Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Ansökan om individuella arrangemang ska vara framme senast 3.4.2024 före kl.15.00.
Vad är in­di­vi­du­el­la ar­range­mang?

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av sjukdom, skada eller men. Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov du har. Du kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel.

De individuella arrangemangen påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få poängersättning. Information om hälsotillståndet eller individuella arrangemang ges inte heller vidare till provgranskaren.

Om du beviljas tilläggstid för att avlägga provet, förlänger tilläggstiden från slutet av provet. Du får information om när provet inleds och avslutas i beslutsmeddelandet för de individuella arrangemangen.

Det är inte möjligt att få tilläggstid till urvalsprovet på grund av otillräckliga språkkunskaper.

Om du ansöker om individuella arrangemang och dessutom behöver en tillgänglig provsal, ska du meddela det när du ansöker om arrangemangen. På så sätt kan man säkert ordna en tillgänglig sal. Vi behöver inget sakkunnigutlåtande om behovet av tillgängligt utrymme.

Meddela på ansökningsblanketten för individuella arrangemang om du kommer till provet följd av en personlig assistent.

Om du därtill behöver en assistent för att avlägga provet ska du ansöka om individuella arrangemang och lämna in ett sakkunnigutlåtande där behovet av en personlig assistent konstateras.

Du måste ordna en assistent själv.

Meddela i din ansökan om individuella arrangemang om du har en ledarhund med dig under provet. I regel behövs det inget separat expertutlåtande om behovet av ledarhund.

I regel kan du ta med dig behandlingsutrustning för diabetes till urvalsprovet, såsom en blodsockermätare eller insulinpump, utan separat anmälan.

Om utrustning avsedd för diabetesbehandling fungerar med en smart enhet måste du ansöka om individuella arrangemang för att kunna använda den i urvalsprovet. Med smarta enheter avses vilken elektronisk enhet som helst som kan sända, ta emot eller lagra information.

Om du har en läsnedsättning kan du beställa förhandsmaterial för urvalsproven i tillgänglig form från Celia. Förhandsmaterial för urvalsproven under våren 2024 måste beställas senast 27.3.2024. För att kunna beställa förhandsmaterial måste du vara registrerad som kund hos Celia. Mer information hittar du på Celias webbsida om beställning av förhandsmaterial.

Så här sö­ker du in­di­vi­du­el­la ar­range­mang

Ansök om individuella arrangemang för urvalsproven med ansökningsblanketten och sakkunnigutlåtanden som bifogas.

 • Individuella arrangemang ska sökas vid den högskola där du avlägger provet.
 • Av ansökan ska framgå vilka individuella arrangemang du ansöker om.

Lämna in ansökan med bilagor senast onsdag den 3 april 2024 före kl. 15.00 

Skicka in ansökan inom utsatt tid även om du inte får ett sakkunnigutlåtande i tid. Nämn detta i din ansökan. I detta fall kan du skicka sakkunnigutlåtandet i efterhand. Ett utlåtande som inkommit efter den utsatta tiden beaktas i mån av möjlighet.

Du kan ansöka om individuella arrangemang efter ovan nämnda tidpunkt om ditt behov av sådana har uppstått efter att ansökningstiden gått ut.

Ansökan om individuella arrangemang har gått ut 3.4.2024 kl. 15.00. 

Efter att tidsfristen har gått ut kan du ansöka om individuella arrangemang bara om ditt behov av individuella arrangemang har uppstått efter ansökningstidens utgång. I det fallet ska du fylla i ansökningsblanketten (.doc) och skicka in den inklusive bilagor med krypterad e-post. Anvisningar för hur du skickar krypterad e-post finns längst ner på sidan.

Ansök om individuella arrangemang med ansökningsblanketten.

Den elektroniska ansökningsblanketten stängdes 3.4.2024 klo 15.00.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ordna individuella arrangemang. Du kan läsa mera om behandlingen av personuppgifter på webbsidan Dataskydd.

Bifoga ett sakkunnigutlåtande med information om vilka individuella arrangemang du behöver och varför.

I sakkunnigutlåtandet ska det stå tydligt

 • varför du behöver individuella arrangemang (eventuella diagnoser och andra motiveringar för de sökta stödåtgärderna),
 • vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig,
 • dina personuppgifter
 • namnet på den som ger utlåtandet och dennes ställning (yrke/sakkunnigroll) samt
 • datering.

Giltighetstiden för ett sakkunnigutlåtande beaktas från fall till fall beroende på om skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är bestående. Utlåtandet om lässvårighet beaktas om du har fått det som 16-åring eller senare. 

Rekommendationer över individuella arrangemang till högskolestudier duger nödvändigtvis inte i sig själva. Individuella arrangemang som beviljats till studier beviljas inte automatiskt till urvalsproven.

Skicka inte intyg eller utlåtanden i original, det räcker med en kopia. Bilagorna till ansökan returneras inte. Var beredd på att du måste visa upp originalversionen av intyget när studierna inleds, om du blir antagen till utbildningen.

Yrkeskompetens hos den som ger utlåtandet

Den som ger utlåtandet ska ha tillräcklig yrkeskompetens för att bedöma dina funktionsnedsättningar och dina behov av individuella arrangemang.

Till exempel ska den som ansöker om individuella arrangemang på grund av en skada eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av aktivitets- eller uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) ska bifoga ett utlåtande av en läkare eller psykolog till sin ansökan.

För att bevisa en specifik läs- eller skrivsvårigheter ska man bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniater).

I anslutning till läs- eller skrivsvårigheter kan även studentexamensnämndens beslut godkännas som sådant utan läkarintyg eller annat utlåtande om

 • av beslutet framgår att du har beviljats stödåtgärder för att avlägga studentprovet på basis av en specifik svårighet i läsning och skrivning och
 • de stödåtgärder som beviljas för studentproven är desamma som du ansöker om till urvalsprovet.

Du kan ge anvisningarna nedan till den sakkunniga när du anskaffar sakkunnigutlåtandet för individuella arrangemang vid urvalsprovet. Vid behov kan du ladda ner anvisningarna i filformat (pdf).

Individuella arrangemang i urvalsproven – anvisningar för den som ger utlåtandet

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Med individuella arrangemang försätts en sökande som har en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom som stör prestationen i urvalsprovet eller begränsar deltagandet i urvalsprovet i en jämlik ställning med andra sökande.

Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov sökanden har. Sökanden kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel. Provsvaren från sökande som fått individuella arrangemang bedöms enligt samma bedömningsgrunder som provsvaren från andra sökande. Sökanden kan alltså inte få till exempel poängersättning. De individuella arrangemangen påverkar inte innehållet i provuppgifterna.

Till ansökan om individuella arrangemang ska bifogas ett intyg eller utlåtande av vilket framgår på vilka grunder individuella arrangemang ansöks samt hurdana individuella arrangemang som rekommenderas för sökanden.

Innehållet i utlåtandet från den sakkunniga

Av sakkunnigutlåtandet ska följande framgå:

 1. Varför sökanden behöver individuella arrangemang. I utlåtandet antecknas eventuella diagnoser samt andra eventuella motiveringar för de stödåtgärder som ansökan gäller. I utlåtandet antecknas dessutom hur sökandens funktionsnedsättning, skada eller sjukdom påverkar sökandens förmåga att klara sig i provsituationen.
 2. Vilka individuella arrangemang den som ger utlåtandet rekommenderar den sökande.
 3. Sökandens personuppgifter.
 4. Utfärdarens namn, ställning (yrke/sakkunnigroll) och underskrift eller elektronisk verifiering.
 5. Datum för utlåtandet.
Utlåtandets giltighetstid

Utlåtandenas giltighetstid bedöms från fall till fall beroende på om funktionsnedsättningen, skadan eller sjukdomen är bestående. Det är skäl att anteckna i utlåtandet om det är fråga om en bestående olägenhet. Om det inte är fråga om en bestående olägenhet är det skäl att ge en rekommendation för viss tid. Universitetet kan kräva ett nyare utlåtande, om det i utlåtandet inte nämns någon giltighetstid eller att funktionsnedsättningen, skadan eller sjukdomen är bestående.

Yrkeskompetens hos den som ger utlåtandet

Den som ger utlåtandet ska ha tillräcklig yrkeskompetens för att bedöma sökandens funktionsnedsättningar och behov av individuella arrangemang. Nedan finns exempel på tillräcklig yrkeskompetens i de vanligaste fallen.

 • Handikapp eller sjukdom: läkarutlåtande.
 • Läs- eller skrivsvårigheter:  utlåtande av speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniater).
 • Aktivitets- eller uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) eller inlärningssvårighet: utlåtande av läkare, neurolog eller psykolog.

Om du inte kan lämna in en elektronisk ansökan kan du lämna in ansökan i pappersformat.

Fyll i pappersblanketten för ansökan (.doc) noggrant. Ifall du deltar i flera urvalsprov vid Helsingfors universitet, fyll i en skild blankett för varje prov. Anhållan om individuella arrangemang ska vara framme hos ansökningsservicen senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Skriv ut blanketten och lägg den tillsammans med bilagorna i ett kuvert. Skriv ”Individuella arrangemang” på kuvertet. 

Skicka ansökningsblanketten och bilagorna till adressen:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors universitet

Alternativt kan du själv lägga ansökningsblanketten och bilagorna i en postlåda som finns på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata.

Ansökningsservicen tar inte emot dokument som lämnas in personligen.

Behandling av ansökningar

Senast en vecka före provet skickar vi dig ett avgörande per e-post om de individuella arrangemang du ansökt om. Om du inte har fått något avgörande senast två vardagar före urvalsprovet ska du kontakta universitetets ansökningsservice. Kontrollera även din skräppostmapp. Avgörandet är specifikt för urvalsprovet och gäller endast på den angivna dagen för urvalsprovet.

 • Digitala urvalsprov som ordnas i urvalsprovstjänsten Vallu: Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Koden innehåller en QR-kod och uppgifter om tid och plats för urvalsprovet. Du hittar också en länk till identifieraren i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före urvalsprovet.
 • Övriga urvalsprov: Om du beviljas individuella arrangemang meddelar vi din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet. Inspektera även din skräppostmapp.

Universitetet kan låta bli att bevilja individuella arrangemang om det till exempel av tidtabellsrelaterade orsaker är omöjligt att genomföra arrangemangen. Avgöranden av andra högskolor eller högskolans tidigare avgöranden innebär inte automatiskt att du beviljas samma individuella arrangemang även i år.

Om du är missnöjd med de individuella arrangemang som du beviljats ska du så fort som möjligt kontakta Helsingfors universitetets ansökningsservice. Officiellt kan du begära omprövning av ett avgörande som gäller individuella arrangemang när du har fått information om antagningsresultatet. Antagningsresultaten publiceras senast den 4.7.2024 Du får anvisningar om hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.

Tilläggs­in­for­ma­tion och kon­takt

Uppgifter om en sökandes hälsa är sekretessbelagda enligt lag. Därför rekommenderar vi att du inte använder okrypterad e-post när du kommunicerar med Ansökningsservicen om dina individuella arrangemang, annat än för att fråga om praxisen på ett allmänt plan. 

Använd krypterad e-post när du kommunicerar med oss om dina individuella arrangemang via e-post.

Krypterad e-post skiljer sig från vanlig e-post på det sättet att meddelandets innehåll är krypterat. Tack vare krypteringen är det mycket svårt för utomstående att komma åt meddelandets innehåll.

Gör såhär om du vill skicka krypterad e-post gällande individuella arrangemang till Helsingfors universitets ansökningsservice:

 1. Gå till adressen menat för att skicka krypterade e-post till Helsingfors universitet med din webbläsare.
 2. Skriv din e-postadress i fältet "Avsändare". Adressen får inte vara en helsinki.fi-adress. (Om du är studerande eller anställd vid Helsingfors universitet och vill skicka meddelandet från din helsinki.fi-adress, ska du istället för dessa anvisningar följa Helsingfors universitets Helpdesks anvisningar för hur man skickar krypterad e-post.)
 3. Gör räkneoperationen ovanför fältet "Bekräftelse" och skriv svaret i fältet "Bekräftelse". Obs! Räkneoperationen fungerar tyvärr inte när man läser med hjälp av ett talprogram. Om du använder ett talprogram kan du skicka oss ett vanligt e-postmeddelande till adressen individuella-arrangemang-urval (at) helsinki.fi och be oss att skicka dig en krypterad e-post du kan svara på.
 4. Tryck på "Fortsätt". En ny sida öppnas där adressen individuella-arrangemang-urval (at) helsinki.fi är färdigt ifylld.
 5. Skriv rubriken för ditt ärende i fältet "Ämne", exempelvis "Fråga gällande individuella arrangemang".
 6. Skriv ditt ärende i fältet "Meddelande".
 7. Om du vill skicka en eller flera filer som bilaga till meddelandet, tryck på "Browse", välj de filer du vill bifoga och tryck på "Bifoga". Vi ber att du i första hand skickar PDF-filer som bilaga.
 8. Tryck på knappen "Sänd". En bekräftelse på att meddelandet har skickats visas på skärmen.
 9. Spara meddelandet åt dig själv genom att välja önskat format i rullgardinsmenyn och sedan trycka på knappen "Spara".
 10. För att avsluta tryck på knappen "Avsluta".