Publikationsserier

Svenska social- och kommunalhögskolan har tre publikationsserier; Skrifter, Meddelanden och Notat. De publiceras i första hand elektroniskt.

I serien Notat publiceras föredrag och diskussionsinlägg, bakgrundsmaterial, preliminära rapporter samt projektbeskrivningar av allmänt vetenskapligt intresse eller avsedda för en mera avgränsad publik. Syftet med serien är att sprida kunskap om den pågående verksamheten samt att bidra till forskarnas möjlighet att få respons i ett tidigt skede av forskningsprocessen.

Notaten finns tillgängliga i Helsingfors universitets öppna digitala arkiv HELDA.

1/2022
Road to freedom : News media breaking free from Silicon Valley’s grip
Carl-Gustav Lindén, Hanna Tuulonen, Liisa Niemi, Mikko Grönlund, Katja Lehtisaari, Mikko Villi

1/2021
Uusi kenttä, uudet pelaajat - Paikallismedian johdon näkemyksiä journalismin ja viestinnän rajankäynnistä sekä tulevaisuudesta
Mikko Grönlund, Juho Ruotsalainen, Jaana Hujanen, Katja Lehtisaari

2/2018
Uutismedian uudet liiketoimintamallit Saksassa
Katja Lehtisaari, Mikko Grönlund, Carl-Gustav Lindén, Mikko Villi

1/2018
The Stopped - Ethnic Profiling in Finland
Suvi Keskinen, Aminkeng Atabong Alemanji, Markus Himanen, Antti Kivijärvi, Uyi Osazee, Nirosha Pöyhölä and Venla Rousku

Pysäytetyt - Etninen profilointi Suomessa
Suvi Keskinen, Aminkeng Atabong Alemanji, Markus Himanen, Antti Kivijärvi, Uyi Osazee, Nirosha Pöyhölä ja Venla Rousku

1/2017
Dolda data - Offentlighetsprincipen tillämpad på datajournalistik i Finland och Sverige
Alexander Uggla, studie från 16.12.2014

1/2016
What can social work practice learn from research on online support groups?
Camilla Granholm & Vilma Lehtinen

5/2015
SYPONUR - Syrjintä, polarisaatio, nuoriso ja väkivaltainen radikalisoituminen
SYPONUR-väliraportti
Karin Creutz & Juha Saarinen

4/2015
”Jag har haft nytta av socialpsykologin både professionellt och i mitt personliga liv”
En rapport om socialpsykologerna från Soc&kom i arbetslivet
Anna Henning-Lindblom

3/2015
Skenhelighet
Jan-Erik Lönnqvist
Notatet är professor Jan-Erik Lönnqvists installationsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

2/2015
Hälsa och samhälle – ett fyrtioårs perspektiv
Elianne Riska
Notatet är professor Elianne Riskas avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

1/2015
Familj, fostran, anknytning och utbildning – trender i tiden
Airi Hautamäki
Notatet är professor Airi Hautamäkis avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

2/2014
Bildningsförvaltningen och skolan
Cecilia Böhme, Henrik Hägglund och Stefan Sjöblom

1/2014
Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland
Redaktör: Tom Moring
Notatet är framtaget av det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan under ledning av professor Tom Moring.

1/2012
Resande teorier kring journalistik
Ullamaija Kivikuru
Notatet är professor Ullamaija Kivikurus avskedsföreläsning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

3/2010
Lagging behind or leader in local democracy?
Kjell Andersson och Imre Kovách

2/2010
Media ja valta kansalaisten silmin
Kari Karppinen, Johanna Jääsaari & Ullamaija Kivikuru

1/2010
Ett steg i taget – guide för vetenskapligt skrivande (3 upplagan)
Bettina Lindblom och Anna Henning

1/2009
Arbetsrelaterad invandring i finlandssvensk dagspress
Maria Lasenius

2/2008
De finlandssvenska journalisternas utbildningsbakgrund
Malin Slotte

1/2008
Förändringar i traditionsbunden miljö?
Ulrika Långstedt

1/2007
Häst - människa - samhälle: om den nya hästhushållningens utveckling i Finland
Nora Brandt och Erland Eklund

3/2006
The new equine industry, Stakeholders and land use planning - a challenge for participatory plannning
Erland Eklund, Kjell Andersson, Nora Brandt, Stefan Sjöblom & Elianne Riska

2/2006
En kvalitativ utvärdering av INTERREG IIIA/Skärgården 2000-2006
Sebastian Gripenberg

1/2006
Den nya hästhushållningen, brukargrupper och markanvändning - en utmaning för deltagande planering
Erland Eklund, Kjell Andersson, Nora Brandt, Stefan Sjöblom, Elianne Riska
Forskningsplan 

11/2005
Socialpedagogisk hästverksamhet
En diskursiv studie i verksamhetens organisationsprocess
Nora Brandt

8/2005
Den samhällsvetenskapliga miljöundervisningen vid RHH-högskolorna 2005-2006 samt förslag till framtida koordinering och utveckling av verksamheten
Ville Klemets

7/2005
The future and changing exonomies of rural areas
Project Report D18 of RURBAN, Minutes meeting study areas
Dan Koivulaakso

6/2005
Institutionell diskriminering
Makt, kultur och kontroll över invandrares livsvillkor
Tom R. Burns

5/2005
Tsunamins framfart i fem finlandssvenska dagstidningar
Jenni von Frenckell

4/2005
Rapportering om tsunamikatastrofen i finlandssvensk radio och TV
Heidi Orava

3/2005
Valmaskinen och väljarna
En studie av hur valmaskinerna användes inför EU-valet 2004
Tom Moring & Johanna Lindfors (red.)

2/2005
Ett steg i taget - guide för vetenskapligt skrivande
Bettina Lindblom och Anna Henning

1/2005
Arbete och hälsa: Två centrala värden i samhället
Elianne Riska

5/2004
Immigrants in Swedish-language Regions in Finland and the Role of Language in the Integration Process
Christina Korkman

4/2004
EU:s implementering av Natura 2000 - interaktionen mellan EU och den finländska nationella nivån
Lynn Bonney

3/2004
Konflikten kring implementeringen av Natura 2000 i Finland
- en konflikt mellan olika kunskapssystem samt mötesplatsernas betydelse vid skapandet av tillit
Veronica Korhonen

2/2004
Natura 2000 i Rekijokidalen
- en konfontration mellan lokalt kulturellt och regionalt drivet miljöskydd
Susanna Björkell

I serien Meddelanden publiceras vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referent-förfarande med interna sakkunniga.

  • De publikationer med prisuppgifter kan beställas i tryckt format av servicekoordinator Minna Lehtola, minna.lehtola (at) helsinki.fi.
  • Publikationerna finns också i Helsingfors universitets biblioteksdatabas HELKA.

2015

Nr 80 (2015)
László Vincze: Medieanvändningens roll i andraspråkstillägnande och ackulturation bland finskspråkiga unga i Karleby och italienskspråkiga unga i Bozen/Bolzano
ISSN: 1235-3892 | ISBN: 978-951-51-1709-0 | 50 sidor
Pris: 38 euro

Nr 79 (2015)
Karin Creutz & Mika Helander (red.): Tala om mångfald!
Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund.
ISSN: 1235-3892 | ISBN: 978-952-10-8828-5 | 330 sidor
Pris: 25 euro

2013

Nr 78 (2013)
Christian Starck: Examen och yrke
Registeruppgifter om magistrar som studerat vid Svenska social- och kommunalhögskolan och utexaminerats från Helsingfors universitet 2000–2009
ISSN: 1235-3892 |ISBN: 978-952-10-8822-3 | 80 sidor
Pris: 15 euro  

Nr 77 (2013)
Margaretha von Troil: Arkitekt Juha Leiviskä och Svenska social- och kommunalhögskolans byggnad i Kronohagen
ISSN: 1235-3892 | ISBN: 978-952-10-5236-1 | 118 sidor
Pris 19 euro.

2012

Nr 76 (2012)
Jens Finnäs: Kvalitetskriteriernas betydelse vid upphandlingar inom äldreomsorg
Pris: 16 euro

2011

Nr 75 (2011)
Ullamaija Kivikuru (red.): Medier, makt och mammon
Fallstudier om medielandskapet
Pris: 20 euro

2010

Nr 74 (2010)
Henrika Zilliacus-Tikkanen (red.): Röster
Rundradions veteraner berättar
Pris: 15 euro

2009

Nr 73 (2009)
Mats Nylund: Makten över journalistiken
Intervju, redigering och berättande i tv-nyheter
Pris: 12 euro

2008

Nr 72 (2008)
Vera Schoultz: Deltagandet i vågskålen?
Ekenäsregionens kommunsammanslagningar 1977-1993
Pris: 13 euro

2007

Nr 71 (2007)
Camilla Haavisto & Ullamaija Kivikuru (red.): Variera mera, inkludera flera
Åtta essäer om medier, mångfald och migration
Pris: 30 euro

Nr 70 (2007)
Henrik Hägglund, Christian Starck, Janne Wikström: Vad tror du att det hände sen?
Utexaminerade från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet åren 1990-2004

2006

Nr 69 (2006)
Stefan Sjöblom, Kjell Andersson, Erland Eklund, Sebastian Godenhjelm (ed.): Project Proliferatin and Governance
- The Case of Finland
Pris: 10 euro

2005

Nr 68 (2005)
Susanna Sucksdorff: Svenskfinland - den seriösa kritikens sista utpost?
En studie i litteraturkritikens historia och undersökning av recensioner i elva finlandssvenska dagstidningar

2004

Nr 67 (2004)
Tom Moring & Unni Malmgren (eds.): Minority Languages, Media and Journalism
European Journalism Conference 8-11th May 2003

I serien Skrifter publiceras doktors- och licentiatavhandlingar samt vetenskapliga rapporter. I serien tillämpas referent-förfarandet med utomstående experter.

  • De publikationer med prisuppgifter kan beställas i tryckt format av servicekoordinator Minna Lehtola, minna.lehtola (at) helsinki.fi.
  • Många av publikationerna finns publicerade på Helsingfors universitets öppna digitala arkiv HELDA.
  • De finns också i Helsingfors universitets biblioteksdatabas HELKA.

2015

Nr 38 (2015)
Niko Pyrhönen: The True Colors of Finnish Welfare Nationalism
Consolidation of Neo-Populist Advocay as a Resonant Collective Identity through Mobilization of Exclusionary Narratives of Blue-and-White Solidarity
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-8836-0 | 222 s.
Pris: 15 euro

2014

Nr 37 (2014)
Airi Hautamäki (red.): The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation - Theory and Practice
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-8825-4 | 156 s.
Pris: 33 euro

Nr 36 (2014)
Juhani Wiio (red.): Den finska televisionens milstolpar
Program och programproduktion under fem årtionden
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-8823-0 | 249 s.
Boken kan beställas från Nordicoms webbsida

2013

Nr 35 (2013)
László Vincze: The Bilingual Screen
Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities
ISSN: 1235-0966 | ISBN: 978-952-10-5238-5 | 120 s.
Pris: 15 euro

2012

Nr 34 (2012)
Anna Henning-Lindblom: Vem är jag, vem är vi, vem är vem i vårt land?
Kontextens betydelse för gruppidentifikation och stereotypier bland svensk- och finsksoråkiga i Finland och Sverige.
Pris: 17 euro

Nr 33 (2012)
Lena Näre: Moral Economies of Reproductive Labour
An Ethnography of Migrant Domestic and Care Labour in Naples, Italy>
Pris: 21 euro

Nr 32 (2012)
Carl-Gustav Lindén: National Champions in Combat
Nokia, Ericsson and the sensemaking of business news

2011

Nr 31 (2011)
Mika Helander (red.): Totta toinen puoli?
Työperäisen maahanmuuton todelliset ja kuvitellut kipupisteet
 

Nr 30 (2011)
Camilla Haavisto: Conditionally One of 'Us'
A Study of Print Media, Minorities and Positioning Practices
Pris: 25 euro

Nr 29 (2011)
Kjell Andersson & Erland Eklund: HÄSTSAM
Konturerna av en ny hästhushållning
Pris: 15 euro

 2010

Nr 28 (2010)
Matilda Hellman: Construing and Defining the Out of Control
Addiction in the Media 1968-2008
Pris: 8 euro

2009

Nr 27 (2009)
Sanna Saksela-Bergholm: Immigrant Associations in the Metropolitan Area of Finland
Forms of Mobilisation, Participation and Representation
Pris: 38 euro

2008

Nr 21 (2008)
H. Blomberg, A. Forsander, C. Kroll, P. Salmenhaara& M. Similä (red.): Sameness and Diversity
The Nordic Welfare State Model and the Integration of Immigrants on the Labour Market
Pris: 25 euro

Nr 26 (2008)
Minna Aslama : Slogans of Change.
Three Outlooks of Finnish Television Contents.
Pris: 30 euro

2007

Nr 23 (2007)
Camilla Nordberg: Boundaries of Citizenship
The Case of the Roma and the Finnish Nation-State
Pris: 30 euro

Nr 24 (2007)
Kjell Andersson: New Rural Goods and Services
– the Foundation of the New Countryside?
Pris: 30 euro

 Nr 25 (2007)
Jonita Siivonen: Personporträttet som tidningsgenre
En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön
Pris: 45 euro

2006

Nr 22 (2006)
Sirpa Wrede och Elina Oinas (red.): Det sunda livets trånga ramar
Essäer om det socialt konstruerade könet
Pris: 20 euro

2005

Nr 20 (2005)
Kjell Andersson: Producers of rural goods and services in five European countries:
a comparative analysis of rural regions under urban pressure
Pris: 10 euro

 Nr 19 (2005)
Christian Kroll: Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Finland och Sverige,
gemensamma förändringar och bestående nationella särdrag i den offentliga diskussionen under 1980- och 1990-talen
Pris: 25 euro

2004

Nr 18 (2004)
Mika Helander: Fenomenologisk globalisering
Vardaglig nationalism bland transnationellt aktiva svenska och finländska företagsledare som globala epokens ofullbordan
Pris: 25 euro

Nr 17 (2004)
Kenneth Sillander: Acting Authoritatively:
How Aurhorty is Expressed through Social Action among the Bentian of Indonesian Borneo

2003

Nr 16 (2003)
Kjell Andersson, Erland Eklund, Leo Granberg & Terry Marsden: Rural Development as Policy and Practice
The European umbrella and the Finnish, British and Norwegian contexts

Nr 15 (2003)
Susanne Jungerstam-Mulders: Uneven Odds
The Electoral Success of the Freiheitliche Partei Österreichs, the Vlaam Blok, the Republikaner and the Centrumdemocraten under the Conditions Provided by the Political System in Austria, Belgium, Germany and the Netherlands.

2002

Nr 14 (2002)
Ilse Julkunen: ” Being young and unemployed – reactions and actions in Northern Europe”

Nr 13 (2002)
Tom Moring, Andrea Nordqvist (red.): Svenska medier i Finland

2000

Nr 12 (2000)
Ilse Julkunen, Harriet Strandell ja Heidi Kangas (toim.): ” Kunnon elämä... olisi hyvä jossain. HELSA-projektin arviontitutkimus.
(Ett ordentligt liv ....att vara bra på nånting)

1999

Nr 11 (1999)
Jonita Siivonen: Stor Anna, Liten Anna och tio andra personporträtt:
Om innehållsliga och språkliga mönster i en mediegenres kvinnobeskrivningar.

Nr 10 (1999)
Mika Helander: ” ...men ändå är Sverige där”
Tvåspråkiga individer som diffusionsagenteri innovatonsspridningen mellan Finland och Sverige.

Nr 9 (1999)
Helena Blomberg: Rättighet, belastning eller business?
En analys av välfärdsservicen i pressen åren 1987, 1993 och 1997

1996

Nr 8 (1996)
Roger Bobacka: Lagberedning inom arbetsrätten i Finland.
Avsikter - institutionella arrangemang - utfall.

Nr 7(1996)
Ilse Julkunen: Contemporary social assistance Dual commitments and dual failures?

1995

 Nr 6 (1995)
Airi Hautamäki: Masochism - the Riddle of Feminity?
A Developmental Perspective.

1994

 Nr 5 (1994)
Erland Eklund: Kustfiskare och kustfiske under den industriella epoken.
Studier i en yrkesgrupps struktur, sociala skiktning och organisation 1860-1970.

Nr 4 (1994)
Peter Öberg, Pertti Pohjolainen, Isto Ruoppila (ed.): Experiencing Ageing, Kokemuksellinen vanheneminen,
Att uppleva åldrandet

1993

Nr 3 (1993)
Airi Hautamäki, Bettina Slotte: Kvinnan i Sigmund Freuds teorier - en grund för en modern kvinnopsykologi?

1992

Nr 2 (1992)
Inger Siiriäinen: Socialt arbete - ett övervakat yrke eller en gränslös profession?
Aktörssyner på socialt arbete samt utvecklingskrav i centrala tidskrifter och periodika om socialt arbete, socialvård och socialpolitik i Finland under 1980-talet.

Nr 1
Georg Walls, Maritta Törrönen, Maire Kokko: Legitimering, människo syn och kvalifikationer i socialt arbete - tre sammanfattande studier.