Anmälnings- och betalningsvillkor

På denna sidan hittar du de anmälnings- och betalningsvilkor som gäller öppna universitetstudier vid Helsingfors universitet.

Studierna anordnas av Helsingfors universitet. Studieavgifterna är momsfria (skattefri utbildning, MomsL 39 §). Helsingfors universitetet förbehåller sig rätten till ändringar av uppgifterna på kurssidorna.
 • Anmälan till de öppna universitetsstudierna inleds i regel 45 dagar före kursstart. Till en del studier kan man anmäla sig flexiblare enligt sin egen tidtabell.
 • Anmälan sker i första hand på webben via en anmälningslänk på kursens kurssida.
 • Anmälan är alltid bindande.
 • Studieavgiften betalas i samband med anmälan.
 • I princip återbetalas studieavgiften inte. Om den studerande dock insjuknar innan studierna börjar och inte kan inleda studierna, gottgörs den del av studieavgiften som överstiger 75 euro mot sjukskrivningsintyg. Beloppet återbetalas inom cirka en månad från den studerandes meddelande.
 • Anmälan till reservplats förpliktar inte den studerande till något, till exempel att ta emot en studieplats, om en sådan blir ledig.
 • Reservplats berättigar inte till att delta i undervisning eller tent.
 • I öppen universitetsundervisning som ordnas av samarbetsinstituten kan anmälnings- och betalningsvillkoren variera. Kontrollera anmälnings- och betalningsvillkoren hos institutet i fråga.
 • De öppna nätkursernas, dvs. MOOC-kursernas, anmälnings- och betalningspraxis beskrivs på respektive kursers kurssida.
 • Anvisningar om anmälan och studieavgifter: Anmälan och studieavgifter
 • Anmälan till studierna är bindande. I princip återbetalas studieavgiften inte.
 • Om den studerande dock insjuknar innan studierna börjar och inte kan inleda studierna, gottgörs den del av studieavgiften som överstiger 75 euro mot sjukskrivningsintyg. Beloppet återbetalas inom cirka en månad från den studerandes meddelande.
 • Om Helsingfors universitetet blir tvunget att ställa in undervisningen på grund av att antalet personer som anmält sig till utbildningen är litet eller av någon annan motsvarande orsak, gottgörs studieavgiften i sin helhet inom cirka en månad från det att undervisningen inställdes.
 • Annulleringsvillkoren för den öppna universitetsundervisning som ordnas av samarbetsinstituten kan variera.
 • Anvisningar om annullering av anmälan: Anmälan och studieavgifter
 • Studierätt avser den tid inom vilken den studerande kan genomföra de studier som hen har anmält sig till.

 • Anmälan görs i regel separat till varje kurs. Studierättstiden bestäms enligt det studieprogram som anges på kursens kurssida. Studierätten omfattar kursundervisning, tentamen och/eller andra sätt att genomföra kursen.

 • I några utbildningsprogram är det möjligt att anmäla sig till en större studiehelhet utöver enskilda kurser. Studieavgiften för en studiehelhet täcker endast de kurser som ingår i studiehelhetens minimistudiepoäng. Den studerande betalar separat för de valbara kurser som överstiger minimiantalet studiepoäng.

 • Instruktioner för studerande: Uppgifter om den studerande

 • Studieavgiften för öppna universitetsstudier är 15 euro per studiepoäng.
 • Studieavgifterna grundar sig på universitetslagen (558/2009) (fi) samt statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet (1082/2009) och på en ändring av förordningen (1436/2014).
 • Studieavgifterna är mervärdesskattefria (39 § i mervärdesskattelagen).  
 • Öppna universitetets avgifter jämte ränta och kostnader är som offentligrättsliga fordringar utsökbara utan dom eller beslut (Lag 706/2007)

Studieavgifterna betalas i samband med anmälan som nätbanksbetalning. Betalningen görs via Paytrail Abp:s webbplats. Se olika betalningssätt (Paytrail Abp) (fi). OBS! American Express accepteras inte vid Helsingfors universitet.

På kontoutdraget eller kortfakturan syns Paytrail Abp som mottagare. Paytrail Abp förmedlar avgiften till Helsingfors universitet.

Tillhandahållare av betalningsförmedlingstjänsten och leverantör av betaltjänsten är Paytrail Abp (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Abp köper betalningsprestationen och redovisar den till Helsingfors universitet. Ur användarens synvinkel fungerar tjänsten precis som traditionell nätbetalning. Paytrail Abp är ett auktoriserat betalningsinstitut.

Paytrail Abp
FO-nummer: 2122839-7
Kontaktinformation (fi)