Helsingfors universitet: Åtgärder ska vidtas för att motverka sexuella trakasserier vid universitetet

Föreningen Helsingin tutkijanaiset – Helsingfors kvinnliga forskare har utrett förekomsten av sexuella trakasserier med en enkätundersökning, vars huvudsakliga målgrupper är Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Konstuniversitetet och Hanken samt närliggande forskningsinstitutioner. Hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen som svarat på enkäten har upplevt sexuella trakasserier. Bland de 440 som svarat finns både personal och studenter.

Enkäten visar att i synnerhet unga kvinnor råkar ut för sexuella trakasserier. Speciellt sårbara är första årets studenter, doktorander i ett tidigt skede av arbetet med sin doktorsavhandling och visstidsanställda.

-Resultaten är oroväckande och förutsätter åtgärder.  Vi måste kunna påverka kulturen som möjliggör den här typen av maktmissbruk.  Vi måste också förbättra vår kommunikation så att de som blir utsatta för eller bevittnar trakasserier alltid vet vem de kan kontakta.  Vi tar alltid sexuella trakasserier på allvar, och det är mitt budskap också till dem som upplevt trakasserier. Jag uppmuntrar dem att kontakta universitetets trakasseriombud så att vi kan reda ut fallen, säger förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

De anställda som svarat på enkäten kan kontakta trakasseriombuden, sin chef eller arbetarskyddsfullmäktigen.  Studenter kan kontakta en lärare, enhetsledningen eller trakasseriombuden. Det är varje universitetslärares ansvar att ta tag i trakasserier.

Hittills har universitetet fått kännedom om relativt få fall. Vissa år har inga fall anmälts, vissa år har det varit flera. I samband med arbetshälsoenkäten har de anställda regelbundet fått svara på en fråga om trakasserier. I arbetshälsoenkäten täcker frågan om trakasserier bland annat osakligt bemötande, mobbning och sexuella trakasserier.

– Vi har tydliga anvisningar för hur man ska hantera fall av osakligt bemötande och trakasserier. Vi utreder och tar tag i alla de fall som vi får reda på.  Alla studenter och anställda har rätt till en trygg och trivsam studie- och arbetsmiljö, konstaterar Hämäläinen.

Mer information om universitetets jämställdhets- och likabehandlingsarbete (inklusive anvisningar för hur man förebygger osakligt bemötande och trakasserier vid Helsingfors universitet):

Trakasseriombudens kontaktuppgifter:

Terhi Somerkallio, Helsingfors universitet
050 415 1635
terhi.somerkallio@helsinki.fi

Timo Valtonen, Helsingfors universitet
050 448 9668
timo.valtonen@helsinki.fi

Juhani Turunen, Helsingfors universitets studentkår
050 551 6146
juhani.turunen@hyy.fi

Hannele Kirveskoski, Helsingfors universitets studentkår
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Prorektor Pertti Panula, ordförande för Jämställdhetskommittén
050 448 0901
pertti.panula@helsinki.fi