Studieinriktningar
I kandidatprogrammet specialiserar du dig genom att välja studieinriktning.

Du gör ett preliminärt val redan i samband med urvalsprovet och dina studier börjar sen med gemensamma studier för hela kandidatprogrammet och grundstudier i den studieinriktning du valt. Då du går vidare i studierna fördjupar du dig i din egen studieinriktning, samt bygger på med valfria studier som du kan välja antingen inom ditt eget utbildningsprogram eller i något annat utbildningsprogram.

Nor­dis­ka språk (po­hjo­is­mai­set ki­e­let, för icke-svensk­språ­ki­ga studerande)

Studieinriktningen nordiska språk för studerande med ett annat modersmål än svenska ger dig utmärkta färdigheter i svenska. Du får också lära dig att närma dig språket ur teoretisk synvinkel och att tillämpa det du lärt dig i praktiska situationer. Du får insikter i kopplingen mellan språk, vetenskap och samhälle.

Du får också bekanta dig med de andra nordiska språken, det vill säga norska, danska, isländska och färöiska.

Utgångspunkten för undervisningen och forskningen är ofta finlandssvenskan:

 • Vad är finlandssvenskans relation till sverigesvenskan?
 • Hur påverkas den av närheten till finskan?
 • Vad innebär tvåspråkighet?
 • Hur används svenskan i finska skolor och vilken är inställningen till språket?
 • Hur lär man sig språk och hur undervisar man i svenska på ett bra och effektivt sätt?
Nor­dis­ka språk

Studieinriktningen nordiska språk utbildar experter i svenska och övriga nordiska språk. Inom studieinriktningen får du lära dig att skriva korrekt och slagkraftigt, att analysera diskussioner och olika aspekter av det svenska språket, och du får fördjupa dig i språkets betydelse för människan och samhället.

Du kan välja att specialisera dig utifrån dina egna intressen. Hos oss kan du bland annat rikta in dig på:

 • dialektforskning
 • språkhistoria
 • ortnamn
 • finlandssvenskans ställning och framtid
 • inlärning och undervisning av svenska
 • språklig manipulation i politik och reklam
 • utmaningar i diskussioner mellan läkare och patienter
 • språket i sociala medier
 • finlandssvenskt teckenspråk

Studenter i nordiska språk arbetar ofta efter utexamineringen som modersmålslärare, som språkvårdare (t.ex. inom media), översättare, redaktörer, informatörer, eller med andra uppgifter inom media och information. Studier i nordiska språk öppnar också karriärmöjligheter i de övriga nordiska länderna.

Nor­disk lit­te­ra­tur

Vetenskapsområdet Nordisk litteratur undersöker litteratur skriven på nordiska språk (svenska, norska, danska, isländska och färöiska) ur litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv.
Ett speciellt fokusområde är den svenska litteraturen i Finland samt dess samhälleliga villkor, uppgifter och betydelse vid olika tidpunkter.

I nordisk litteratur bedrivs mångsidig litteraturvetenskaplig forskning och undervisning i allt från klassiska nordiska verk till ’Nordic Noir’. Ett analytiskt och kritiskt perspektiv på litteraturens särskilda egenskaper och förändring över tid ökar också förståelsen för nordisk kultur, nordiska samhällsformer och (de nordiska ländernas gemensamma) historia.

Vi lever i en tid då det är viktigt att lära sig läsa kritiskt och förstå de sätt på vilka texter styr oss. Litterära texter är en källa till kunskap om människans känslor, tankar och handlingssätt och de utvecklar och utmanar vår förmåga att förstå.  

Nordisk litteraturs fokusområden är

 • stilar och strömningar inom prosa, lyrik och drama, speciellt modernism och postmodernism
 • nordisk litteratur från vikingatid till nutid
 • litteratur som överskrider språkliga, rumsliga, tidsliga och media specifika gränser
 • förhållandet mellan litteratur och samhälle
 • teoretiska perspektiv såsom ekokritik, postkolonial forskning och queerforskning, kvalitativ och kvantitativ litteraturforskning, litteratur och digitalisering, filologi och översättningsforskning.
Fins­ka språ­ket och kul­tu­ren

Studieinriktningen i finska språket och kulturen är riktad till internationella studerande som inte har fått sin skolbildning i Finland och för sådana studerande som har skrivit finskan som andra språk i studentskrivningarna i Finland. Studenten i finska språket och kulturen fördjupar sig i finska språkets struktur, variation och användning samt i finsk litteratur, kultur och historia.

I studieinriktningen kan studenten utgående från sina egna intressen specialisera sig till exempel i textforskning, namnskick, andraspråksforskning eller litteraturteori och -analys. Studenter i finska språket och kulturen placerar sig i arbetslivet ofta som översättare och experter i finska språket och kulturen i olika instanser i Finland och utomlands. Det finns ett kontinuerligt behov av språkexperter på arbetsmarknaden – inte endast inom utbildning och översättning utan i många olika branscher.

Finsku­gris­ka språk och kul­tu­rer

I studieinriktningen i finskugriska språk och kulturer sätter sig studenten in i finskan och dess släktspråk. Språk granskas som samhälleliga fenomen och manifestationer av regional kultur. Studenten fördjupar sig i de finskugriska språkens struktur, historia och användning samt i de kulturella särdragen hos folken som talar finskugriska språk.

Studenten kan specialisera sig i finskugrisk språkforskning eller i ett av de finska släktspråken och dess kultur. I finskugrisk språkforskning ligger fokus i de finskugriska språken och språkminoriteterna och de miljöer där språken talas. I sameforskning sätter sig studenten in i de samiska språken (speciellt nordsamiska), samisk  kultur och historia samt minoritetsfrågor. Studenten i ungerska språket och kulturen studerar ungerska språket, litteraturen och kulturen. I inriktningen i estniska språket och kulturen koncentrerar sig studenten på att uppnå en stark kunskap i estniska språket och kulturen samt fördjupar sig i finsk-estnisk samhällelig och kulturell växelverkan.

Studenter i finskugriska språk och kulturer placerar sig på arbetsmarknaden bland annat i uppgifter i offentlig förvaltning, internationellt kulturutbyte, föreningar och samfund, ambassader, utbildningssektorn och som tolkar, översättare och forskare. 

In­hemsk lit­te­ra­tur

Studerande i inhemsk litteratur fördjupar sig i litteraturvetenskap, dess olika inriktningar, teorier och metoder, med tonvikt på den inhemska skönlitteraturen och dess historia. Studeranden sätter sig in i den finska litteraturen samt dess historia och internationella rötter. Målet är en kännedom av olika stilmedel som är utmärkande för litteraturen och uppbyggnaden av imaginära litterära världar. Utbildningen ger också insikter i konst och kultur på ett allmännare plan.

I studierna ligger fokus på nutidslitteratur och modernism ur ett brett perspektiv. Studenterna fördjupar sig i såväl modernismens tidigare skeden i 1800-talets romantik och symbolik som (post)modernismens olika variationer i nutidslitteraturen.

Studieinriktningen i inhemsk litteratur utbildar experter i finsk litteratur, litteraturvetenskaplig teori och kritiskt läsande av skönlitterära texter. Studier i kritiskt tänkande och textanalys ger teoretiska, metodologiska och praktiska färdigheter för många olika slags uppgifter i kulturbranschen. Studierna siktar på en karriär inom utbildnings- eller forskningsyrken och fungerar dessutom som en stark grund för skapande skrivande. Också studenter som siktar på en karriär som journalist, redaktör, informatör eller i bibliotek eller kulturadministrationen får en god bas av utbildningen i inhemsk litteratur.

Fins­ka språ­ket

Studieinriktningen i finska språket koncentrerar sig på språket och dess olika företeelser: särdragen i och skillnaderna mellan talad och skriven finska, finska som modersmål och andra språk, finska språket som ett bland sina släktspråk och världens språk. I studierna behandlas också regionala, sociala och situationsbundna variationer i finska språket, Finland som en språkgemenskap och språklig växelverkan.

Studenten i finska språket blir en språkexpert med förmågan att behandla finska språket på expertnivå, mångsidiga vetenskapliga insikter i språket, dess betydelse för människan och dess ställning i kulturen och samhället. Studenten kan specialisera sig till exempel i språklig växelverkan, betydelser och strukturer, namnskick, finska som andra språk, diskursforskning eller sociolingvistik.

Studenter i finska språket placerar sig i arbetslivet ofta som bland annat lärare i modersmål och litteratur, lärare i finska som andra språk, journalister, redaktörer, informatörer, forskare och språkkonsulter.

Stu­di­e­hel­het i ro­ma­ni och romsk kul­tur

Utöver studieinriktningarna erbjuder kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer valfria studiehelheter bland annat i romani och romsk kultur.

Forskningen i romani undersöker olika dialekter av romani som talas i Europa i dag samt deras rekonstruerade stamformer. Romani är det största minoritetsspråket i EU. Antalet personer som talar språket uppskattas till mellan tio och tjugo miljoner.

Studier i romani och romsk kultur utbildar sakkunniga för olika uppgifter som kräver expertis i romani, såsom tolkar, översättare och experter i romsk kultur och litteratur samt informatörer med kunskap i romani. Studierna ger också färdigheter för utbildning, skapande av läromedel och forskning i inlärning. Studierna siktar också på att ge studenten färdigheter i att lära ut finsk romani och romsk kultur på olika skolstadier.

Studenten i romani och romsk kultur fördjupar sig i språkvetenskap, strukturen i språk och speciellt romani, mångspråkighet och romsk kultur och historia. Dessutom lär sig studenten om sociolingvistiska frågor och språkpolitik som påverkar romani. Studenten kan inrikta sig på språkvetenskapliga, filologiska eller kulturantropologiska frågor.