Studier

Kandidatprogrammet utbildar experter i nordiska, finska och finskugriska språk, samt i nordisk och inhemsk litteratur.

Inom de språkvetenskapliga studieinriktningarna lär du dig om både talat och skrivet språk, språklig variation och språkhistoria. Du får färdigheter i att bearbeta språk och i att analysera hur språk används i olika sammanhang. Inom de litteraturvetenskapliga studieinriktningarna fördjupar du dig i litterära metoder och teorier och övar dig på ett analytiskt sätt att läsa skönlitterära texter.

Den bästa insikten i studierna får man ofta av studenterna själva. Här kan du läsa om hur studenterna tycker det är att studera finskugriska och nordiska språk och litteraturer vid Helsingfors universitet!

Varför kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer?

Är du intresserad av språk och litteratur? Funderar du på att bli lärare, redaktör, informatör, författare, kritiker, litteraturforskare eller översättare? Är flerspråkighet och minoritetsspråk något som intresserar dig? Kanske du vill bli litteratur- eller språkexpert? 

I så fall är kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer något för dig. I kandidatprogrammet väljer du utifrån dina egna intressen att studera antingen språk eller litteratur. Om du har valt att fokusera på språk kan du välja litteratur som valfria studier, eller tvärtom. Inom kandidatprogrammet kan du också studera de behörighetsgivande studier som behövs för att bli ämneslärare i modersmål och litteratur, lärare i finska som andra språk samt till lärare i det andra inhemska språket finska eller svenska. Under dina kandidatstudier söker du separat till ämneslärarutbildningen.

Ut­bild­ning­ens in­ne­håll och upp­bygg­nad

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) omfattar 180 studiepoäng. I examen ingår följande studier:

  • studier inom den egna studieinriktningen (innefattar kandidatprogrammets gemensamma studier samt grund- och ämnesstudier inom den egna studieinriktningen) 
  • valfria studier (studier inom det egna kandidatprogrammet eller andra program, kan innehålla grund- och ämnesstudier) 
  • allmänna studier (15 sp språk-, it- och kommunikationsstudier som är gemensamma för alla studenter. Dessa avläggs vanligen under de två första studieåren).

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre års heltidsstudier.

Du börjar med grundstudierna inom din egen studieinriktning och fortsätter med ämnesstudierna och de valfria studierna. Den som inriktar sig på att bli lärare i grundskola och gymnasium avlägger, beroende på vilket slags lärarutbildning hen söker till, grund- och ämnesstudier i nordiska språk och nordisk litteratur eller allmän litteraturvetenskap eller finska och inhemsk litteratur eller allmän litteraturvetenskap inom sin kandidatexamen (minst 60 sp + 60 sp). Studierätt till de pedagogiska studierna söker du medan du avlägger din kandidatexamen, men du avlägger dem först i magisterskedet.

Läs mer om studieinriktningarna här.

Undervisningsspråk

Inom kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer är undervisningsspråken finska och svenska. Undervisning kan ges också på engelska. Inom studieinriktningarna finska, finska språket och kulturen, och inhemsk litteratur är undervisningsspråket finska. Inom studieinriktningarna nordiska språk (både svenska som modersmål och som det andra inhemska språket) och nordisk litteratur är undervisningsspråket svenska, i viss mån även andra nordiska språk. Inom ämnesstudierna i estniska och estnisk kultur är undervisningsspråket till vissa delar estniska. Inom studierna i ungerska och ungersk kultur ges undervisning även på ungerska då studenterna hunnit längre i sina studier och redan har vissa kunskaper i ungerska.

Un­der­vis­ning­en

I början av dina studier ska du helst följa ett på förhand planerat schema. När du kommit längre i dina studier kan du friare välja i vilken ordning du avlägger kurserna. Inom de valfria studierna kan du dra nytta av det breda utbudet av kurser inom de övriga kandidatprogrammen vid de olika fakulteterna vid Helsingfors universitet. Du kan dessutom avlägga studier utomlands (t.ex. som utbytesstudent), eller vid ett annat finländskt universitet, s.k. JOO-studier, ifall ämnet inte erbjuds vid Helsingfors universitet. 

Studierna inleds med ett orienterande avsnitt där du gör upp din första individuella studieplan (ISP, på finska HOPS). Längre fram i studierna uppdaterar du din studieplan. I början är det framför allt lärarna inom din studieinriktning som hjälper dig med studieplaneringen. Du kan också få rådgivning av fakultetens studierådgivare. Dessutom får du kamratstöd av äldre studenter (tutorerna).

Magisterprogram

Beroende på din studieinriktning kan du efter kandidatprogrammet fortsätta dina studier i ett av följande magisterprogram:

Du kan också ansöka om att få fortsätta till ett annat magisterprogram än de som listas ovan. Ytterligare information om magisterprogrammen hittar du på Helsingfors universitets nätsidor om utbildningsutbudet.

Lär­doms­prov

Slutarbetet i kandidatexamen kallas kandidatavhandling. Den är ett självständigt vetenskapligt arbete. De studier som du genomför före det (t.ex. på proseminariet) förbereder dig för att skriva avhandlingen. 

Målet med avhandlingen är att du lär dig grundprinciperna för forskning och kan skriva en kortfattad vetenskaplig rapport. I avhandlingen presenterar du en avgränsad forskningsfråga och besvarar den genom att tillämpa tidigare vetenskaplig kunskap.

I regel skrivs avhandlingen på finska eller svenska, i studieinriktningarna nordiska språk och nordisk litteratur skrivs den alltid på svenska. 

Arbetet med kandidatavhandlingen ger dig följande färdigheter: 

  • Du kan avgränsa ditt ämne och söka lämplig forskningslitteratur. 
  • Du kan formulera en eller flera forskningsfrågor samt ett syfte för din undersökning.
  • Du kan presentera och hantera den teori (eller de teorier) som anknyter till ditt ämne, använda centrala grundbegrepp på ett ändamålsenligt sätt och lyfta fram tidigare forskning i ämnet. 
  • Du kan samla material och analysera materialet med lämpliga metoder. 
  • Du kan dra slutsatser utgående från analysen av materialet och skriva en argumenterande text/forskningsrapport. 
  • Du behärskar ditt ämnesområdes vetenskapliga praxis. 
Stu­di­e­li­vet

Det finns goda möjligheter att studera delvis eller helt på svenska vid Helsingfors universitet. Vårt universitet är ett tvåspråkigt universitet och erbjuder undervisning på svenska, finska och engelska. Vilka språk du studerar på beror på programmet. Sidorna nedan ger mera information om att studera på svenska.

Att studera vid Helsingfors universitet handlar inte bara om föreläsningar och tenter! En av de bästa sidorna med att studera vid Helsingfors universitet är den mångsidiga studentgemenskapen. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande är du automatiskt medlem i Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). Inom studentkåren verkar cirka 250 olika studentföreningar. Bland dem finns allt från ämnes- och fakultetsföreningar till nationer och hobbyföreningar av alla de slag.

Studenterna i kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer verkar i flera olika studentföreningar som representerar de olika studieinriktningarna och studenternas intressen. Föreningarna bjuder studenterna på olika evenemang, aktiviteter, hjälp med studierna och kontakter till arbetslivet. Utöver det samlar fakultetsföreningen Humanisticum samman alla humaniststudenter, arrangerar gemensamma evenemang och bevakar humaniststudenternas intressen vid universitetet. Stu­dent­för­e­ning­ar:

Aksentti ry

Lycksalighetens ö rf

Putkinotko ry

Saga rf

Siula ry

Humanisticum ry

Studentkåren