Om oss

Språkcentrum vid Helsingfors universitet inrättades år 1977 för att ordna den språkundervisning som ingår i examina vid alla fakulteter.

Undervisning meddelas vid universitetets samtliga fyra campus, men huvudsätet finns på Centrumcampus. Språkcentrum omfattar åtta språkenheter, enheten Stöd för undervisning och inlärning och enheten Språktjänster. Vid Språkcentrum arbetar cirka 150 anställda, varav 65 är lärare i huvudsyssla och 21 övrig personal. Därutöver sköts vissa uppgifter vid Språkcentrum av personal som hör till Universitetsservicen.

Organisationsplan

 

Språkcentrum är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Den har till uppgift att tillhandahålla undervisning i språk och kommunikation för studerande vid Helsingfors universitets fakulteter och utbildningsprogram, bedriva forskning som anknyter till området, utveckla språkundervisningen, läromaterial och mångsidiga inlärningsformer samt erbjuda språkutbildnings-, översättnings- och språkgranskningstjänster.

Språkcentrum har en styrelse tillsatt av rektor. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Styrelsen består av nio (9) medlemmar, som var och en har en personlig suppleant.

Under ledning av sin ordförande och i samarbete med direktören för institutionen utvecklar styrelsen institutionens verksamhet som en helhet i enlighet med målen för universitetets verksamhet och ekonomi samt universitetets strategi och institutionens genomförandeplan.

Styrelsens uppgift är särskilt att

 • behandla institutionens genomförandeplan och den personalplan och budget som ingår i den
 • avgöra de saker som direktören på grund av deras relevans eller vittgående omfattning har överlämnat till styrelsen för behandling.

För institutionens verksamhet, ekonomi och personal svarar direktören för Språkcentrum. Organisationen är indelad i språk- och utvecklingsenheter, som var och en har en egen chef.

Arbets- och utvecklingsgrupper

Vid Språkcentrum finns olika arbets- och utvecklingsgrupper, vars medlemmar är anställda vid Språkcentrum. Grupperna främjar yrkesmässig utveckling, social gemenskap och kvaliteten i verksamheten.  

Grupperna är följande:

 • Arbetsgruppen för undervisningsutveckling arbetar för och stöder planeringen, genomförandet och utvärderingen av Språkcentrums undervisning.
 • Gruppen för utveckling av forskningen arbetar för forskningsbaserad utveckling av undervisningen och olika slags forskningsbaserat samarbete inom Språkcentrum och med samarbetspartnerna. Gruppen ordnar Språkcentrums forskningsseminarier och organiserar redigeringen av Språkcentrums publikationsserie. 
 • Kommunikationsgruppen behandlar principer och praxis för Språkcentrums kommunikation samt ansvarar för institutionens årsberättelse, kommunikationsplan och webbplats.
 • Samarbetsgruppen arbetar för att förverkliga målen för universitetets personalpolitik och förbättra arbetsgemenskapens verksamhet och arbetsförhållanden.
 • Gruppen Digitala lärare delar med sig av olika erfarenheter och planerar forum och utbildningar till stöd för digital språkundervisning och kollaborativ inlärning.
 • HYMY gruppen sträver efter att framhäva både studerandes och personalens åsikter om välmående. I HYMY gruppen sammanknyts till exempel följande teman: studerandes välmående, personalens välmående, handledning och olika inlärninsstilar.

Priser och utmärkelser
 • Lärobokspriset 2018: lektorn i ryska Marjatta Alestalo. Tilldelat av: Finlands facklitterära författare rf
 • Årets tvåspråkighetsbragd 2016: universitetslektorn i svenska Lis Auvinen. Tilldelat av: styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet.
 • Årets artikel 2016 i tidskriften Yliopistopedagogiikka: universitetslektorn i pedagogik Johanna Vaattovaara. Tilldelat av: redaktionen för tidskriften Yliopistopedagogiikka.
 • Jakov Grot-entusiastpriset 2015: lektorn i ryska Marjatta Alestalo, lektorn i ryska Eija Hämäläinen och universitetsläraren i ryska Heidi Mäkäläinen. Tilldelat av: Finland-Ryssland-sällskapet vid Helsingfors universitet.
 • Årets forskare 2014: universitetsläraren i modersmålet Kimmo Svinhufvud. Tilldelat av: Forskarförbundet
 • Medlem i Lärarakademin 2014: universitetsläraren i engelska Tuula Lehtonen.
 • Årets chef 2013: direktör Ulla-Kristiina Tuomi. Tilldelat av: Personalföreningen vid Helsingfors universitet HYHY ry
 • Arbetarskyddspriset 2012: Språkcentrum. Tilldelat av: arbetarskyddskommittén vid Helsingfors universitet
 • Maikki Fribergs jämställdhetspris 2011: Språkcentrum och dess arbetsgrupp Annorlunda inlärningssätt (ERI). Tilldelat av: Jämställdhetskommittén vid Helsingfors universitet.
 • Hedersomnämnande i undervisningsteknologitävlingen vid Helsingfors universitet 2009: Kielijelppi – Språkhjälpen
 • Hedersomnämnande i undervisningsteknologitävlingen vid Helsingfors universitet 2007. Kaleidoskooppi – Kaleidoscope
 • Årets chef 2005: Direktören för Språktjänster Seija Korhonen. Tilldelat av: Personalföreningen vid Helsingfors universitet
 • Två grundarmedlemskap i Lärarakademin 2013: universitetslektorn i engelska Leena Karlsson och universitetsläraren i modersmålet Kimmo Svinhufvud.
 • Kvalitetsenhet för undervisningen vid Helsingfors universitet 2010–2012: Språkcentrum. Utsedd av: Helsingfors universitet.
 • Helsingfors universitets uppmuntringspris för kvalificerad verksamhet 2002: Språkcentrum. Tilldelat av: Helsingfors universitet.
Matris för bedömning av undervisningsförmågan

Matris för bedömning av undervisningsförmågan (PDF)