Stöd till forskning

Stödet till forskningen är ett centralt prioriteringsområde för högskolan och forskningsverksamheten stöds på flera olika sätt.

Bland annat fördelar rektor utvecklingsanslag till de olika forskningsnätverken. Enskilda forskare stöds genom medel för forskningsvistelser, deltagande i konferenser och gästforskarbesök samt för förberedelse av nya forskningsprojekt. Högskolan anställer även doktorander, forskningsassistenter samt postdoc-forskare för tidsbundna och avgränsade forskningsprojekt som stärker högskolans profilområden.

Doktorand vid Soc&kom

Doktorsutbildningen ges av doktorandprogrammen vid universitetets forskarskolor. Soc&koms professorer medverkar som handledare i doktorsutbildningen i samarbete med doktorandprogrammen. Ansökan till doktorandstudier sker via doktorandprogrammen.

Statsvetenskapliga fakulteten koordinerar tre doktorandprogram: doktorandprogrammet i ekonomi (DPE), doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring (PYAM)  och doktorandprogrammet i socialvetenskaper. Doktorander vid Soc&kom kan även doktorera i doktorandprogrammet i genus-, kultur- och samhällsforskning (SKY) vid humanistiska fakulteten.

Doktorsutbildningen sker i huvudsak på engelska men det är även möjligt att disputera på svenska. Doktorander medverkar i forskningsprojekt som leds av längre hunna forskare vid Soc&kom. Högskolan anställer även doktorander som stärker dess profilområden.

Tjänster för forskare vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet erbjuder tjänster bland annat kring öppen och etisk vetenskap samt finansiering, samarbete och kommersialisering.

Helsingfors universitet främjar ansvarsfull forskning. Till principerna för ansvarsfull vetenskap hör tillförlitlighet, etik, reproducerbarhet och transparens.