Anmälnings- och betalningsvillkor

På denna sidan hittar du de anmälnings- och betalningsvilkor som gäller öppna universitetstudier vid Helsingfors universitet.

Studierna anordnas av Helsingfors universitet. Helsingfors universitetet förbehåller sig rätten till ändringar av uppgifterna på kurssidorna.
 • Anmälan sker i första hand på webben via en anmälningslänk på kursens kurssida.
 • Anmälan är alltid bindande.
 • Studieavgiften betalas i samband med anmälan.
 • Anmälan till reservplats förpliktar inte den studerande till något, till exempel att ta emot en studieplats, om en sådan blir ledig.
 • Reservplats berättigar inte till att delta i undervisning eller tent.
 • I öppen universitetsundervisning som ordnas av samarbetsinstituten kan anmälnings- och betalningsvillkoren variera. Kontrollera anmälnings- och betalningsvillkoren hos institutet i fråga.
 • De öppna nätkursernas, dvs. MOOC-kursernas, anmälnings- och betalningspraxis beskrivs på respektive kursers kurssida.
 • Anvisningar om anmälan och studieavgifter: Anmälan och studieavgifter
 • Anmälan till studierna är bindande. I princip återbetalas studieavgiften inte.
 • Om den studerande dock insjuknar innan studierna börjar och inte kan inleda studierna, gottgörs den del av studieavgiften som överstiger 75 euro mot sjukskrivningsintyg. 
 • Om Helsingfors universitetet blir tvunget att ställa in undervisningen på grund av att antalet personer som anmält sig till utbildningen är litet eller av någon annan motsvarande orsak, gottgörs studieavgiften i sin helhet.
 • Annulleringsvillkoren för den öppna universitetsundervisning som ordnas av samarbetsinstituten kan variera.
 • Anvisningar om annullering av anmälan: Anmälan och studieavgifter
 • Anmälningen ger dig studierätt vid Helsingfors universitets öppna universitet. Med studierätt avses en begränsad tidsperiod inom vilken du kan slutföra dina studier.
 • Studierättstiden bestäms enligt det studieprogram som anges på kursens kurssida. Studierätten omfattar kursundervisning, tentamen och/eller andra sätt att genomföra kursen.
 • I några utbildningsprogram är det möjligt att anmäla sig till en större studiehelhet utöver enskilda kurser. Studieavgiften för en studiehelhet täcker endast de kurser som ingår i studiehelhetens minimistudiepoäng. Den studerande betalar separat för de valbara kurser som överstiger minimiantalet studiepoäng.
 • Efter anmälningen beviljas du Helsingfors universitets användarnamn. Användarnamnet skickas inte separat till dig, utan du får användarnamnet genom att aktivera det i god tid innan studierna inleds. För MOOC-kurser beviljas inga användarnamn.
 • Instruktioner för studerande: Uppgifter om den studerande
 • Studieavgiften för öppna universitetsstudier är 15 euro per studiepoäng.
 • Studieavgifterna betalas i samband med anmälan som nätbanksbetalning. Betalningen görs via Paytrail Abp:s webbplats. Se olika betalningssätt (Paytrail Abp) (fi). OBS! American Express accepteras inte vid Helsingfors universitet.
 • En del studier kan medföra separata materialavgifter. De nämns på kurssidan och betalas i samband med studieavgiften.
 • Sommarstudierna vid öppna universitetet är avgiftsfria för de grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet. I studieutbudet finns också kurser som är avgiftsfria för alla eller för vissa studerandegrupper i varierande grad. 
 • Studieavgifterna grundar sig på universitetslagen (558/2009) samt statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och på en ändring av förordningen (1436/2014).
 • Studieavgifterna är mervärdesskattefria (39 § i mervärdesskattelagen).  
 • Öppna universitetets avgifter jämte ränta och kostnader är som offentligrättsliga fordringar utsökbara utan dom eller beslut (Lag om verkställighet av skatter och avgifter 706/2007)