Bilagorna gällande ansökan i öppna universitetsleden

Dessa anvisningar gäller dig som ansöker om studieplats via öppna universitetsleden våren 2020.

Den här sidan har uppdaterats 17.3.2020 på grund av situationen med coronaviruset.

Du kan ansöka via den öppna universitetsleden om du t.ex. vid Öppna universitetet har genomfört de studier som krävs enligt antagningsgrunderna. Om du söker studieplats i provpoängs- eller betygsantagningen (huvudansökan) eller magisterantagningen gäller andra regler för bilagorna.

Måste jag lämna in bilagor?

Till din ansökan måste du bifoga

 1. ett officiellt studieutdrag
 2. en bilaga som visar dina språkkunskaper, om bilagan inte är sådan att vi kan kontrollera den direkt i ett elektroniskt register.

Vilken typ av bilaga ska jag lämna in?

1. Studieutdrag

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som anger vilka studier du har genomfört vid läroanstalten.

 • På studieutdraget måste studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord finnas.
 • Av studieutdraget måste det också framgå vilka bedömningsskalor läroanstalten använder.
 • Studiernas omfattning i studiepoäng ska framgå av dokumentet.
 • Innan du ansöker ska studieveckor vid behov omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

Om du har bedrivit studier vid Helsingfors universitet eller vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett studieutdrag över dem. Ansökningsservicen får information om studier som har genomförts vid Helsingfors universitet direkt ur studieregistret.

I antagningen bedöms endast de studieprestationer som framgår av det studieutdrag som du har lämnat in inom den utsatta tiden för inlämning av studieutdrag, eller de studieprestationer som har registrerats i Helsingfors universitets studieregister inom den utsatta tiden.

Helhetsanteckningar

För vissa ansökningsobjekt måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter. Det kan till exempel förutsättas att det finns en helhetsanteckning för grundstudierna.

 • Helhetsanteckning innebär att när du har genomfört de studieavsnitt som hör till en viss studiehelhet, kan du begära en separat anteckning på ditt studieutdrag över att du har genomfört studiehelheten.
 • När studierna har registrerats som en helhet, ser du att det på ditt studieutdrag finns en särskild anteckning om studiehelheten, dess omfattning (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsordet och vilka studieavsnitt som ingår i helheten.
 • Om ansökningsobjektet förutsätter att studierna registreras som en helhet, räcker det inte med enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera också att studierna ska vara registrerade som helheter innan ansökningstiden går ut, och helhetsanteckningarna ska framgå av studieutdraget som du lämnar in. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Begäran om registrering av en helhet riktas till den läroanstalt där studierna har genomförts.

Observera att vid vissa läroanstalter görs det ingen helhetsanteckning för öppna universitetsstudier på studieutdraget, utan läroanstalten utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

I det fallet ska du lämna in

 • ett officiellt studieutdrag och
 • en kopia av intyget över att du har genomfört studiehelheten.

2. Bilaga som visar dina språkkunskaper

I antagningen via öppna universitetsleden måste du för alla ansökningsobjekt visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper och anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

OBS! Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper i följande fall:

 • Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen eller högskolestudier som har genomförts i Finland efter år 1995.
 • Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avlagts år 1990 eller senare.
 • Om du visar dina språkkunskaper med Helsingfors universitets språktjänsters språkfärdighetsprov i finska.

Då får vi informationen direkt ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in några separata bilagor som visar dina språkkunskaper.

Hur och när bilagorna ska skickas in

När bi­la­gor­na ska läm­nas in

Vänligen lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, gärna före ansökningstidens utgång (1.4.2020). 

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Det händer ofta att bilagorna behöver kompletteras. Då skickar vi dig en begäran om komplettering. Om du lämnar in bilagorna före ansökningstidens utgång har du mera tid att reagera på en eventuell begäran om komplettering.

Ansökningsservicen behandlar bilagorna i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande när dina bilagor har behandlats. Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 10 dagar.

Alla meddelanden som gäller bilagorna kommer att skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. 

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in senast 15.4.2020 kl. 15.00Bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden eller studieprestationer som registreras i efterhand kan inte beaktas i antagningen via öppna universitetsleden. 

Om du söker till Bio- och miljövetenskapliga fakultetens eller Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ansökningsobjekt, har du tid att inom den tidsfrist som anges i ansökningsanvisningarna genomföra de studier som krävs. I det fallet ska du senast 15.4.2020 kl. 15.00 lämna in

 • ett officiellt studieutdrag över de studier du redan har genomfört
 • ett intyg över dina språkkunskaper.

Hur man läm­nar in bi­la­gor i an­sök­nings­ske­det

I ansökningsskedet duger vanliga kopior av examensbevisen och intygen (skannade eller kopierade). Läs också de preciserande anvisningarna längre ner på sidan.

I ansökningsskedet kan du lämna in bilagorna till Helsingfors universitets ansökningsservice på flera olika sätt:

 1. Vi rekommenderar i första hand att du bifogar dina bilagor till ansökningsblanketten i Studieinfo eller delar dina prestationsuppgifter direkt från Min Studieinfo.

Sätt 1: Ladda du upp bilagor på den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo.fi

 • Skanna bilagorna eller ta högkvalitativa bilder på dem. Se till att bilderna är tydliga.
 • Ladda upp bilagorna i PDF-, JPG- eller PNG-format.
 • Sidor som hör till samma helhet ska sammanställas i en enda fil. T.ex. studieutdraget ska vara en fil som innehåller flera sidor.
 • Namnge filen så att det framgår ditt eget namn och vilket dokument filen gäller, t.ex. så här: Ditt efternamn-Ditt förnamn-studieutdrag.  

Sätt 2: Dela dina pre­sta­tions­upp­gif­ter di­rekt från Min Stu­di­e­in­fo

Om du vill kan du meddela uppgifterna om dina studieprestationer till Helsingfors universitets ansökningsservice med hjälp av en länk som sparas på ansökningsblanketten. Då behöver du inte lämna in ett separat studieutdrag som bilaga till din ansökan.

Så här skapar du en länk till dina prestationsuppgifter:

 1. Logga in i tjänsten Min Studieinfo.
 2. Välj ”Fortsätt till studierna”.
 3. Välj ”Dela dina prestationsuppgifter”.
 4. Välj de prestationsuppgifter du vill dela.
 5. Välj "Skapa ny".
 6. Välj ”Dela valda studier”.
 7. Välj ”Kopiera länk”.
 8. Klistra in länken i rätt fält på ansökningsblanketten.

2. Alternativ sätt: skicka dina bilagor per post

Om du vill kan du också skicka bilagorna per post eller lämna in dem personligen till Ansökningsservicens postlåda. Om du skickar dokumenten per post eller lämnar dem i ansökningsservicens postlåda, märk kuvertet ”Öppna universitetsleden”. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Hur du läm­nar in bi­la­gor om du blir an­ta­gen

Om du i ansökningsskedet lämnade in endast vanliga kopior av de bilagor som krävs och du blir antagen till ett utbildningsprogram vid Helsingfors universitet är antagningen villkorlig. I så fall ska du lämna in bilagorna (ditt studieutdrag och bilagan som visara dina språkkunskaper) till oss också som officiellt styrkta kopior senast 14.8.2020 kl. 15.00.

Om du inte lämnar in officiellt bestyrkta kopior av dina bilagor inom den utsatta tiden förlorar du din studieplats.

Officiellt bestyrkta kopior ska i regel lämnas in i pappersform per post. Du kan också personligen visa upp originaldokumenten enligt de anvisningar du får när du blir antagen.