Universitetet söker tio nya dekaner – så här har det akademiska ledarskapet ändrats

I år rekryteras en grupp nya fakultetsledare. För jobben behövs skickliga människoledare och framtidslotsar, säger rektor Sari Lindblom.

Med undantag för Statsvetenskapliga fakulteten väljs i år en ny dekan för alla andra fakulteter.  Ansökan, som startar den 14 mars 2021, omfattar tio tjänster som tillträds från och med början av år 2022.– Vi lediganslår tio mycket betydande akademiska ledarjobb, som framhäver vikten av att kunna leda människor, skapa en gemenskap och vara en framtidsledare, säger Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom.

Förenklat kunde man säga att dekanen är verkställande direktör för fakulteten och ansvarar för att sköta sina ansvarsuppgifter framgångsrikt, ekonomiskt och effektivt. Dekanen samarbetar även med resten av universitetets ledning.

Dekanen ansvarar även i sista hand för hurdan forskning fakulteten idkar. I motsats till en vanlig verkställande direktör bör dekanen vara en toppexpert inom sitt forskningsfält och inneha minst doktorsgrad. Ensamt räcker detta dock inte. Det akademiska ledarskapet har förändrats mycket under åren.

– Tidigare betonades bara ens forskningsframgångar. I dag ska den akademiska ledaren både ha tillräckliga akademiska meriter och kunna leda människor framgångsrikt, säger utvecklingschef för ledarskapet Hanna-Leena Livio från personaltjänsterna.

Hon berättar att man värdesätter speciellt ledartyper med ett lyssnande och diskuterande grepp samt en förmåga att skapa gemenskaplighet inom fakulteten. Faktorerna har även skrivits in i universitetets nya strategi.

– Utöver förmåga till växelverkan är även förmågan att leda framtiden mycket viktig. Där är det viktigt att förstå hur ledningen av fakulteten hänger samman med ledningen av universitet, att visa vägen och engagera andra.

Universitetet satsar starkt på ledarskapet

Till kolleger utser dekanen två vice dekaner, som tillsammans med hen bildar fakultetens ledningsgrupp. Universitetet erbjuder en två månader lång introduktion till olika sidor av att leda universitetet.

– Personaltjänsterna stöder ledningsgruppernas arbete. Vi funderar tillsammans på vad som är centralt för ledningsgruppens arbete, hur saker avtalas och hurdan mötespraxis som lämpar sig bäst för gruppen. Vi uppmuntrar dem att komma ut ur forskningsfältens silon och att begrunda hela fakultetens intresse, berättar Hanna-Leena Livio.

Därtill erbjuds alla nya dekaner även coachningstjänster. Regelbundet arrangerade ledarskapsarenor sammanför hela universitetets ledning kring något aktuellt tema. 

Första året som dekan                                   

Fakultetsdekan Marjaana Seppänen inledde sitt arbete i början av år 2020.

– Coronaviruset har förstås inverkat starkt på året. Jag hann jobba ett par månader innan vi totalt övergick till att arbeta och undervisa på webben. Jag har inte träffat så många människor under det senaste året, säger hon glatt. 

Många Zoom-möten och mängder av e-post, det går Seppänens vardag ut på i praktiken. Fakulteten är stor och det kommer fram många slags ärenden, såväl glada nyheter om finansiering som andra saker att reda ut. Det finns även många rekryteringsärenden att ta hand om.

– Ett speciellt fint arbete är att underteckna studenternas betyg, vilket fortfarande görs för hand. Jag läser alltid namnen och ser i vilket ämne de examineras.

Växlingarna i arbetsgemenskapen hör till ledarskapets utmaningar, då en stor del av verksamheten sker med kompletterande finansiering och tjänsternas kontinuitet inte är en självklarhet.

Seppänen säger sig fundera mycket på hur hon kan stöda människor i sitt eget arbete. På hur man kan ge tillräcklig akademisk frihet och samtidigt få en stor organisation att gå runt.

– Forskningsobjekt och intressen kan inte dikteras uppifrån. Hos oss är dock undervisningen och forskningen starkt bundna till varandra. Min uppgift är att organisera verksamheten så att vi har en tillräckligt högklassig undervisning som bygger på forskning och samtidigt tillräckligt med tid för att forska och för samhällelig påverkan och interaktion. 

Seppänens fält är socialarbete, speciellt socialgerontologi. I arbetsavtalet är en arbetsdag i veckan avsedd för forskning.

– Jag har försökt hålla fast vid det, trots att det inte är helt lätt. Det skulle kännas tomt om det inte alls fanns forskning. I slutet av året fick vi en stor finansiering för forskningsprojekt vid tre universitet. Jag leder projektet, men gör främst koordinering. Jag skulle till exempel inte ha tid att samla data.

På det stora hela njuter Seppänen av sitt jobb som dekan.

– Det här är en möjlighet att få en djup inblick i universitets grunduppgift och hela universitetet. Arbetets dragningskraft bygger på att man får bidra till att verkställa universitetets grunduppgift och värden. Vi är en organisation som styrs av sanning, frihet och gemenskaplighet. Det är ganska fint.

Dekanernas rekryteringsprocess

  • Ansökan öppnas 14.3.
  • Ansökan stängs 11.4.
  • Evenemang vid fakulteterna, våren 2021
  • Fakultetsråden utser dekanerna, hösten 2021
  • De nya dekanerna börjar 1.1.2022

Kolla in de fakultetsspecifika annonserna och sök anställningarna

Läs mera