Studieinriktningar

I kandidatprogrammet specialiserar du dig genom att välja studieinriktning.

Du gör ett preliminärt val av studieinriktning redan i samband med urvalsprovet. Dina studier börjar med gemensamma studier för hela kandidatprogrammet och grundstudier i den studieinriktning du har valt. Då du går vidare i studierna fördjupar du dig i din egen studieinriktning och bygger på med valfria studier som du kan välja antingen inom ditt eget utbildningsprogram eller i något annat utbildningsprogram.

Nor­dis­ka språk som det andra inhemska språket (po­hjo­is­mai­set ki­e­let, för icke-svensk­språ­ki­ga studerande)

Studieinriktningen nordiska språk för studerande med ett annat modersmål än svenska ger dig utmärkta färdigheter i svenska. Under studierna närmar du dig det talade och skrivna språket ur en vetenskaplig och teoretisk synvinkel och tillämpar det du har lärt dig i praktiska situationer. Du får insikter i kopplingen mellan språk och samhälle, språkpolitik och språkinlärning. 

Du bekantar dig också med de nordiska grannspråken, det vill säga norska, danska och isländska. 

Utgångspunkten för undervisningen och forskningen är det svenska språket, både svenskan i Sverige och svenskan i Finland.

Nor­dis­ka språk (för studenter med svenska som förstaspråk)

Studieinriktningen nordiska språk utbildar experter i svenska och övriga nordiska språk. Under studierna närmar du dig det talade och skrivna språket ur en vetenskaplig och teoretisk synvinkel och tillämpar det du har lärt dig i praktiska situationer. Du lär dig språkriktighet och att analysera både tal och texter. Du får insikter i kopplingen mellan språk och samhälle, språkpolitik och språkinlärning. Du bekantar dig också med de nordiska grannspråken, det vill säga norska, danska och isländska. Utgångspunkten för undervisningen och forskningen är det svenska språket, både svenskan i Sverige och svenskan i Finland.

Studenter i nordiska språk arbetar ofta efter utexamineringen som modersmålslärare, som språkvårdare, översättare, redaktörer, informatörer eller med andra uppgifter inom media och information. Studier i nordiska språk öppnar också karriärmöjligheter i de övriga nordiska länderna.

Nor­disk lit­te­ra­tur

Vetenskapsområdet nordisk litteratur undersöker litteratur skriven på nordiska språk (svenska, norska, danska, isländska och färöiska) ur litteraturvetenskapliga och litteraturhistoriska perspektiv.
Ett speciellt fokusområde är den svenska litteraturen i Finland samt dess samhälleliga villkor, uppgifter och betydelse vid olika tidpunkter.

I nordisk litteratur bedrivs mångsidig litteraturvetenskaplig forskning och undervisning i allt från klassiska nordiska verk till ’Nordic Noir’. Ett analytiskt och kritiskt perspektiv på litteraturens särskilda egenskaper och förändring över tid ökar också förståelsen för nordisk kultur, nordiska samhällsformer och (de nordiska ländernas gemensamma) historia.

Vi lever i en tid då det är viktigt att lära sig läsa kritiskt och förstå de sätt på vilka texter styr oss. Litterära texter är en källa till kunskap om människans känslor, tankar och handlingssätt och de utvecklar och utmanar vår förmåga att förstå.  

Nordisk litteraturs fokusområden är

  • stilar och strömningar inom prosa, lyrik och drama, speciellt modernism och postmodernism
  • nordisk litteratur från vikingatid till nutid
  • litteratur som överskrider språkliga, rumsliga, tidsliga och media specifika gränser
  • förhållandet mellan litteratur och samhälle
  • teoretiska perspektiv såsom ekokritik, postkolonial forskning och queerforskning, kvalitativ och kvantitativ litteraturforskning, litteratur och digitalisering, filologi och översättningsforskning.
Fins­ka språ­ket och kul­tu­ren

Studieinriktningen finska språket och kulturen är riktad till internationella studerande som inte har fått sin skolbildning i Finland och för sådana studerande som har skrivit finska som andra språk i studentskrivningarna i Finland. Studenter i finska språket och kulturen fördjupar sig i finska språkets struktur, variation och användning samt i finsk litteratur, kultur och historia.

I studieinriktningen kan studenten utgående från sina egna intressen specialisera sig till exempel på textforskning, namnskick, andraspråksforskning eller litteraturteori och -analys. Studenter i finska språket och kulturen placerar sig i arbetslivet ofta som översättare och experter i finska språket och kulturen på olika institutioner i Finland och utomlands. Det finns ett kontinuerligt behov av språkexperter på arbetsmarknaden – inte endast inom utbildning och översättning utan i många olika branscher.

Finsku­gris­ka språk och kul­tu­rer

I studieinriktningen finskugriska språk och kulturer sätter sig studenten in i finskan och dess släktspråk. Språk granskas som samhälleliga fenomen och manifestationer av regional kultur. Studenten fördjupar sig i de finskugriska språkens struktur, historia och användning samt i de kulturella särdragen hos folken som talar finskugriska språk.

Studenterna kan specialisera sig i finskugrisk språkforskning eller i ett av de finska släktspråken och dess kultur. I finskugrisk språkforskning ligger fokus på de finskugriska språken och språkminoriteterna och de miljöer där språken talas. I sameforskning sätter sig studenten in i de samiska språken (speciellt nordsamiska), samisk  kultur och historia samt minoritetsfrågor. Studenten i ungerska språket och kulturen studerar ungerska språket, litteraturen och kulturen. I inriktningen estniska språket och kulturen koncentrerar sig studenten på att uppnå en stark kunskap i estniska språket och kulturen samt fördjupar sig i finsk-estnisk samhällelig och kulturell växelverkan.

Studenter i finskugriska språk och kulturer placerar sig på arbetsmarknaden bland annat i uppgifter i offentlig förvaltning, internationellt kulturutbyte, föreningar och samfund, ambassader, utbildningssektorn och som tolkar, översättare och forskare. 

In­hemsk lit­te­ra­tur

Studerande i inhemsk litteratur fördjupar sig i litteraturvetenskap, dess olika inriktningar, teorier och metoder, med tonvikt på den inhemska skönlitteraturen och dess historia. Studeranden sätter sig in i den finska litteraturen samt dess historia och internationella rötter. Målet är en kännedom om olika stilmedel som är utmärkande för litteraturen och uppbyggnaden av imaginära litterära världar. Utbildningen ger också insikter i konst och kultur på ett allmännare plan.

I studierna ligger fokus på nutidslitteratur och modernism ur ett brett perspektiv. Studenterna fördjupar sig i såväl modernismens tidigare skeden i 1800-talets romantik och symbolik som (post)modernismens olika variationer i nutidslitteraturen.

Studieinriktningen inhemsk litteratur utbildar experter i finsk litteratur, litteraturvetenskaplig teori och kritiskt läsande av skönlitterära texter. Studier i kritiskt tänkande och textanalys ger teoretiska, metodologiska och praktiska färdigheter för många olika slags uppgifter i kulturbranschen. Studierna siktar på en karriär inom utbildnings- eller forskningsyrken och fungerar dessutom som en stark grund för skapande skrivande. Också studenter som siktar på en karriär som journalist, redaktör, informatör eller i bibliotek eller kulturadministrationen får en god bas av utbildningen i inhemsk litteratur.

Fins­ka språ­ket

Studieinriktningen i finska språket koncentrerar sig på språket och dess olika företeelser: särdragen i och skillnaderna mellan talad och skriven finska, finska som modersmål och andra språk, finska språket som ett bland sina släktspråk och världens språk. I studierna behandlas också regionala, sociala och situationsbundna variationer i finska språket, Finland som en språkgemenskap och språklig växelverkan.

Studenten i finska språket blir en språkexpert med förmågan att behandla finska språket på expertnivå, mångsidiga vetenskapliga insikter i språket, dess betydelse för människan och dess ställning i kulturen och samhället. Studenten kan specialisera sig till exempel i språklig växelverkan, betydelser och strukturer, namnskick, finska som andraspråk, diskursforskning eller sociolingvistik.

Studenter i finska språket placerar sig i arbetslivet ofta som bland annat lärare i modersmål och litteratur, lärare i finska som andraspråk, journalister, redaktörer, informatörer, forskare och språkkonsulter.

Stu­di­e­hel­het i ro­ma­ni och romsk kul­tur

Utöver studieinriktningarna erbjuder kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer valfria studiehelheter bland annat i romani och romsk kultur.

Forskningen i romani undersöker olika dialekter av romani som talas i Europa i dag samt deras rekonstruerade stamformer. Romani är det största minoritetsspråket i EU. Antalet personer som talar språket uppskattas till mellan tio och tjugo miljoner.

Studier i romani och romsk kultur utbildar sakkunniga för olika uppgifter som kräver expertis i romani, såsom tolkar, översättare och experter i romsk kultur och litteratur samt informatörer med kunskap i romani. Studierna ger också färdigheter för utbildning, läromedelsproduktion och forskning i språkinlärning. Studierna siktar också på att ge studenten färdigheter i att lära ut finsk romani och romsk kultur på olika skolstadier.

Studenten i romani och romsk kultur fördjupar sig i språkvetenskap, strukturen i språk och speciellt romani, mångspråkighet och romsk kultur och historia. Dessutom lär sig studenten om sociolingvistiska frågor och språkpolitik som påverkar romani. Studenten kan inrikta sig på språkvetenskapliga, filologiska eller kulturantropologiska frågor.