Bilagorna gällande ansökan i öppna universitetsleden

Dessa anvisningar gäller dig som ansöker om studieplats via öppna universitetsleden våren 2020. Du kan ansöka via den öppna universitetsleden om du t.ex. vid Öppna universitetet har genomfört de studier som krävs enligt antagningsgrunderna. Om du söker studieplats i provpoängs- eller betygsantagningen (huvudansökan) eller magisterantagningen gäller andra regler för bilagorna.

Måste jag lämna in bilagor?

Till din ansökan måste du bifoga

 1. en officiellt styrkt kopia av ditt studieutdrag
 2. en bilaga som visar dina språkkunskaper, om bilagan inte är sådan att vi kan kontrollera den direkt i ett elektroniskt register.

Vilken typ av bilaga ska jag lämna in?

1. Studieutdrag

Ett studieutdrag är ett dokument som utfärdas av läroanstalten och som anger vilka studier du har genomfört vid läroanstalten.

 • På studieutdraget måste studieavsnittets namn, datum för genomförande, omfattning och vitsord finnas.
 • Av studieutdraget måste det också framgå vilka bedömningsskalor läroanstalten använder.
 • Studiernas omfattning i studiepoäng ska framgå av dokumentet.
 • Innan du ansöker ska studieveckor vid behov omvandlas till studiepoäng vid det universitet där studierna har genomförts.

Du ska lämna in en officiellt styrkt kopia av ditt studieutdrag. Läs noggrant igenom anvisningarna om officiellt styrkta kopior! En skannad kopia eller fotokopia duger inte.

Om du har bedrivit studier vid Helsingfors universitet eller vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett studieutdrag över dem. Ansökningsservicen får information om studier som har genomförts vid Helsingfors universitet direkt ur studieregistret.

 • Lämna alltså in en officiellt styrkt kopia av studieutdraget för alla studieprestationer som du har genomfört annanstans än vid Helsingfors universitet.

I antagningen bedöms endast de studieprestationer som framgår av det studieutdrag som du har lämnat in inom den utsatta tiden för inlämning av studieutdrag, eller de studieprestationer som har registrerats i Helsingfors universitets studieregister inom den utsatta tiden.

Helhetsanteckningar

För vissa ansökningsobjekt måste de studier som ligger till grund för ansökan registreras som studiehelheter. Det kan till exempel förutsättas att det finns en helhetsanteckning för grundstudierna.

 • Helhetsanteckning innebär att när du har genomfört de studieavsnitt som hör till en viss studiehelhet, kan du begära en separat anteckning på ditt studieutdrag över att du har genomfört studiehelheten.
 • När studierna har registrerats som en helhet, ser du att det på ditt studieutdrag finns en särskild anteckning om studiehelheten, dess omfattning (t.ex. 25 sp), prestationsdatum, vitsordet och vilka studieavsnitt som ingår i helheten.
 • Om ansökningsobjektet förutsätter att studierna registreras som en helhet, räcker det inte med enbart anteckningar om när de olika studieavsnitten (dvs. kurserna) som hör till helheten har genomförts.

Kontrollera i informationen om ditt ansökningsobjekt om studierna som ligger till grund för ansökan ska registreras som helheter. Observera också att studierna ska vara registrerade som helheter innan ansökningstiden går ut, och helhetsanteckningarna ska framgå av studieutdraget som du lämnar in. Du ska själv begära att dina studier registreras som helheter. Begäran om registrering av en helhet riktas till den läroanstalt där studierna har genomförts.

Observera att vid vissa läroanstalter görs det ingen helhetsanteckning för öppna universitetsstudier på studieutdraget, utan läroanstalten utfärdar ett separat intyg över att studenten har genomfört studiehelheten.

I det fallet ska du lämna in

 • en officiellt styrkt kopia av ditt studieutdrag och
 • en officiellt styrkt kopia av intyget över att du har genomfört studiehelheten.

2. Bilaga som visar dina språkkunskaper

I antagningen via öppna universitetsleden måste du för alla ansökningsobjekt visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

 • Man kan visa sina språkkunskaper på de sätt som anges i rektorsbeslutet HY/337/00.00.06.00/2019.
 • På sidan Hur man visar sina språkkunskaper kan du läsa med vilka bilagor du kan visa dina språkkunskaper för det ansökningsobjekt du söker till.
 • Bilagan som visar dina språkkunskaper ska lämnas in innan ansökningstiden går ut.
 • Bilagan som visar dina språkkunskaper ska vara en officiellt styrkt kopia. Läs noggrant igenom anvisningarna om officiellt styrkta kopior!

OBS! Du behöver inte lämna in en bilaga som visar dina språkkunskaper i följande fall:

 • Om du visar dina språkkunskaper med en högskoleexamen eller högskolestudier som har genomförts i Finland efter år 1995.
 • Om du visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avlagts år 1990 eller senare.
 • Om du visar dina språkkunskaper med Helsingfors universitets språktjänsters språkfärdighetsprov i finska.

Då får vi informationen direkt ur ett elektroniskt register och du behöver inte lämna in några separata bilagor som visar dina språkkunskaper.

Inlämningsadress och tidsfrist

Om du skickar dokumenten per post eller lämnar dem i ansökningsservicens postlåda, märk kuvertet ”Öppna universitetsleden”. Närmare post- och leveransadresser finns på sidan Inlämnande av dokument till ansökningsservicen.

Vänligen lämna in de bilagor som efterfrågas till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, gärna före ansökningstidens utgång (1.4.2020). 

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Det händer ofta att bilagorna behöver kompletteras. De är t.ex. inte officiellt styrkta eller så saknar studieutdraget uppgifter som krävs för ansökningsobjektet. Då skickar vi dig en begäran om komplettering. Om du lämnar in bilagorna före ansökningstidens utgång har du mera tid att reagera på en eventuell begäran om komplettering.

Ansökningsservicen behandlar bilagorna i ankomstordning och du får ett e-postmeddelande när dina bilagor har behandlats. Under de brådaste tiderna kan behandlingstiden för bilagorna vara t.o.m. 10 dagar.

Alla meddelanden som gäller bilagorna kommer att skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot. 

Om bilagorna är bristfälliga blir du ombedd att komplettera din ansökan och de kompletterande uppgifterna måste lämnas in senast 15.4.2020 kl. 15.00. Bilagor som lämnas in efter den utsatta tiden eller studieprestationer som registreras i efterhand kan inte beaktas i antagningen via öppna universitetsleden. 

Om du söker till Bio- och miljövetenskapliga fakultetens eller Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens ansökningsobjekt, har du tid att inom den tidsfrist som anges i ansökningsanvisningarna genomföra de studier som krävs. I det fallet ska du senast 15.4.2020 kl. 15.00 lämna in

 • ett officiellt styrkt studieutdrag över de studier du redan har genomfört
 • ett intyg över dina språkkunskaper.