Fristående lärarstudier

Följande information gäller ansökan under året 2018!

Bli lärare! Det finns flera olika alternativ för lärarstudier på svenska vid Helsingfors universitet. Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 studiehelheter som ger yrkesfärdigheter och formell behörighet för olika läraruppgifter. På denna sida har vi samlat info om de olika studiealternativen för att bli lärare genom fristående studier som ger yrkesfärdighet. Information om Helsingfors universitets hela studieprogram för att bli behörig lärare eller expert på pedagogik finns på pedagogiska fakultetens sidor. Har du frågor kan du kontakta ansökningsservicen.

Pedagogiska fakulteten arrangerar under läsåret 2018–2019 följande studiehelheter: pedagogiska studier för lärarbehörighet på svenska, finska och engelska;  fristående speciallärarstudier på finska; och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska.

Syftet med fristående speciallärarstudier är att ge yrkesfärdigheter och formell behörighet för specialundervisning i synnerhet inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen samt småbarnsfostran. Behörigheten beror på den studerandes grundexamen och annan lärarbehörighet. Studiernas omfattning är 60 studiepoäng och studierna har lagts upp så att de kan slutföras på ett läsår. I utbildningen antas normalt cirka 100 studerande varje år.

De fristående speciallärarstudierna är indelade i tre ansökningskategorier:
– Fristående specialklasslärarstudier
– Fristående speciallärarstudier
– Fristående speciallärarstudier för småbarnsfostran

Grundläggande förutsättning är en examen som ger klasslärarbehörighet eller högre högskoleexamen plus pedagogiska studier för lärare eller barnträdgårdslärarexamen/pedagogie kandidatexamen. Alla sökande har dessutom förutsatts ha två års erfarenhet av undervisning på heltid.

Studierna arrangeras på finska men universitetet är tvåspråkigt, vilket bl.a. innebär att svenskspråkiga studerande har rätt att använda sitt modersmål både skriftligt och muntligt i tenter, övningsarbeten och seminarier.  Det är också möjligt att få frågorna i urvalsprovet på svenska. Ansökanden meddelar sitt språkval på ansökningsblanketten. 

Du måste bevisa att du behärskar svenska eller finska på ett av de sätt som anges i rektors beslut 213/2017. Läs mer i Helsingfors universitets allmänna anvisningar om hur man visar sina språkkunskaper på svenska.

 Den senaste informationen om urvalsproceduren finns på ansökningsservicens sidor på finska.

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (klasslärare) är ämnade för färdiga ämneslärare (på svenska och finska) eller för studerande i ämneslärarutbildningarna vid Helsingfors universitet (på finska). Slutförda studier ger den ämnesmässiga behörigheten att fungera som klasslärare i förskola till och med årskurs 6.  Deltagarna ska ha behörigheten att fungera både som klass- och ämneslärare.

Eftersom de fristående ämnesdidaktiska studierna erbjuds både på finska och svenska som s.k. parallella utbildningar, måste de sökande visa att de har tillräckliga språkkunskaper i undervisningsspråket, till exempel genom att visa ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnsasieutbildning genomfört på svenska. Läs mer i Helsingfors universitets allmänna anvisningar om hur man visar sina språkkunskaper i svenkan och finskan.

Anmälan skedde 9.3.2018 - 4.4.2018. Mera uppgifter om den svenskspåkiga anmälan. Vill du studera på finska, finns de finskspråkiga sidorna för anmälan här.

Information om urvalsprovet

Antagningen sker på grundval av ett skriftligt urvalsprov som ordnas måndag 4.6.2018 kl. 14.00–16.00 i Porthania, sal PI (Universitetsgatan 3, Helsingfors). Alla sökande som är ansökningsbehöriga kan delta i urvalsprovet. Obs! Det skickas ingen separat kallelse till urvalsprovet. Du skall ta med dig ett identitetsbevis (t.ex. pass eller körkort) och skrivdon till det skriftliga urvalsprovet. Urvalsprovet består av flervalsuppgifter. Man får inte använda räknare i provet.

Vi ber dig bekanta dig med anvisningar gällande urvalsprovet.

Antagningsresultaten publiceras på torsdagen 28.6.2018. Alla sökande får information om antagningsresultaten per e-post. Till de antagna skickas även ett personligt antagningsbrev med anvisningar gällande mottagandet av studieplatsen samt påbörjandet av studierna.

Antagna sökande som utför studierna fristående bör meddela om användningen av sin studierätt senast 12.7.2018. I andra fall mister man sin studierätt. Studierätten för antagna som utför studierna som sidoämne förs automatiskt till Oodi, alltså behöver de inte anmäla om användningen av sin studierätt till ansökningsservicen.

Ansökningsservicen granskar av de antagna de originella exemplaren eller officiellt bestyrkta kopiorna av dokumenten som använts under antagningsförfarandet för att bevisa behörighet senast 12.7.2018. Närmare anvisningar om detta meddelas i antagningsbrevet.

De pedagogiska studierna för lärare utgör en del av de behörighetsgivande studierna för lärare. Studierna förbereder dig för läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet eller inom vuxenutbildning.  Studierna omfattar 60 studiepoäng och studierna kan slutföras på ett läsår.

1. Pedagogiska studier för lärarbehörighet – svenskspråkig utbildning

Vill du bli ämneslärare och studera på svenska? Då ska du söka till den svenskspråkiga lärarutbildningen. All undervisning ges på svenska, men det är inte möjligt att välja vuxenutbuilding som inriktning i den svenskspråkiga utbildningen. Det finns två antagningsgrupper: en för examensstuderande vid Helsingfors universitet och en för sökande som har avlagt magisterexamen.

Det finns tre olika ansökningsgrupper:

Pedagogiska studier för studerande i de gamla utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet

Pedagogiska studier för studerande i de nya utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet

Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

Anmälan skedde 15.2.2018 - 15.3.2018 kl 15.00 via en elektronisk blankett. 

Statistik (på finska): 2014, 2015, 2016, 2017

2. Pedagogiska studier för lärarbehörighet – finskspråkig utbildning

Pedagogiska studier på finska har två inriktningar: ämnen inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet samt vuxenutbildning. Anmälan skedde 15.2.2018- 15.3.2018 kl 15.00 via en elektronisk blankett. 

Kom ihåg att studierna för läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen erbjuds på både svenska och finska. I pedagogiska fakulteten betyder det att man måste visa sina språkkunskaper i utbildningens språk. 

3. Pedagogiska studier för lärarbehörighet på engelska

Det är möjligt att utföra de pedagogiska studierna också på engelska i några av de ämnen som undervisas inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet: engelska, tyska, italienska, franska, spanska, svenska (som andra inhemska eller främmande språk), matematik, fysik och kemi. Studierna kallas "STEP" - Subject Teacher Education Programme in English.  Anmälan 15.2.2018 - 15.3.2018 kl 15.00 via en elektronisk blankett. 

Uppgifter på utbildningen på svenska publicerades 19.12.2017.