Hurdan läsfärdighet behöver du vid universitetet?

Textmängden du läser vid universitetet är betydligt större än på mellanstadiet, t.ex. i gymnasiet. Om du i gymnasiet har läst ca 50 sidor text som din lärare gett dig till ett prov kommer du kanske att bli förvånad hur krävande den ofta tiofaldiga mängden text kan kännas. Du måste också klara av att välja ut det mest relevanta i det du läst. Hurdan läsfärdighet behöver du alltså vid universitetet?

Enligt Pirjo Linnakylä (1990) finns det tre läsfärdighetsnivåer: basläsfärdighet, funktionell läsfärdighet samt reflekterande och frigörande läsfärdighet. Med funktionell läsfärdighet avses hur ditt sätt att läsa varierar enligt de olika texttyperna och de olika situationerna (det du läser kan vara studierelaterat, yrkesinriktat, underhållande, rituellt etc.) Med reflekterande läsfärdighet avses förmågan att tillgodogöra sig en text så att du tolkar textens mening, kan bedöma textens innehåll på ett kritiskt sätt och kan använda dig av den kunskap du erhållit selektivt och flexibelt allt enligt din egen målsättning. När läsfärdigheten fungerar som bäst kan den uppfattas som en kraft i stånd att frigöra individen, en kanal för att kritiskt värdera samhället, ett uttryck för människans rätt att lära sig behärska den omgivande världen genom olika slags texter.

Universitetsstudier innebär alltså inte bara att så effektivt som möjligt lagra stora mängder information, utan att analysera, bedöma och jämföra det du läst. Enligt flera undersökningar (t.ex. Linnakylä 1990) har finländarna en god basläsfärdighet medan större texthelheter är svårare att hantera. Sedan tidigare har finländarna haft svårt för att jämföra, koppla samman, förstå och analysera textavsnitt. Undersökningarna visar att vi finländare har mycket att lära oss om hur man kommer fram till egna slutsatser och bildar egna åsikter, hur man presenterar frågor och motargument, för fram konsekvenser och formulerar problemställningar.

Närma dig texterna du läser vid universitetet på ett aktivt, kritiskt och diskuterande sätt. Det är bra att reflektera över sina läsvanor och sitt förhållande till läsning i allmänhet då man inleder sina studier.

Något att reflektera över

Hurdan läsare är jag?

Reflektera över dina egna läsvanor. Du kan t.ex. fundera på följande frågor:

  • Hur förhåller jag mig till läsning i allmänhet?
  • Hur mycket skönlitteratur läser jag?
  • Vilken är min första reaktion då jag får i uppgift att läsa något (intresserad, nyfiken, ointresserad, orolig osv.)?
  • Läser jag snabbt eller långsamt?
  • Vad gör mig glad då jag läser?
  • Vad upplever jag som svårt då jag läser?

Diskutera dina läsvanor med någon.