En ansvarsfull arbetsgivare

Helsingfors universitet har förbundit sig till att agera ansvarsfullt gentemot alla anställda. Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren och arbetsplats för våra anställda.

Våra värderingar bildning, sanning, frihet och gemenskap styr vår verksamhet när vi rekryterar och leder personalen.
Helsingfors universitet är en stor och mångsidig arbetsgivare

Vi skapar en socialt mer hållbar vardag vid universitetet genom att systematiskt handla på ett sätt som främjar jämlikhet, likabehandling samt inkludering och tillgänglighet.

Till oss är alla välkomna sådana som de är

I vår arbetskultur vill vi ha mångfald och inkludering. Tillsammans gör vi universitetet till en tryggare miljö.

Vi har gemensamma principer som vi följer varje gång vi möts och interagerar.

Var lyhörd

Det finns en mängd olika typer av människor vid universitetet. Respektera var och ens rätt till självdefiniering och till att inte definiera sig, det vill säga rätten att själv bestämma och berätta vem och hurdan hen är.

Visa respekt och var vänlig.

Uppskatta de andra vid universitetet och deras upplevelser. Respektera varje persons egna gränser. Ge till exempel inga stötande kommentarer eller rör inte en annan person utan tillstånd.

Var modig, ge och ta emot respons.

Tillsammans kan vi bygga förtroende och en modig och öppen diskussionskultur där det är möjligt att föra saker på tal och tillsammans lära oss att vara lyhörda.

Vi accepterar inte trakasserier, rasism, ableism eller diskriminering

Vi accepterar inte diskriminering på grund av någon som helst egenskap eller bakgrund som en person har, såsom kön, kroppsliga drag, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion eller religionslöshet, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsvariation, sexuell läggning eller någon annan orsak som hänför sig till personen

Ingrip

Om du lägger märket till trakasserier eller annat osakligt bemötande ska du inte förbli åskådare. Visa att du stöder den som upplever trakasserier och säg något till förövaren, till exempel ”Det du gjorde är inte okej.”

Säg till om du lägger märke till trakasserier, diskriminering eller annat osakligt beteende. Berätta om saken för din chef, din lärare, evenemangets arrangör, HR-chefen, arbetarskyddsfullmäktige, förtroendemannen eller trakasseriombudet.

 

Läs mer på: Ansvarsfull växelverkan vid universitetet – Helsingfors universitets anvisning

Vi har lagt upp ansvarsfulla principer för vår personalpolitik och dessa principer styr allt vi gör som arbetsgivare.

Som arbetsgivare agerar vi på följande sätt:

1. Arbetet som utförs hos oss är betydelsefullt och leder till utveckling

Arbetets innehåll, den egna kompetensen och kreativiteten samt arbetets betydelse är en viktig del av allt arbete hos oss. Vi uppmuntrar var och en att utveckla sin egen kompetens med beaktande av framtidens behov och att utnyttja sin kompetens mångsidigt. Det är viktigt för oss att alla ständigt får lära sig nytt i sitt arbete.

2. Vi satsar på arbetshälsa, flexibilitet och ett arbetsliv i balans

Alla våra anställdas välbefinnande är av största vikt för oss. Vi erbjuder stöd för arbetshälsan och vi uppmuntrar alla chefer att värna om den. Det är viktigt för oss att var och en har en tydlig roll och klara förväntningar. Målsättningarna med det egna arbetet ska ha samband med gemensamma mål. 

Livet kan ta sådana vändningar som påverkar arbetshälsan. Som arbetsgivare vill vi agera familjevänligt och erbjuda flexibla lösningar för olika livsskeden.

3. Vi har en tydlig rekryteringsprocess och ger nya medarbetare en metodisk introduktion

Vi värdesätter alla sökande och det är viktigt att rekryteringsprocessen blir en bra upplevelse. Varje nyrekrytering är noga avvägd och utgår från omsorgsfull personalplanering. Vi satsar på en metodisk introduktion och på att var och en blir en del av vår gemenskap.

4. Cheferna och ledningen ger alla stöd att lyckas i sitt arbete

Våra chefer är uppmuntrande och vårt ledarskap inkluderande. Vi stöttar ledare och chefer i deras arbete och hjälper dem utvecklas i sina egna roller.

Vi värdesätter interaktion, kollegialitet och ambition. För oss är det viktigt med samarbete och delaktighet när vi bereder gemensamma ärenden.

Personalen deltar i ledningen och planeringen av universitetets verksamhet på många sätt, från universitetskollegiet och styrelsen till den gemensamma planeringen av vardagen i den egna arbetsgemenskapen. De huvudförtroendemän som representerar personalen och personalorganisationerna deltar i beredningen av beslut som gäller universitetet och dess personal vid samarbetsmötena.

5. Vi är öppna, jämlika och behandlar varandra med respekt

Att behandla varandra jämlikt och rättvist är viktigt för oss: vi värdesätter mångfald och respekterar varandra. Med en öppen verksamhetskultur ser vi till att vår personal har möjlighet att påverka gemensamma ärenden. 

Vi accepterar inte diskriminering i någon form och har nolltolerans när det gäller osakligt bemötande och trakasserier. Som arbetsgivare har vi tydliga handlingsmodeller för att tidigt ta tag i utmanande situationer. 

Helsingfors universitets jämställdhets- och li­ka­be­hand­lingskommitté främjar mångfalden i universitetssamfundet med beaktande av människors olikheter och delaktighet.

6. Principerna för våra anställningsförhållanden är genomskinliga

I våra anställningsförhållanden följer vi universitetens allmänna kollektivavtal och de gemensamt överenskomna lönenivåerna och löneprinciperna i det. Lönesättningen utgår från ett genomskinligt lönesystem. Varje anställning har en definierad kravnivå. Utöver den bestäms lönen också utifrån den individuella prestationsnivån.

Vi främjar lönejämställdheten mellan könen: vi förebygger ogrundade löneskillnader genom en årlig lönekartläggning. 

Vi erbjuder våra medarbetare högkvalitativa tjänster och HR-processer som stöd.

Ett mer jämställt arbetsliv
Vi erbjuder även civiltjänstgöringsplatser

Helsingfors universitet erbjuder årligen flera civiltjänstgöringsplatser på olika håll vid universitetet.

Om du är intresserad av att göra civiltjänst vid Helsingfors universitet hittar du våra öppna platser på Civiltjänstcentralens webbplats: https://www.siviilipalveluskeskus.fi/sv/.

Du kan också direkt kontakta den enhet du vill tjänstgöra vid för att fråga om en civiltjänstgöringsplats (https://www.helsinki.fi/sv/fakulteter-och-enheter).

Läs mer och sök jobb