Helsingfors universitets nya dekaner har valts – arbete för världens bästa

Fakultetsråden vid Helsingfors universitet har utsett dekanerna för den kommande fyraårsperioden. Dekanerna inleder sin uppgift den 1 januari 2022. Största delen av de valda dekanerna omvaldes för en andra period, men tre personer valdes som nya.

Att dekanernas mandatperiod börjar innebär också att universitetets färska strategi förankras och att universitetet leds med en ny sammansättning. Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä anser att dekanernas roll i genomförandet av universitetets strategi är central. 

– I och med dekanvalen har vårt universitet ett starkt team för att bygga upp vår innovativa verksamhet i enlighet med våra värderingar och strategiska val. I uppgiften ligger betoningen på att leda människor, skapa gemenskap och leda framtiden, berättar Niemelä. 

Genom ledningen av Helsingfors universitet skapas förutsättningar för forskning, undervisning och studier på en högklassig nivå samt för att ge dessa genomslagskraft, det vill säga samhällelig växelverkan. Niemelä har sedan länge följt utvecklingen av ledarskapskulturen från första parkett.

– Att vi till universitetet får ledare som förstår behoven och utmaningarna med ett allt mer mångfacetterat arbete är viktigt för hela universitetsgemenskapens arbetstrivsel, som allt starkare har kommit i centrum under coronatiden.

Under den nya perioden utgår arbetets innehåll från universitetets strategi. Helsingfors universitet har som mål att höra till de främsta i världen, både nationellt och internationellt  och vår framgång grundar sig på djupgående områdesspecifik kunskap, tvärvetenskaplig forskning och högklassig undervisning. Det centrala i dekanernas arbete kommer därför att vara att samordna dessa mål med fakulteternas vetenskapsområdesspecifika arbete.

Interaktion och framförhållning är viktiga i ledningen

Helsingfors universitets personaldirektör Tiia Tuomi berättar att processen för att välja dekaner har gått mycket bra även på distans. Fakultetsråden, beredningsgrupperna och hela samfundet har förbundit sig till rekryteringsprocessen till exempel vid diskussionsmöten. Utöver undervisning och forskning i fakulteternas kärnverksamhet samt ledning av samhällelig växelverkan fäste man vid rekryteringen uppmärksamhet vid universitetets allmänna kompetensområden inom ledarskap, såsom ledning av mål, självledning och ledning av samarbete. Enligt Tuomi har växelverkan och kollegialitet ett starkt samband med förmågan att leda framtiden. 

– Det centrala är förmågan att identifiera och förutse förändringar i den nationella och den internationella verksamhetsmiljön och utnyttja denna information i det strategiska ledarskapet. Det är viktigt att göra denna granskning tillsammans med samfundet och intressentgrupperna och säkerställa att ledningen av fakulteten och hela universitetet länkas samman, konstaterar Tuomi. 

Man satsar också redan från början på att introducera i akademisk ledning.

– Uppgiften är ansvarsfull och därför vill vi som universitet fästa särskild uppmärksamhet vid en kontinuerlig utveckling av ledarskapet och introduktionsprocesserna, berättar Tuomi. 

Dekanerna spelar en viktig roll i universitetets akademiska ledning. Utöver ledningen av den egna fakulteten är dekanerna en del av universitetets ledning och deltar därmed i utvecklingen av hela universitetet. Dekanerna leder också bland annat fakulteternas strategiska planering och verksamhet samt ansvarar för att verksamheten uppnår resultat. De ansvarar också för fakulteternas ekonomi och resurser. Dekanerna utser allra först prodekanerna samt prefekterna. De nya dekanernas mandatperiod är 1.1.2022─31.12.2025. 

 

Fakultetsråden har utsett dekanerna enligt följande: 

 

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Ritva Toivonen (fortsätter)

AFD, docent Ritva Toivonen är dekanus vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten sedan 2018.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten 

Jaakko Kangasjärvi (fortsätter)

FD Jaakko Kangasjärvi har verkat som dekanus för bio- och miljövetenskapliga fakulteten sedan 2018. Kangasjärvi är professor i växtbiologi (2003–). 

Farmaceutiska fakulteten

Jouni Hirvonen (fortsätter)

FaD Jouni Hirvonen har verkat som dekanus för farmaceutiska fakulteten sedan 2010. Hirvonen är professor i farmaceutisk teknologi 1998–.

Humanistiska fakulteten

Pirjo Hiidenmaa (fortsätter)

FD Pirjo Hiidenmaa är professor i facklitteratur och har varit dekanus för humanistiska fakulteten sedan 2018. 

Juridiska fakulteten

Johanna Niemi (ny)

JD Johanna Niemi är professor i processrätt vid Åbo universitet (2014–). Niemi har som prodekanus ansvarat för undervisningen vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet under åren 2010–2013.     

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kai Nordlund (fortsätter)

FD Kai Nordlund har verkat som dekanus för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sedan 2018 och professor i beräkningsmässig materialfysik sedan 2003.

Medicinska fakulteten 

Anne Remes (ny)

MD Anne Remes är dekanus vid medicinska fakulteten vid Uleåborgs universitet. Remes har verkat som professor i neurologi vid Östra Finlands universitet 2012–2016 och vid Uleåborgs universitet sedan 2017.

Pedagogiska fakulteten

Johanna Mäkelä (fortsätter)

PD Johanna Mäkelä har arbetat som professor i matkultur vid pedagogiska fakulteten sedan 2012 och fungerat som dekanus vid pedagogiska fakulteten sedan 1.1.2018.

Teologiska fakulteten

Antti Räsänen (fortsätter)

TD Antti Räsänen är professor i religionspedagogik och har verkat som dekanus vid teologiska fakulteten från 1.1.2018.

Veterinärmedicinska fakulteten

Olli Peltoniemi (ny)

VMD Olli Peltoniemi har fungerat som prodekanus med ansvar för forskningsfrågor vid veterinärmedicinska fakulteten och som professor i reproduktionsvetenskap för husdjur sedan 2010.

 

Läs också tidigare nyhet  "Universitetet söker tio nya dekaner – så här har det akademiska ledarskapet ändrats"

 

 

Rekryteringsprocessen för dekaner

Ansökningstiden inleddes 14.3.2021 

Ansökningstiden avslutades 11.4.2021

Utvärderingsperioden efter ansökningstidens slut omfattade intervjuer med de sökande, offentliga höranden vid fakulteterna samt ledarskapsbedömningar 

Fakultetsråden valde dekanerna under sommaren och hösten 2021 

De nya dekanerna tillträder sina uppdrag 1.1.2022