Språkcentrums undervisningsplan

Språkcentrums undervisningsplan (KOPS) innehåller en beskrivning av Språkcentrums undervisningsuppgift, pedagogiska principer, beskrivningar av studieavsnitten, undervisningsprogrammet samt praktiska anvisningar för undervisningen. Undervisningsplanen är avsedd att vara lärarnas rättesnöre och en informationskälla för studenterna. Hela Språkcentrum deltar i arbetet med undervisningsplanen.
Språkcentrums undervisningsuppgift

Språkcentrum tillhandahåller de studier i språk och kommunikation som ingår i Helsingfors universitets utbildningsprogram och som stöder de studerandes studier, internationalisering och framtida yrkesliv. På alla examensnivåer beaktas de studerandes utbildningsspecifika och individuella behov. De studerandes kommunikativa färdigheter utvecklas kumulativt så att språkstudierna även stöder andra färdigheter som hör till akademisk expertis och arbetslivet, såsom färdigheter i presentation, teamarbete och problemlösning samt användning av digitala hjälpmedel och responsarbete.

Den gällande examensförordningen (794/2004), där det föreskrivs om färdigheter i språk och kommunikation, ger en utgångspunkt för studierna i språk och kommunikation i universitetsexamina. Inom ramen för den planerar och erbjuder Språkcentrum utbildning i modersmålet, det andra inhemska språket och främmande språk enligt utbildnings- och examensspecifika behov. Både undervisningens innehåll och pedagogiska och didaktiska lösningar utvecklas genom att utnyttja forskningsrön och i enlighet med Helsingfors universitets strategi. Att inlemma studierna i språk och kommunikation som en meningsfull del av den studerandes examina är en av Språkcentrums pedagogiska principer.

Utgångspunkter för undervisningen

I studie- och arbetslivsfärdigheterna för en kandidat, magister eller doktor som utexamineras från universitetet hör oavsett utbildningsområde färdigheter i språk och kommunikation. Dessa är ofta i nyckelställning när man beskriver och använder sin egen expertis och när man är framgångsrik i arbetslivet.

Språkundervisningen utvecklas med beaktande av kommunikationsvägarnas mångformighet (t.ex. ökning av digitalisering) och genom att utnyttja det pedagogiskt. Språkcentrum utvärderar regelbundet sitt undervisningsutbud och sina undervisningsmetoder. Lärmiljöerna görs mångsidigare i överensstämmelse med utbildningsprogrammens kunskapsmål och så långt möjligt genom att integrera undervisningen i substansundervisningen.

Undervisningens mål

Studierna i språk och kommunikation är kompetensbaserade och relevanta med avseende på studier och arbetslivet både innehållsmässigt och i fråga om undervisningsmetoder. Undervisningen beaktar de studerandes behov inom utbildningsområdet och individuella behov på alla examensnivåer.

I studierna i språk och kommunikation kan den studerande

  • utveckla sitt kommunikativa kunnande i modersmålet, det andra inhemska språket och främmande språk
  • öka sin kännedom om kulturer och lära sig kulturell sensitivitet som behövs i mångspråkiga och mångkulturella sammanhang och grupper som hör till studie- och arbetslivet
  • utvidga sina generiska färdigheter som hör till den akademiska expertisen, bl.a. användning av digitala hjälpmedel, presentationsfärdigheter, färdigheter för teamarbete, problemlösning och respons
  • målinriktat utvidga och göra sina språkfärdigheter mångsidigare också i fråga om nya språk.

Den studerande uppnår de färdigheter i språk och kommunikation som förutsätts i examensförordningen efter att ha genomfört de studier i språk och kommunikation som ingår i utbildningsprogrammet.

Språkcentrums undervisning

Språkcentrum erbjuder undervisning i 16 språk: arabiska, engelska, spanska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, portugisiska, franska, svenska, tyska, finska som andra inhemska språket, danska, ryska, estniska, modersmål (finska och svenska).

Språkcentrum ordnar undervisning vid universitetets alla campus. Vid Språkcentrum studerar årligen cirka 14 000 studerande, och de årliga studieprestationerna motsvarar sammanlagt cirka 35 000 studiepoäng.

Läs mer om Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

I engelska, spanska, italienska, franska, svenska, tyska eller ryska kan man genomföra en studiehelhet som valfria studier i examen (15 eller 25 studiepoäng). Språkcentrums studiehelhet ger möjlighet att skaffa sig mångsidiga och djupa språkkunskaper för examen och arbetslivet. 

Bedömningsförfarande

Som referens för bedömningen vid Språkcentrum används den europeiska referensramen (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Den är en gemensam referensram för lärande, undervisning och bedömning av språk som definierar och beskriver språkkunskaperna på sex kompetensnivåer från nybörjarnivå till avancerad språkanvändare på en skala A1–C2. Bedömningen i Språkcentrums studieavsnitt är kunskapsbaserad och är inriktad på kunskapsmålen för respektive studieavsnitt. Målet för bedömningen är att stöda den studerandes lärande och utveckling som en mångspråkig kommunikatör. 

Bedömningen sker i olika skeden av lärandet, och den innehåller självvärdering och kamratvärdering samt lärarens bedömning. Bedömningsmetoderna är mångsidiga och flexibla; även digitala hjälpmedel utnyttjas. En studerande vid Språkcentrum har även möjlighet att visa sitt kunnande i ett prov som ersätter kurser i ett främmande språk och det andra inhemska språket. Vid bedömningen används till exempel inlärningsuppgifter, tentamina, bedömningsdiskussioner, inlärningsdagböcker och portfolior.  

Prestationerna i ett främmande språk och modersmålet bedöms med vitsordet godkänd eller underkänd. Prestationerna i det andra inhemska språket (svenska / finska) som krävs för examen bedöms med vitsorden goda kunskaper, nöjaktiga kunskaper eller underkänd.

 

Studentrespons

För att upprätthålla sin högklassiga verksamhet utvärderar och utvecklar Språkcentrum aktivt sina uppdrag med hjälp av respons. Utvärderingen och utvecklingen berör de processer som gäller planeringen och genomförandet av undervisningen samt Språkcentrums verksamhet.

Responsen från de studerande som gäller undervisning och lärande är den viktigaste delen i responssystemet. Utvecklingen av institutionens grundläggande uppgift och verksamheten baserar sig också på detta.

Lärarna samlar in respons om sina kurser på flera olika sätt och i olika skeden av kursen. Vid insamling och behandling av responsen följs universitetets anvisningar. Responsen från de studerande utnyttjas i utvecklingen av undervisningen och undervisningsutbudet samt i utformningen av läromaterial och undervisningsmetoder. Genom responsen kan de studerande även påverka utvecklingen av enskilda kurser.

Utöver responsen under kurserna kan man ge respons på kurser och kursanmälan, undervisningen och allmän respons som gäller Språkcentrum. Responsen kan riktas till Språkcentrums studentservice eller språkenheternas chefer. Språkcentrum samlar även in respons från fakulteterna och utbildningsprogrammen.

Riktlinjer som gäller undervisningen vid Språkcentrum

Språkcentrums undervisning och planeringen av den baserar sig på Helsingfors universitets riktlinjer för verksamheten, beslut och anvisningar som gäller undervisningsplanering samt Språkcentrums egna riktlinjer. De centrala för den studerande är följande:

Språkcentrums pedagogiska principer

Kommunikations- och språkstudier är en viktig komponent i examen. Språkcentrums pedagogiska principer beskriver vad vi förbinder oss till för att garantera högklassig undervisning som stöder målen för examen. Principerna är gemensamt formulerade av personalen, och de styr Språkcentrums verksamhet och verksamhetsutveckling.

Internationalitet och kulturkännedom

Internationalitet och kulturkännedom står i centrum för verksamheten och undervisningen vid Språkcentrum. Vi fäster vikt vid kultursensitivitet. Vi stöder och har fördel av mångspråkighet och främjar interkulturellt samarbete i all vår verksamhet.

Gemenskap och välbefinnande

Vi arbetar för ett öppet och inspirerande arbetsklimat. Språken, enheterna, personalen och studenterna samarbetar. Experimentlusta, transparens och avspändhet stärker samhörigheten och välbefinnandet. Kvalitet i verksamheten gör arbetet meningsfullt och främjar personalens arbetshälsa.

En reflektiv verksamhetskultur

Vår verksamhetskultur bygger på kollegial interaktion, dialog och kamratstöd. Vår undervisning är förankrad i forskning, och vi utvecklar vår yrkeskunskap genom projekt, intern utbildning och forskningsgrupper. För oss innebär kvalitet konstruktivt samordnad och forskande undervisning som bygger på en mångsidig responskultur, gemenskap, kreativitet samt kontinuitet i arbetsförhållandena.

Med studenten i centrum

Vi utformar och bedriver vår undervisning med beaktande av olika målgrupper och inlärare med olika behov. Vi uppmuntrar studenterna till aktivt lärande både i och utanför klassrummet. Vi arbetar för att skapa en stimulerande och reflektiv interaktion mellan studenten och läraren och mellan studenterna. Vi stöder studenternas livslånga lärande.

Flexibla lärmiljöer och digitalisering

Pedagogiskt ändamålsenlig digitalisering och mångformiga, flexibla lärmiljöer stöder studenternas aktiva deltagande i undervisnings- och lärandeprocessen och främjar deras arbetslivsfärdigheter. Digitaliseringen möjliggör en mångsidig undervisnings- och lärandeprocess. Vi utvecklar systematiskt vår digitala kompetens.