1-språk

15

12

9

6

matematik

15

12

9

6

biologi, kemi, fysik

15

12

9

6

Övriga ämne

10

8

6

4

Initialpoäng för RP-examen:

VITSORD

NIVÅ

15-13

12-10

9-7

6-5

Modersmålet**

15

12

9

6

matematik* 

15

12

9

6

biologi, kemi, fysik

15

12

9

6

Övriga ämne

10

8

6

4

* matematikprovet i RP-slutexamen poängsätts enligt studentexamens långa matematikprov

**det språk som ger flest poäng