Söka forskarstudierätt

Planerar du att ansöka om rätt att avlägga doktorsexamen vid doktorandprogrammet i mänskligt beteende? Bra val! Vi antar nya doktorander två gånger om året, så ge akt på tidsfristerna för ansökan, börja förberedelserna i god tid och se till att du har läst antagningskriterierna innan du ansöker.
Ansökningsperioder

Doktorandprogrammet antar nya doktorander två gånger om året: en gång på våren (januari) och en gång på hösten (september).

Ansökningstiderna for år 2024 finns på sidan Så söker du till doktorandprogram

Man kan endast få rätt att avlägga doktorsexamen via antagningsprocessen. Det går inte att söka till doktorandprogrammet utanför antagningsperioderna.

Vem kan ansöka?

Utöver universitetets allmänna behörighets- och språkkunskapskrav för doktorander, förutsätter doktorandprogrammet att de sökande uppfyller följande behörighetskriterier:

Tidigare examen

Sökande till doktorandprogrammet måste ha

 • en lämplig högre högskole-examen,
 • en lämplig yrkeshögskoleexamen, eller
 • en lämplig utbildning vid en läroanstalt utomlands som ger behörighet för motsvarande högskoleutbildning i landet i fråga.

För avläggande av vetenskaplig påbyggnadsexamen kan också antas en person som har blivit antagen för att avlägga medicine licentiatexamen, odontologie licentiatexamen, veterinärmedicine licentiatexamen i Finland eller i någon annan EU-/EES-stat och kandidat- och magisterexamen i psykologi och logopedi i Finland.

Vidare kan personer som har beviljats rätt att utöva yrket som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården av Valvira och personer som har beviljats rätt att vara verksam som legitimerad veterinär av Livsmedelsverket, och som har genomfört en lämplig utbildning utomlands motsvarande en högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen antas till doktorandprogrammet.

Handledningsarrangemang

Ansökningarna måste uppfylla minimikraven för handledningsarrangemangen (se antagningskriterierna). Ansökningarna måste innehålla följande information:

 • vilka handledare som kommer att utses (1–3)
 • vem som blir utsedd till ansvarig person
 • vilka som utses till bedömningsnämnden.

Bifoga till din ansökan ett undertecknat förord/samtycke (Word) där de planerade handledningsarrangemangen framgår. Dokumentet måste inte vara undertecknat av medlemmarna i bedömningsnämnden.

Etiska tillstånd

Bekräfta i din ansökan att du har beviljats eller ansökt om alla etiska tillstånd du behöver: tillstånd av en etikprövningsnämnd och/eller nationella nämnden för projektgodkännanden, om din forskning kräver det. Dokumenten behöver inte bifogas till ansökan.

Följande examina kan avläggas vid doktorandprogrammet:

Medicinska fakulteten

 • Filosofie doktorsexamen
 • Medicine doktorsexamen
 • Odontologie doktorsexamen
 • Psykologie doktorsexamen
 • Doktorsexamen i hälsovetenskaper
Doktorandprogrammets antagningskriterier

Handledningsarrangemangen och forskningsmiljön är en viktig del av antagningskriterierna. Doktorandprogrammet kräver att alla sökande har en/flera handledare när de lämnar in ansökan. Det ligger på den sökandes ansvar att hitta en handledare och diskutera och komma överens om forsknings- och studieplanerna med hen. Ett bra ställe att börja leta efter potentiella handledare är Helsingfors universitets forskningsportal.

 • En doktorand måste ha 1–3 handledare som har avlagt doktorsexamen.
 • Åtminstone en handledare måste dessutom ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.
 • Om en doktorand ämnar skriva en mångvetenskaplig doktorsavhandling, kan för doktoranden på goda grunder som ska motiveras på ansökningsblanketten utses en tredje handledare.

För dig utses en ansvarig person som är anställd vid den fakultet du söker till. Den ansvariga personen känner till anvisningarna om doktorsutbildning och doktorsexamina vid Helsingfors universitet. Huvudhandledaren kan också utses till ansvarig person, förutsatt att hen uppfyller kriterierna ovan. Den ansvariga personen utses samtidigt som handledarna.

Uppge den information som krävs om din ansvariga person på ansökningsblanketten och bifoga förordet även om din huvudhandledare är den ansvariga personen. 

Den ansvariga personen har till uppgift att

 • säkerställa handledningsarrangemangens kontinuitet
 • hjälpa dig bekanta dig med reglerna gällande doktorsutbildningen och avhandlingens granskningsprocess
 • framföra det officiella förslaget till förhandsgranskare och opponent för fakulteten
 • godkänna de studier som ska ingå i din doktorsexamen. 

Vid Medicinska fakulteten kan professorer, biträdande professorer och docenter vara en doktorands ansvariga person. Du kan använda Helsingfors universitets personsökning för att leta efter en ansvarig person.

Notera att du måste uppge namnen på medlemmarna i din uppföljningsgrupp när du ansöker om rätt att avlägga doktorsexamen.

 • Uppföljningsgruppen ska bestå av minst två experter som kan bedöma hur avhandlingen framskrider.
 • Åtminstone en av medlemmarna måste ha titeln docent eller motsvarande akademiska meriter.

Medlemmarna i uppföljningsgruppen kan inte ha nära samarbete (t.ex. gemensamma forskningsprojekt eller stipendier inom de senaste 3 åren, inga familjeband och inget chef-anställd-förhållande) med handledarna.

När uppföljningsgruppen sammanställs ska man också beakta att medlemmarna i gruppen inte senare kan utses till förhandsgranskare eller opponenter för doktorsavhandlingen i fråga. Mer information om uppföljningsgruppens uppgifter hittar du i Instruktioner för studerande.

Din forskningsplan bedöms enligt följande kriterier:

 • visade tillräckliga kunskaper i de relevanta vetenskapsområdena och den sökandes potential att utvecklas till en självständig forskare
 • forskningsplanens vetenskapliga relevans och ambitionsnivå, användning av lämpliga metoder
 • forskningsplanens tematiska lämplighet för doktorandprogrammets profil. Den kliniska aspekten måste motiveras väldigt tydligt om du söker till det kliniska doktorandprogrammet
 • finansieringsplanen och sannolikheten att avhandlingen kan färdigställas inom den planerade tiden (4 år).

Din motivation och dina tidigare kunskaper (t.ex. cv eller motsvarande) är en viktig del av bedömningskriterierna.

Din studieplan måste ingå i din ansökan. Bekanta dig med doktorandprogrammets examensfordringar i Instruktioner för studerande.

Hur man söker

Har du läst antagningskriterierna och är färdig att ansöka? Utmärkt! Gå nu till universitetets allmänna anvisningar för doktorander, där du hittar all information du behöver för att förbereda och lämna in din ansökan, och information om vilka bilagor som krävs. Lycka till!

Antagningsbeslut

Doktorandprogrammet fattar beslut om antagning utgående från universitetets allmänna kriterier för antagning av doktorander och programmets antagningskriterier som presenteras på denna sida.

Det slutgiltiga beslutet fattas av den fakultet som utfärdar den sökandes målexamen, på basis av förslag från doktorandprogrammets ledningsgrupp.

Innan förslaget ges ber doktorandprogrammet om ett utlåtande av vetenskapsområdet i fråga. Fakultetens och ledningsgruppens beslut är inte bundet av vetenskapsområdenas rekommendationer.

Ett tidsschema för beslutsfattandet finns i universitetets allmänna instruktioner för doktorander.