Hur påverka Språkcentrums verksamhet som studerande

Studerandemedlemmar i arbetsgruppen för undervisningsutveckling

I arbetsgruppen för undervisningsutveckling vid Språkcentrum finns både personal- och studerandemedlemmar. Arbetsgruppen arbetar för och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av Språkcentrums undervisning. Den planerar och ordnar Språkcentrums pedagogiska kurser och seminarier. I arbetsgruppen diskuteras aktuella ämnen som gäller Språkcentrums och Helsingfors universitets undervisning och särskilt språkstudier. För detta behövs även den studerandes röst. Studentnämndens medlemmar fungerar som kontaktpersoner mellan de studerande vid sin egen fakultet och Språkcentrum samt deltar i de gemensamma förhandlingarna mellan fakulteten och Språkcentrum.

Studerandemedlemmarna, två ordinarie och två ersättare, väljs för viss tid. Arbetsgruppen för undervisningsutveckling samlas ungefär en gång per månad under terminerna. Medlemmarna framför de studerandes behov, åsikter och utvecklingsförslag i fråga om språkstudier och ordnandet av dem. De studerande kan delta i planeringen av Språkcentrums pedagogiska kurser och seminarier tillsammans med personalen. De studerande kan även själva delta i de evenemang som ordnas.

För den studerande ger verksamheten i arbetsgruppen allmänna arbetslivsfärdigheter, såsom samarbets- och kommunikationsfärdigheter samt färdigheter för utvärderings- och utvecklingsverksamhet. För verksamheten kan man få studiepoäng (1–3 sp) inom de valfria studierna i examen.

Studentkåren vid Helsingfors universitet informerar om lediga förtroendeuppdrag på adressen https://www.halloped.fi/sv. Studeranderepresentanter söks till Språkcentrums grupp för utveckling av undervisningen i slutet av kalenderåret.

Praktik eller lärdomsprov

Språkcentrum erbjuder så långt möjligt högskole- och undervisningspraktikplatser för intresserade studerande. Om varje praktik kommer man överens separat. Om du gör ett lärdomsprov i något ämne som anknyter till Språkcentrums uppgift och utvecklar institutionens verksamhet, kan Språkcentrum enligt sina resurser även stöda projektet ekonomiskt.

Om du är intresserad av praktik eller av att göra ett lärdomsprov vid Språkcentrum kontakta utvecklingschef Sinikka Karjalainen.