Information om urvalsprov

Kuva valintakoetilanteesta

Helsingfors universitet ordnar årligen urvalsprov. På basis av framgången i urvalsprovet antas studenter i huvudsak till kandidatprogrammen, utbildningsprogrammen inom det medicinska området och utbildningsprogrammet för rättsnotarie. Detta förfarande kallas för provpoängsantagning. Även till vissa magisterprogram antas studenterna på grundval av ett urvalsprov.

Man söker till utbildningsprogrammen i Studieinfo. I Studieinfo hittar du också ansökningsanvisningar för det utbildningsprogram du har valt. I ansökningsanvisningarna kan du läsa mer om på vilka olika sätt du kan bli antagen till utbildningsprogrammet. Observera att alla ansökningsobjekt inte använder sig av provpoängsantagning. Vissa ansökningsobjekt begränsar också provpoängsantagningen till en viss grupp av sökande, t.ex. sökande som inte har avlagt studentexamen.

På den här sidan hittar du information om hur du ska förbereda dig inför Helsingfors universitets skriftliga urvalsprov. Anvisningarna gällande provtillfället ger dig en bild av hur urvalsprovet går till och information om var du skriver provet, vad du får ta med dig till provet och vad du behöver vid provet.

Vill du se provuppgifter från tidigare års urvalsprov? Vissa ansökningsobjekt har publicerat uppgifterna i och bedömningsgrunderna för tidigare års urvalsprov. Det finns inte exempelsvar eller bedömningsgrunder för alla uppgifter. Dessutom har text, bild eller annat material avlägsnats från vissa uppgifter av upphovsrättsliga skäl.

Det skickas inte ut en skild inbjudan till urvalsprovet för största delen av urvalsproven, utan alla som ansökt kan delta i dem. I vissa prov får ändå inte alla sökande delta. I dessa fall skickas det ut en skild inbjudan till de sökande som är berättigade att delta i urvalsprovet. Du kan kontrollera vilken grupp ditt sökmål hör till på Studieinfo.fi. Informationen hittas för varje utbildningsprogram på fliken ’Ansökan’ under rubriken ’Inträdes- och lämplighetsprov’.

Kontrollera datum, provtiden och platsen för svenskspråkiga urvalsprov på sidan platser och tider för de svenskspråkiga urvalsproven. Informationen om de finskspråkiga urvalsproven finns på motsvarande finskspråkiga sida

I tjänsten Min Studieinfo kan du se vilka ansökningsobjekt du har sökt till. En del ansökningsobjekt har väldigt snarlika namn, så kontrollera noggrant att du deltar i rätt urvalsprov.

För vissa urvalsprov finns det förhandsmaterial. Urvalsproven kan också basera sig på gymnasiets lärokurs i ämnet. På Studieinfo hittar du information om hur du skall förbereda dig inför urvalsprovet för varje ansökningsmål.

Sidor med förhandsmaterial till utbildningsprogrammens och fakulteternas urvalsprov:

Det provmaterial som de sökande ska läsa på förhand kan publiceras på nätet. Alternativt kan materialet säljas i bokaffärer och nätbutiker. Du kan också leta efter material i bibliotek, men förbered dig på att det finns ett begränsat antal böcker.

Helsingfors universitet arrangerar inte preparandkurser. Varken företagen som ordnar preparandkurser eller de som är lärare på kurserna har någon annan information om urvalsprovet än de uppgifter som publiceras på Studieinfo och universitets webbsidor.

    Kom i tid och reservera tillräckligt med tid för att hitta rätt provplats. Ta med dig ett identitetsbevis med foto (identitetskort, pass eller körkort) och skrivredskap.

    Läs noggrant igenom de mer detaljerade anvisningarna för urvalsproven.

    Du kan ansöka om individuella arrangemang vid urvalsprovet t.ex. på grund av hälsoskäl. Observera att alla salar och lokaler vid Helsingfors universitet inte är tillgängliga. Om du beviljas individuella arrangemang får du per e-post ett separat meddelande om provplatsen.

    Läs anvisningarna om hur man ansöker om individuella arrangemang.