Strategi 2017–2020

Universitetet bygger en bättre värld enligt principen för hållbar utveckling genom att ta en tydligare roll i arbetet med att lösa de globala problemen. Universitetets högkvalitativa och mångvetenskapliga forskning, undervisning och lärande producerar ny kunskap och kompetens till nytta för hela mänskligheten. Föregångarskap, en aktiv och föregripande inställning, nytänkande och kreativ interaktion bidrar till Helsingfors universitets ställning bland de främsta universiteten i världen. 

Visionen förverkligas när vi samverkar ännu mer än tidigare med både gamla och nya samarbetspartner och intressegrupper i Finland och utlandet. Tillsammans har vi större genomslagskraft.

Helsingfors universitet vill utvecklas och 2025 vara en miljö för toppforskning och utbildning som drar till sig internationella studenter, forskare och samarbetspartners. En infrastruktur av hög kvalitet och omfattande digitala material möjliggör kreativa arbetsmetoder. Universitetet stärker sina viktigaste forskningsområden genom samverkan med internationella samarbetspartners.

Universitetet erbjuder studenterna konkurrenskraftiga utbildningsprogram och examina med ett bredare innehåll än tidigare. Studenterna får delta i forskningen genast från och med studiernas början.

Helsingfors universitet vill vara känt för sin öppna och innovativa verksamhetskultur. De anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens så att den motsvarar den förändrade omvärldens behov. Universitetet söker flexibelt finansiering från olika källor.

Mission

Helsingfors universitets mission:
Högklassig forskning och utbildning och aktiv samverkan med samhället skapar en bättre värld.

Värden

Strävan efter sanning är ett viktigt värde för Helsingfors universitet. Strävan efter sanning och ny kunskap är utgångspunkten för forskning och undervisning. Forskarnas, lärarnas och studenternas grundinställning baserar sig på kritiskt tänkande. Universitetet måste kontinuerligt utvärdera resultaten av sin verksamhet och samhällets tillstånd. 

 Universitetet stärker den mångsidiga och djupgående bildningen i Finland och världen. Verksamheten bidrar till samhällets ekonomiska, kulturella och sociala välfärd genom att erbjuda forskningsresultat och utbilda experter för samhällets behov.

Ett viktigt värde är att sörja för universitetsgemenskapens välbefinnande. Universitetet utvecklar en arbets- och studiemiljö där det finns rum för kreativitet. Kritiskt tänkande och kreativitet förutsätter fri, obunden forskning och undervisning och universitetets autonomi är grunden för detta.