Studier

Vid magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer utbildar du dig till expert i svenska och övriga nordiska språk eller nordisk litteratur.

Under dina studier fördjupar du dig i frågor som:

 • Hur ser svenskan ut idag och hur såg den ut förr?
 • På vilket sätt samverkar språk och kontext?
 • Vad innebär tvåspråkighet?
 • Hur ser bra svenskundervisning ut?
 • Kommer de digitala medierna att förändra vårt språk och vår litteratur?
 • Vad säger dagens nordiska litteratur och litterära institution om människans relation till samhället, historien, miljön, kärleken?
 • På vilka sätt är den finlandssvenska litteraturen unik i världslitteraturen?

Den bästa inblicken i studierna får man ofta av studenterna själva. Låt dem berätta hur det är att studera nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet!

Varför magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer?

Studierna i magisterprogrammet fokuserar på det svenska språket i Finland och i Sverige och på nordisk litteratur. Vidare har du möjlighet att fördjupa dig i de nordiska grannspråken danska, norska och isländska. Lärandemålen ser något olika ut beroende på om du väljer att studera språk eller litteratur som huvudinriktning och om du väljer att utbilda dig till ämneslärare eller inte.

Lärandemålen för magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer:

 • Du har djupa teoretiska kunskaper inom ditt vetenskapsområde. Som språkvetare förstår du språkets betydelse för människan, kulturen och samhället och kan kritiskt granska språkanvändning i samhällets olika domäner. Som litteraturvetare har du förmågan att på en högre nivå läsa, skriva och tänka kritiskt kring kulturella och språkliga fenomen.
 • Du har de kunskaper och färdigheter som krävs för att du självständigt ska kunna bedriva vetenskapligt arbete och skriva en magisteravhandling.
 • Du har en hög språklig kompetens i att uttrycka dig på svenska både i skrift och tal. Detta gäller både om du har svenska som förstaspråk och som andraspråk men målen ser naturligtvis något olika ut.
 • Du har breda kunskaper om de andra nordiska språken norska, danska och isländska och de nordiska samhällena om du väljer att studera dessa språk och som litteraturvetare är du särskilt insatt i nordiska litteraturer.

Frågor du kan ställa inför och under studierna är: Hur fungerar svenskan i olika sociala kontexter såväl i tal som i skrift? Vad innebär tvåspråkighet? Hur ser bra svenskundervisning ut? Kommer de digitala medierna att förändra vårt språk och vår litteratur? Vad säger dagens – och gårdagens – nordiska litteratur och litterära institution om människans relation till samhället, historien, miljön, kärleken? På vilka sätt är den finlandssvenska litteraturen unik i världslitteraturen?

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer har två studieinriktningar:

 • nordiska språk
 • nordisk litteratur 

Du måste ha läst grund- och ämnesstudierna (minst 60 studiepoäng) i den inriktning du nu vill fördjupa dig i.

Läs mer om studieinriktningarna här.

Man söker till pedagogiska studier för lärare i kandidatskedet, men studierna avläggs först i magisterskedet.

Utbildningen för det som utexamineras som ämneslärare är uppbyggd så att de som avlägger kandidat- och magisterexamen vid HU ansöker om studierätt till de pedagogiska studierna under avläggandet av kandidatexamen. De studenter som avlägger endast magisterexamen vid HU kan inte söka till de pedagogiska studierna under avläggandet av examen. Efter avläggandet av magisterexamen är det möjligt att söka rätt att avlägga de pedagogiska studierna som avgiftsfria fristående studier.

Läs mera om studier i undervisningsämnet

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men också kurser på de andra nordiska språken förekommer.

Un­der­vis­ning­en

Du lär dig ett vetenskapligt förhållningssätt som hjälper dig när du ställs inför olika teoretiska och praktiska frågor. Du får en bred insikt i aktuella forskningsområden, metoder och analysverktyg, och får träna dina kunskaper i praktiken. Samtidigt som du får en gedigen sakkunskap om litteraturvetenskap eller språkvetenskap utvecklar du även dina kunskaper om Norden som kulturell och språklig gemenskap. Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, men kurser på de andra nordiska språken förekommer också.

Vid sidan av ditt fördjupningsområde, nordiska språk eller nordisk litteratur, avlägger du också valfria studier, antingen inom det egna utbildningsprogrammet – t.ex. en helhet i något av de nordiska språken – eller i ett annat utbildningsprogram.

I centrum för magisterstudierna står din pro gradu-avhandling, ett självständigt vetenskapligt arbete där du har möjlighet att fördjupa dig i ett ämne eller tema som intresserar just dig. Du kan välja dina fördjupade studier så att de tangerar ämnet för din avhandling. 

Syftet med avhandlingen är att utveckla de grundfärdigheter som du behöver för vetenskapligt arbete. Bland de viktigaste är att du:

 • visar förmåga att söka, analysera och kritiskt granska existerande kunskap
 • kan skapa tillämpa existerande kunskap i behandlingen av ditt ämne 
 • kan planera och behärska stora helheter

Allt detta är färdigheter du senare har nytta av i arbetslivet!

Läs mer om kursutbudet.

Lärdomsprov

I magisterstudierna ingår en avhandling. Du har förberett dig för avhandlingsskrivandet i kandidatexamen och får stöd och hjälp för arbetet med avhandlingen under det seminarium som ingår i de fördjupade studierna. Syftet med avhandlingen är att utveckla de färdigheter som du behöver för vetenskapligt arbete. Bland de viktigaste är att du visar förmåga att söka, analysera och kritiskt granska existerande kunskap samt analysera ett (empiriskt) material. Avhandlingsarbetet utvecklar dessutom din förmåga att planera och hantera ett projekt. Avhandlingen skrivs på svenska.

När du har skrivit din avhandling:

 • har du förmågan att arbeta långsiktigt och överblicka stora helheter,
 • kan du avgränsa och behandla en forskningsfråga,
 • behärskar du teorier och metoder på ditt eget område och
 • kan du skriva en vetenskaplig text och analysera ditt material.
Fortsatta studiemöjligheter

Efter att du har avlagt din filosofie magisterexamen kan du anhålla om rätt att avlägga filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig vidareutbildning. Humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet är ledande inom forskningen på det humanistiska området i Finland. Fakulteten är starkt forskningsorienterad och forskning som bedrivs vid fakulteten är på många områden på europeisk och internationell toppnivå. Doktorander i nordiska språk antas vanligen till doktorandprogrammet i språkforskning och doktorander i nordisk litteratur till doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället.

Läs mer om doktorsutbildningen vid Helsingfors universitet här.

Studielivet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Uni är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet.

Att studera vid Helsingfors universitet handlar inte bara om föreläsningar och tenter! En av de bästa sidorna med att studera vid Helsingfors universitet är den mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom studentkåren verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem finns allt från ämnes- och fakultetsföreningar till nationer och hobbyföreningar av alla de slag.

Vill du fråga Helsingfors universitets studerande om studier eller studielivet? Chatta med våra studerande!

Föreningarna bjuder studenterna på olika evenemang, aktiviteter, hjälp med studierna och kontakter till arbetslivet. Utöver ämnesföreningarna samlar fakultetsföreningen Humanisticum samman alla humaniststudenter, arrangerar gemensamma evenemang och bevakar humaniststudenternas intressen vid universitetet. 

Läs mera:
Saga r.f.
Studentkåren