Forskningsprofil och nätverk

Forskningsprofilen vid Svenska social- och kommunalhögskolan förenar forskning i nordisk välfärd med forskning i etniska relationer till innovativa och mångvetenskapliga ansatser. Forskningsprofilen svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar genom att förena expertisen inom högskolans olika forskningsområden till en stimulerande forsknings- och undervisningsmiljö.

Högskolans forskning bedrivs huvudsakligen inom fem tematiska nätverk som förenar expertisen i högskolans olika vetenskapsområden. Högskolans sex vetenskapsområden journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialt arbete och socialpolitik, sociologi, socialpsykologi samt statskunskap med förvaltning utgör basen för den forskningsverksamhet som bedrivs i nätverken.

Närmare information om högskolans forskning och forskare hittar du i Helsingfors universitets forskningsportal.

Soc&kom deltar också i forskningsnätverk, forskningscenter och andra former av samarbeten så som INEQ - Helsinki Inequality Initiative och Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet HSSH.

Undervisningen är forskningsbaserad, vilket innebär att nedan nämnda forskningsområden ligger som grund för undervisningen vid Soc&kom.

De­mo­kra­ti, po­li­tiskt del­ta­gan­de och in­sti­tu­tio­nell för­änd­ring

I nätverket analyseras hur politiken utvecklas och förändras i spänningsfältet mellan å ena sidan medborgarnas politiska engagemang och deltagande och å andra sidan starkt föränderliga samhällsinstitutioner. Av särskilt intresse är hur samhälleliga och institutionella förändringar påverkar individers värderingar, attityder och deltagande men också hur nya offentliga organiserings- och styrningsformer som åtgärdsprogram, partnerskap, nätverk, projekt och lokala aktionsgrupper påverkar politikens utfall.

Nätverksledare: Stefan Sjöblom

Etniska relationer, migration och tillhörighet (CEREN)

Nätverket upprätthålls av Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, CEREN. CEREN är en aktiv forskningsmiljö med banbrytande forskningsprojekt, aktiva nationella och internationella nätverk och ett intensivt samarbete med myndigheter och civilsamhället.

Forskningen i nätverket kretsar kring migration, tillhörighet och medborgarskap, integrationspolicyn och -metoder, diaspora, transnationalism och minoriteter, rasism och antirasism samt postkolonialism och avkolonisering.  

Nätverksledare: Suvi Keskinen

Grupprelationer, genus och identitet

Nätverket omfattar mångvetenskaplig forskning om individens sociala livsvillkor, identiteter, olika grupper och samhällen. Forskningen söker mönster i individens handlingar, hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Vi tillämpar problematiserande perspektiv på genus i relation till andra maktordningar och kategoriseringar, exempelvis sexualitet, etnicitet, ras, funktionsförmåga, klass och ålder. Sociala och historiska processer som formar nordiska förståelser, praktiker och strukturella ramar för identitet, genus- och andra ordningar studeras ur ett jämförande nordiskt och globalt perspektiv.

Nätverksledare: Elina Oinas

Journalistik, kommunikation och delaktighet

I nätverket utförs forskning om journalistikens och kommunikationens förändrade förutsättningar. Särskilt analyseras hur den digitala utvecklingen påverkar arbetsfältet och journalistisk praxis samt de nya krav på professionell kunskap och journalistiska innovationer som förändringarna medför. Vidare analyseras hur utvecklingen påverkar behovet att gestalta omvärlden i olika former av kommunikation – i medierna, i företag och organisationer, och i den mellanmänskliga vardagskommunikationen.

Nätverksledare: Jaana Hujanen

Välfärd, värderingar och insatser

Inom nätverket utförs mångvetenskaplig forskning kring människors välfärd, den nordiska välfärdspolitikens utformning och legitimitet samt välfärdens värdemässiga grundvalar. Ytterligare analyseras mekanismer bakom olika former av ojämlikhet samt lösningsmodeller och interventionsformer inom välfärdens olika delområden.

Nätverksledare: Helena Blomberg-Kroll