Internationellt forskningssamarbete

Forskare och lärare vid Svenska social- och kommunalhögskolan deltar aktivt i olika internationella forskningsprogram, -nätverk och -projekt. Den nordiska referensramen har en central roll i både undervisningen och forskningen vid Soc&kom. Genom gästforskaravtal, gästprofessoravtal samt för Soc&kom specifika avtal för International Readers och Visiting Research Fellows anknyts erkända forskare och professorer till Soc&kom. De representerar forskningsområden som stärker Soc&koms profilområden.

International Readers

International Readers är ett sätt att knyta internationellt erkända forskare och professorer till högskolan för en period på 1-3 år. Under perioden besöker forskaren Soc&kom årligen i tre till fyra veckor i taget för att undervisa och delta i forskningsverksamhet inom sitt kompetensområde.

International Readers fungerar också som experter och kontaktpersoner för Soc&kom och är en värdefull tillgång för högskolans studerande och för den akademiska gemenskapen. Forskarna undervisar på kandidat- och magisternivå och håller forskarutbildningar och forskningsseminarier, även i samarbete med andra enheter vid Helsingfors universitet.

Syftet med International Readers är att utveckla och upprätthålla forskarkontakter och forskningssamarbeten.

International Readers:

Visiting Research Fellows

Soc&kom har grundat ett system av Visiting Research Fellows som ett komplement till International Readers. En Visiting Research Fellow är en postdoc-forskare som samarbetar med pågående forskningsprojekt eller nätverk vid Soc&kom.

Syftet är att utnyttja befintliga nätverk, upprätthålla forskarkontakter, utbyta idéer samt skapa nya nätverk och forskningssamarbeten inom relevanta forskningsområden.

Visiting Research Fellows:

  • Natalia Pleshkova (socialpsykologi)
    1.2.2017-31.1.2019