Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i Skola, Forstran, Samhälle och Kultur? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten.

På våren 2024 ansökningsperioden är från 3.4.2024 kl. 9.00 EEST till 16.4.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 6 juni 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 19 juni 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2024.

I höst 2024 är ansökningsperioden från 4.9.2024 kl. 9.00 EEST till 17.9.2024 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 21 november 2024.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 5 december 2024.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 januari 2025.

På våren 2025 ansökningsperioden är från 2.4.2025 kl. 9.00 EEST till 15.4.2025 kl. 15.00 EEST:

 • Resultaten från ansökningsperioden i september publiceras senast den 19 juni 2025.
 • De antagna måste ta emot sin studieplats senast den 3 juli 2025.
 • De beviljade studierätterna börjar den 1 augusti 2025.

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande krav:

 • Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökan måste inkludera ett handledningsavtal som är undertecknat av den sökande, den ansvariga personen och handledarna. Om det är svårt att samla in underteckningarna, kan handledarna bekräfta sitt samtycke genom att meddela det till adressen edu-research@helsinki.fi.
 • Om du ännu inte har utexaminerats måste alla de studier (inkl. avhandlingen) som krävs för den examen som ligger som grund för ansökan vara slutförda, bedömda och registrerade inom ansökningstiden. Detta måste bekräftas med ett fritt formulerat intyg av en officiell representant (t.ex. studentservicen) för det universitet som utfärdar examen. Det görs inga undantag från den här regeln. Sökande som beviljas studierätt måste kunna visa upp en bestyrkt kopia av deras officiella examensbevis innan de kan ta emot den erbjudna studieplatsen.

Endast ansökningar som uppfyller de formella behörighetskraven går vidare till den akademiska bedömningen vid doktorandprogrammet.

Programmet har följande målexamina:

 • Pedagogie doktorsexamen
 • Filosofie doktorsexamen (pedagogik)
 • Filosofie doktorsexamen (Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Pedagogie doktorsexamen kan endast avläggas av doktorander som har genomfört de fördjupade studierna i pedagogik.

Observera att dina handledningsarrangemang måste vara lämpliga för din målexamen och hemfakultet. Åtminstone en av dina handledare måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten du söker till.

Doktorandsprogrammets antagningskriterier

En doktorand måste ha minst två handledare som har avlagt doktorsexamen. Åtminstone en av handledarna måste vara ordinarie eller långvarigt anställd vid fakulteten som beviljar doktorsexamen och åtminstone en av handledarna måste ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.

Den sökande måste ha ett handledningsavtal när hen söker. Handledarnas samtycken är inte bindande i ansökningsskedet. De blir bindande först om den sökande beviljas rätt att avlägga examen.

Professorerna vid doktorandprogrammen kan samtidigt vara handledare för upp till tolv (12) doktorander som studerar på heltid. Universitetslektorer, docenter, biträdande professorer och personer med liknande anställningar kan samtidigt vara handledare för upp till sex (6) doktorander som studerar på heltid. Kvoterna är inte ovillkorliga. De beror på hur många heltids- och deltidsstuderande handledaren ansvarar för, handledarens tidigare prestationer i rollen och huruvida handledaren bedriver forskning och sköter andra uppgifter vid universitetet.

Utöver handledare ska varje doktorand också ha en ansvarig person, som också kan vara doktorandens handledare. Den ansvariga personen kan vara en person som är professor eller docent, bekant med doktorandutbildningen och avhandlingsprocessen vid Helsingfors universitet och ordinarie anställd vid fakulteten. En biträdande professor som är på nivå två av tenure track kan också fungera som ansvarig person.

Vid bedömningen av forskningsplanens kvalitet beaktas

 • hur realistisk planen är
 • den vetenskapliga betydelsen
 • hur väl planen passar in i doktorandprogrammets profil

Mer detaljerade instruktioner för att skriva en forskningsplan finns nedan.

 • Allmänna riktlinjer:
  • Forskarskolan betonar nyckelorden fostran, samhälle och kultur. Den här betoningen måste framgå av din forskningsplan.
  • Planen ska informera ett vetenskapssamhälle med experter från olika områden inom pedagogiken om vad du ska forska i, hur du ska göra det och varför det är viktigt. Forskningsplanen ska därför vara enkel att förstå och syftet, metoderna och den övergripande logiken ska framgå klart och tydligt. På det hela taget ska planen övertyga experterna om att ditt arbete är väl genomtänkt, genomförbart (att din forskning kommer att genomföras framgångsrikt), framåtblickande och leda till att ny kunskap produceras.
  • Forskningsplanen är en chans för dig att visa hur väl förkovrad du är i litteraturen och tidigare forskning inom området. Det är viktigt att du kan identifiera några grundläggande luckor i litteraturen där du kan ta fram ny kunskap och motivera de beslut som du har fattat till exempel när det gäller användningen av särskilda begrepp, teorier och metoder.
  • Under skrivprocessen ska du komma ihåg att definiera centrala termer och tydligt uttrycka din ståndpunkt för att visa att det är du själv som skrivit forskningsplanen. Undvik jargong och upprepning av samma information i olika delar av planen (till exempel behöver ett centralt begrepp inte upprepas både när du presenterar det i avsnitten om grunden och syftet för forskningen). Gör en språkkontroll och/eller ha någon att korrekturläsa planen.
  • Beakta att även om forskningsplanen är personlig ska den planeras och sammanställas i samarbete med de handledare vid Helsingfors universitet som har tackat ja till att handleda dig. Be dem att läsa forskningsplanen flera gånger och ge dig råd för att förbättra planen innan du lämna in den. Lämna inte in forskningsplanen innan den har godkänts av din handledare.

Du måste besvara följande frågor på ansökningsblanketten:

 • Doktorsavhandlingens arbetsnamn
  • Forskningsområde; (använd Finlands Akademis klassificering av forskningsområden) kontrollera med dina handledare vilket forskningsområde som är lämpligast för din egen undersökning, och kom ihåg att klassificeringen av forskningsområden kan skilja sig från land till land.
  • Som en första inblick i din forskningsplan ska namnet på den ge en kort och koncis översikt och en uppfattning om den vetenskapliga och samhälleliga originaliteten samt om kontexten för din undersökning.
 • En kort sammanfattning av forskningsplanen (2 000 tecken) Sammanfattningen ska presentera de viktigaste och mest relevanta aspekterna i din plan i logisk ordningsföljd. Det här ska inkludera (bland annat) de fenomen som du kommer att undersöka, den teoretiska bakgrunden och det teoretiska ramverket, de metodologiska aspekterna som omfattar såväl typen av data som hur data analyseras samt undersökningens förväntade nyhetsgrad och relevans. Alla som läser sammanfattningen ska ha en tydlig och grundläggande uppfattning om vad du planerar att göra. Sammanfattningen ska vara uppbyggd på ett sammanhängande sätt och betona planens särdrag, originalitet och genomförbarhet (t.ex. varför behövs undersökningen?).
 • Forskningsplan med matematiska specialtecken och kemiska formler Om din forskningsplan innehåller matematiska specialtecken eller kemiska formler så kan du bifoga den här i pdf-format. Forskningsplanen måste ha samma innehåll som den i elektroniskt format, och får inte överskrida det högst tillåtna antalet tecken. För eventuell mer information, se doktorsutbildningens webbsida.
 • Vilken är den kliniska betydelsen av din forskning? (2 000 tecken) Frågan besvaras endast av dem som söker till doktorandprogrammet i klinisk forskning.
 • Motiveringen för att skriva en doktorsavhandling (2 000 tecken) Att inleda en doktorsutbildning är ett viktigt beslut och steg i karriären. Förklara varför du har fattat det här beslutet, diskutera till exempel dina kort- och långsiktiga vetenskapliga och yrkesmässiga mål och varför du har valt just det här ämnet. Förklara även varför du har valt det doktorandprogram som du har ansökt till, exempelvis vad du syftar till att bidra med till forskarskolan SEDUCE och hur du förväntar dig att din tid vid SEDUCE ska förbereda dig för samarbetet med den internationella akademiska världen. Att enbart konstatera hur attraktivt det finländska utbildningssystemet eller kunnig en möjlig handledare är, är inte tillräckligt. I den här delen ska du övertyga läsaren om att du kommer att kunna slutföra den föreslagna undersökningen.
 • Grunden för forskningsprojektet (2 000 tecken) I den här delen ska du diskutera kopplingen mellan den föreslagna undersökning och aktuell internationell forskning. Berätta för experterna om möjliga luckor i den befintliga forskningen som du har identifierat. Du ska även beskriva de mest betydande teoretiska och metodologiska utgångspunkterna för ditt projekt och hur du tänker positionera projektet i relation till dem. Den här delen ska övertyga experterna om din kännedom om forskning (som bedrivs) inom området, om behovet av ditt forskningsprojekt och ditt framtida bidrag till forskningsområdet i fråga.
 • Målet med undersökningen och den vetenskapliga effekten av dess resultat (2 000 tecken) I den här delen ska du berätta för experterna om särdragen för och originaliteten i din forskning. Presentera kort syftet med din forskning samt dina forskningsfrågor som ska vara teoretiskt formulerade och relaterade till dina grunder för forskningsprojektet (du får även presentera möjliga hypoteser). Beskriv det förväntade resultatet av undersökningen och visa hur du uppnår dem med de metoder som du har valt. Om din plan involverar undervisning ska du förklara hur den föreslagna forskningen kan förbättra pedagogisk praxis. Om du jämför olika internationella kontexter i din forskning rekommenderar vi att du använder till exempel teoretiska orsaker för att motivera den föreslagna jämförelsen. Avslutningsvis ska du även kort beskriva räckvidden, de potentiella tillämpningarna och värdet av din undersökning i ett vidare perspektiv utöver vetenskapssamfundet.
 • Preliminär plan för insamling, användning och lagring av forskningsmaterial samt beskrivning av forskningsmetoderna (4 000 tecken) Beskriv kort hur du planerar att samla in, använda och lagra forskningsmaterial. Redogör för hållbarheten av de valda forskningsmetoderna och det analytiska ramverket: förklara hur de bidrar till att besvara forskningsfrågorna, bekräfta hypoteserna eller stödja den valda metoden.
 • Etiska frågor (1 000 tecken) Etik är central i all forskning och måste problematiseras ur alla olika aspekter av det föreslagna forskningsprojektet. Lyft fram de huvudsakliga etiska aspekterna i undersökningen och berätta för experterna hur du planerar att ta dig an dem i ditt arbete. Du kan hänvisa till särskilda riktlinjer, men kom ihåg att anpassa riktlinjerna till de etiska frågorna i ditt arbete. Beakta att etik inte enbart handlar om datahantering utan även om forskarens ansvar vid arbete på fältet (insamling av data, undervisningsexperiment, sociala och kommunikativa interaktioner med deltagarna med mera).

Litteratur som använts i forskningsplanen (2 500 tecken) Lista den litteratur som du konkret har använt för forskningsplanens olika delar. Vi rekommenderar att använda aktuell litteratur. Du kan även inkludera referenser på andra språk än engelska om de är relevanta för ditt projekt.

 • Avhandlingens form – sammanläggningsavhandling eller monografi En sammanläggningsavhandling består av kollegialt utvärderade vetenskapliga publikationer eller manuskript som är ämnade för publicering, där samma problemkomplex diskuteras, en sammanfattande rapport som beskriver bakgrunden till och syftet med forskningen, metoder och material som använts samt resultat, diskussion och slutsats av undersökningen. Vid Pedagogiska fakulteten krävs det minst tre (godkända) artiklar för att utexamineras. Artiklarna ska visa upp skribentens självständiga förmåga att bidra med ny kunskap. En monografiavhandling är ett konsekvent vetenskapligt arbete som utförts av doktoranden själv och baserar sig på oberoende forskning och forskningsresultat som inte tidigare publicerats. Den rekommenderade omfattningen av en monografi är i regel högst 250 sidor.
 • Publiceringsplan och tidsplan för artiklarna eller preliminär skiss av monografin (1 500 tecken) Om du väljer det artikelbaserade formatet ska du inkludera detaljerna av de artiklar som du planerar att publicera (t.ex. preliminära rubriker, uppskattade publiceringsdatum, inlämningsdatum) och beskriva hur de tillsammans utgör en sammanhängande helhet. För monografiavhandlingen ska du inkludera ett utkast till innehållsförteckningen.
 • Preliminär tidsplan för din forskning (2 000 tecken) Du kan göra upp en års- eller månadsplan med detaljer om hur du tänker bedriva dina doktorandstudier. Lägg upp din plan så att det är möjligt att avlägga doktorsexamen vid SEDUCE på fyra år om du planerar att arbeta på din examen på heltid.
 • Planerad finansiering för forskningsprojektet inklusive betydande finansiering som du redan mottagit eller ansökt om (1 000 tecken) Som en ytterligare indikation på genomförbarhet ska du förklara hur du planerar att finansiera dina doktorandstudier.

Antagningskriterierna inkluderar tidigare studieframgång, de tidigare studiernas lämplighet för doktorandprogrammet, studieplanen och forskningsplanen (Allmänna riktlinjer för antagning till doktorsutbildning, rektors beslut HY/588/2020).

När de bedömer kvaliteten på forsknings- och studierna är de uppmärksamma på deras genomförbarhet, vetenskapliga betydelse och lämplighet för forskningsprofilen för doktorandprogrammet. Studieplanerna bedöms utgående från hur realistiska och lämpliga de är.

Innan du gör upp din preliminära studieplan, bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar. Studieplanen som bifogas till ansökan är preliminär och behöver inte innehålla specifika kurser. Det viktigaste är att du har tänkt på hurudana studier som bäst stöder arbetet med din avhandling och att du har gjort upp ett preliminärt tidsschema för dessa studier.

Det är bra att notera att konkurrensen om studieplatser vid programmet är hård, och det är viktigt att omsorgsfullt förbereda sin ansökan. Antalet sökande varierar, men i en typisk ansökningsomgång kan cirka hälften av de sökande antas.

År 2023 antas 28 nya studenter till programmet.

Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.