Forskning
Inom kandidatprogrammet kommer du i kontakt med språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig forskning.

Områden inom språkvetenskaplig forskning är bland annat samtalsanalys, språkkontakt och minoritetsspråk, tvåspråkighet och flerspråkighet, dialekter och variation i talspråket, språkinlärning och språkundervisning, språkpolitik, grammatik och språkhistoria. Andra områden är texter från olika tidsperioder, myndighetsspråk, översättning, språkkunskap och utvärdering av den och nya inlärnings- och undervisningsmiljöer. Vi samarbetar även med experter och forskare inom andra discipliner, till exempel sociologer, jurister, ekonomer, historiker, arkeologer och forskare inom datavetenskap. 
 
Till tyngdpunktsområdena i inhemsk litteratur hör modernismforskning, genreteori och -forskning och i synnerhet poesiforskning. Nya riktningar är forskning i kognitiv poetik, som inbegriper analys av texters föreställda världar, forskning i emotioner och litteratur samt dramaforskning, som belyser det finländska 1800-talsdramats utveckling. Samarbetsprojekt förekommer mellan olika vetenskapsgrenar, vid sidan av konst- och språkämnen bl.a. genusforskning och stadsforskning. Inom nordisk litteratur studerar vi bl.a. nordisk kvinnolitteraturhistoria, autofiktion och “bekännelselitteratur”, växelverkan mellan litteratur och samhälle, finlandssvensk litteratur, modernism och postmodernism, lyrik och essäistik, rocktexter och digital humaniora samt litteraturens rumslighet. 
 
De vi samarbetar med finns vid andra institutioner och vid andra högskolor och universitet – inte bara i Helsingforsregionen, utan i princip i hela världen. Norden har naturligtvis en speciell status, särskilt vad gäller studier i nordiska språk och nordisk litteratur.