Specialarrangemang (individuella arrangemang) vid urvalsprovet

Du kan ansöka om specialarrangemang, d.v.s. individuella arrangemang vid urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl. Med specialarrangemang avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Dessa anvisningar gäller den gemensamma ansökan år 2020.

Om du behöver specialarrangemang vid det pedagogiska områdets VAKAVA-prov, språkprovet provet i svenska avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid Soc&Kom, det finskspråkiga urvalsprovet i juridik, eller urvalsprovet i medicin, odontologi och veterinärmedicin, ska din ansökan vara framme senast 1.4.2020 kl. 15.00. Ansökan om specialarrangemang vid andra urvalsprov ska vara framme senast 8.4.2020 kl.15.00.

Läs också undantagen från de allmänna anvisningarna om du ansöker om specialarrangemang vid något av följande prov som ordnas i samarbete med flera universitet:

 • urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper
 • urvalsprovet i farmaci
 • urvalsprovet för det medicinska utbildningsområdet (medicin, odontologi, veterinärmedicin)
 • urvalsprovet i geografi
 • det finskspråkiga urvalsprovet i juridik
 • urvalsprovet i psykologi
 • urvalsprovet i socialt arbete
 • VAKAVA-provet (det nationella nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området).

I studentantagningen avses med specialarrangemang individuella praktiska arrangemang vid ett urvalsprov. Du kan beviljas specialarrangemang t.ex. av hälsoskäl. Vilka specialarrangemang som beviljas beror på hurudana behov du har. Du kan t.ex. få extra tid att skriva provet eller möjlighet att använda hjälpmedel. Vid behov kan du också få befrielse från att fylla i optiska blanketter.

Specialarrangemangen påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få förhöjda poäng för provet. Den som bedömer dina provsvar får heller ingen information om ditt hälsotillstånd eller beviljade specialarrangemang.

Extra tid för olika prov

 • För urvalsproven i farmaci, medicin, odontologi och veterinärmedicin kan du beviljas högst 30 minuter extra tid.
 • För de övriga urvalsproven vid Helsingfors universitet kan du beviljas högst 60 minuter extra tid.

Om du beviljas extra tid för att skriva ett prov, läggs den extra tiden alltid till i slutet av provtiden.

Celia

Om du har en läsnedsättning kan du beställa urvalsprovsmaterial i tillgänglig form från Celia. Material för urvalsproven under våren 2020 måste beställas senast 1.4.2020. För att kunna beställa urvalsprovsmaterial måste du vara registrerad som kund hos Celia. Mer information hittar du på Celias webbsida om urvalsprovsmaterial.

Om ditt enda individuella behov är en tillgänglig lokal och ditt urvalsprov ordnas i Helsingfors mässcentrum (Messukeskus), behöver du inte ansöka om specialarrangemang. Messukeskus är en tillgänglig lokal.

Om du utöver en tillgänglig lokal också behöver andra specialarrangemang, ska du meddela om ditt behov av tillgänglig lokal i din ansökan om specialarrangemang. På så sätt försäkrar du dig om att du får en tillgänglig lokal. Du behöver inte bifoga ett läkarutlåtande om behovet av tillgänglig lokal till din ansökan.

Meddela i din ansökan om specialarrangemang om du har en personlig assistent med dig under provet eller om du kommer till provet i sällskap med en assistent. Meddela också varför du behöver en assistent. Du måste själv ordna en personlig assistent åt dig. I regel behövs det inget separat expertutlåtande om behovet av personlig assistent.

Tillträdet till Messukeskus är begränsat under urvalsproven. Du kan alltså inte komma till ett urvalsprov som ordnas i Messukeskus i sällskap med en assistent om du inte har ansökt om det i form av en ansökan om specialarrangemang.

I regel kan du ta med dig hjälpmedel för att behandla diabetes, som blodsockermätare och insulinpump, utan att behöva anmäla det på förhand.

Om du har en apparat för att behandla diabetes som fungerar via en smarttelefon, måste du ansöka om specialarrangemang för att få använda den vid urvalsprovet.

Du ska ansöka om specialarrangemang vid ett urvalsprov med en särskild blankett. Om du deltar i flera urvalsprov vid Helsingfors universitet, måste du fylla i en blankett för varje prov.

Det ska framgå av ansökan vilka slags specialarrangemang du ansöker om. Om du t.ex. på förhand vet att du inte kan fylla i en optisk blankett för hand, måste du ansöka om befrielse från att fylla i optiska blanketter.

Lämna in ansökan med bilagor senast:

 • onsdagen den 1 april 2020 kl. 15.00 om ansökan gäller något av följande urvalsprov: det pedagogiska områdets VAKAVA-prov, det finskspråkiga urvalsprovet i juridik samt urvalsprovet i medicin, odontologi och veterinärmedicin.
 • onsdagen den 8 april 2020 kl. 15.00 om ansökan gäller något av de övriga urvalsproven.

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om specialarrangemang bara om ditt behov av specialarrangemang har uppstått efter ansökningstidens utgång.

Universitetet har möjlighet att inte bevilja specialarrangemang, om arrangemangen är omöjliga att ordna t.ex. av tidsskäl. Du beviljas inte nödvändigtvis samma specialarrangemang för alla prov. Proven som ordnas i samarbete med flera universitet kan t.ex. ha olika riktlinjer för specialarrangemang. Beslut från andra högskolor eller tidigare beslut från Helsingfors universitet betyder inte automatiskt att du beviljas samma specialarrangemang även detta år.

Om du är missnöjd med de specialarrangemang du har beviljats, kontakta Helsingfors universitets ansökningsservice så fort som möjligt. Du kan officiellt begära omprövning av beslut gällande specialarrangemang när du har fått veta om du blivit antagen eller inte. Resultaten av studentantagningen publiceras senast 8.7.2020. Du får anvisningar för hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.

Till ansökan ska du bifoga ett expertutlåtande där det framgår hurdana specialarrangemang du behöver och varför. Om du ansöker om specialarrangemang t.ex. på grund av en skada eller sjukdom ska du bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan. För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut.

Uppgifter som expertutlåtandet ska innehålla:

 • varför du behöver specialarrangemang
 • en tydlig beskrivning av vilka specialarrangemang som rekommenderas för dig
 • dina personuppgifter
 • namn och ställning (yrke/expertroll) på den som gett utlåtandet
 • datum.

Som intyg över behovet av specialarrangemang godkänns för de flesta urvalsprov också studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang. Behovet av specialarrangemang ska framgå av beslutet. Om du ansöker om rätt att använda dator vid urvalsprovet, och behovet inte framgår av studentexamensnämndens beslut, måste du lämna in ett separat expertutlåtande.

Du behöver inte lämna in utlåtandet eller studentexamensnämndens beslut om specialarrangemang i original, det räcker med kopior. Bilagorna till ansökan returneras inte.

Förbered dig på att visa upp de ursprungliga intygen i början av studierna om du blir antagen.

Anvisningarna om bilagor för urvalsprov som ordnas i samarbete med andra universitet kan skilja sig från Helsingfors universitets allmänna anvisningar. Kontrollera vilka bilagor som krävs för provsamarbeten:

 • Anvisningar om specialarrangemang vid urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper finns på webbplatsen för antagningssamarbetet i biologi.
 • Du ska lämna in ansökan om specialarrangemang i urvalsprovet i farmaci till det universitet du har angivit som din första prioritet i din ansökan till farmaci. Hur länge expertutlåtandena är i kraft bedöms från fall till fall, beroende på hur permanenta funktionshindret, sjukdomen eller inlärningssvårigheterna är. Utlåtande om läs- och skrivsvårigheter tas i beaktande om du har fått utlåtandet som 16-åring eller senare.

 • Anvisningarna om specialarrangemang vid urvalsproven i medicin, odontologi och veterinärmedicin finns på webbplatsen Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet. Du ska lämna in ansökan om specialarrangemang vid urvalsprovet i veterinärmedicin till Helsingfors universitet oberoende av om du skriver provet i Helsingfors eller Uleåborg.

 • Du ska lämna in ansökan om specialarrangemang i urvalsprovet i geografi till det universitet i vars urvalsprov du har meddelat att du deltar i. Hur länge expertutlåtandena är i kraft bedöms från fall till fall, beroende på hur permanenta funktionshindret, sjukdomen eller inlärningssvårigheterna är. Utlåtande om läs- och skrivsvårigheter tas i beaktande om du har fått utlåtandet som 16-åring eller senare.

 • Anvisningarna om specialarrangemang vid det finskspråkiga urvalsprovet i juridik finns på det juridiska antagningssamarbetets webbplats.

 • Anvisningar om specialarrangemang vid urvalsprovet i psykologi finns på webbplatsen för den gemensamma antagningen i psykologi.
 • Anvisningar om specialarrangemang vid urvalsprovet i socialt arbete finns på webbplatsen för den gemensamma antagningen i socialt arbete.
 • Anvisningarna om specialarrangemang vid det pedagogiska områdets VAKAVA-prov finns på webbplatsen för antagningssamarbetet inom det pedagogiska området.

Ansökningsblankett för specialarrangemang

Fyll i blanketten noggrant.

Du kan skicka in ansökan med bilagor till oss på tre olika sätt:

-       per post,

-       per krypterat epost, eller

-       genom att hämta den till antagningsservicens postlåda

Skicka in ansökan per post

1. Skriv ut blanketten och lägg den tillsammans med bilagorna i ett kuvert.

2. Skriv ”Specialarrangemang” på kuvertet.

4. Skicka ansökningsblanketten och bilagorna till adressen:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Skicka in ansökan per krypterat e-post (uppdaterat 19.3.2020)

Använd alltid ett krypterat e-post för att skicka in din ansökan. Lägg 'Ansökan till specialarrangemang' som ämne för e-postmeddelandet.

Anvisningar om hur man skickar krypterad e-post finns på vår webbplats

Att hämta ansökan till antagningsservicens postlåda

Du kan själv lägga ansökningsblanketten och bilagorna i en postlåda som finns på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata.

Ansökningsservicen tar inte emot dokument som lämnas in personligen.

Du får en bekräftelse per e-post när din ansökan har kommit fram och vi börjar behandla den. Vi börjar behandla ansökningarna i slutet av mars. Det kommer in många ansökningar samtidigt, så behandlingen kan dra ut på tiden.

Vi skickar beslutet om specialarrangemang per e-post senast cirka en vecka före provet. Om du beviljas specialarrangemang meddelar vi dig också cirka en vecka före provet per e-post var du skriver ditt prov.

Uppgifter om en sökandes hälsa är sekretessbelagda enligt lag. Därför rekommenderar vi att du inte använder okrypterad e-post när du kommunicerar med Ansökningsservicen om dina specialarrangemang, annat än för att fråga om praxisen på ett allmänt plan. 

Använd krypterad e-post när du kommunicerar med oss om dina specialarrangemang via e-post. Anvisningar om hur man skickar krypterad e-post finns på vår webbplatsDu kan också kontakta Ansökningsservicen per telefon.