Pedagogiskt stöd och utveckling

Språkcentrums undervisning är forskningsbaserad, studentorienterad och använder moderna undervisningsmetoder.

För att säkerställa ett högklassigt lärande som ökar de studerandes sakkunskap utvecklas undervisningen fortlöpande.

För utvecklingen av undervisningen vid Språkcentrum svarar arbetsgruppen för undervisningsutveckling samt enheten Stöd för undervisning och inlärning.

Arbetsgruppen för undervisningsutveckling

Vid Språkcentrum finns arbetsgruppen för undervisningsutveckling. I arbetsgruppen diskuteras aktuella ämnen som gäller Språkcentrums och Helsingfors universitets undervisning och särskilt språkstudier. Gruppen arbetar för och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av Språkcentrums undervisning. Gruppen tar initiativ och kommer med beslutsförslag om gemensamma frågor som gäller utveckling av undervisningen samt planerar och ordnar pedagogiska kurser och seminarier. Gruppen består av såväl personal- som studentmedlemmar. Personalmedlemmarna företräder respektive enhet vid Språkcentrum. Gruppen väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. Gruppens mandatperiod är tre år.

Sakkunnigmedlemmar kan också bjudas in till gruppen och uppgiftsspecifika arbetsgrupper som lyder under gruppen kan tillsättas.

Stöd för undervisning och inlärning

Enheten Stöd för undervisning och inlärning (OOTU) ansvarar för den strategibaserade utvecklingen av Språkcentrums undervisning, samordningen av kvalitetsarbetet och arbetet med undervisningsplanerna, lärarnas digitala kompetensutveckling, arbetet för mångsidiga lärmiljöer, stödet för internationalisering och ordnandet av internutbildning.

En utvecklingschef och två sakkunniga arbetar vid enheten.

Internutbildning

Språkcentrum ordnar regelbundet seminarier och utvecklingsdagar för utveckling av undervisningen. Varje månad ordnas 1–2 regelbundna seminarier, av vilka en del är forskningsseminarier och en del HILC-seminarier (University of Helsinki In-Service Training for Language Centre Teachers). Seminarierna är öppna för hela Språkcentrums personal.

Därutöver ordnas workshoppar för personalen och annan skräddarsydd uppdragsutbildning. Språkcentrums personal har även möjlighet att delta i utbildning i universitetspedagogik och annan utbildning som universitetet ordnar samt i inhemska och internationella konferenser och seminarier.