Ny kartläggning visar att en tvåspråkig examen är till fördel i arbetslivet

Helsingfors universitet har kartlagt hurdan nytta studenter som avlagt en tvåspråkig examen har haft av sina språkkunskaper i finska och svenska i arbetslivet. 70 procent av de som svarade upplever att deras förutsättningar att bli sysselsatta har förbättrats.

Sedan 2010 har det varit möjligt att avlägga en tvåspråkig examen vid Helsingfors universitet. HU är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina. Inspiration till dem hämtades bland annat från Kanada.

Målet med de tvåspråkiga examina är dels att ge studenterna möjlighet att utvecklas till experter som behärskar sitt område både på finska och svenska, dels att svara på samhällets behov av svenskkunniga experter.

– Arbetsmarknaden efterlyser flerspråkig kompetens. Vi vet att det till exempel inom statsförvaltningen finns ett behov speciellt av svenskkunniga experter. Det här lyfts upp bland annat i nationalspråksstrategin, säger Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för Svenska ärenden vid Helsingfors universitetet som ansvarat för kartläggningen.

I nuläget kan man avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) inom åtta kandidatprogram vid Helsingfors universitet, bl.a. i biologi, miljövetenskaper, fysik och juridik. Hittills har 282 studenter avlagt en tvåspråkig examen, varav 126 har haft finska som skolspråk.

Juuso Lumilahti är en av dem som avlagt en tvåspråkig examen i juridik.

– I mitt arbete strävar jag till att använda svenska om det bara är möjligt. Till exempel diskuterar vi med min svensktalande chef ofta på svenska. Tvex gav mig färdigheter att utnyttja mina språkkunskaper redan under studietiden. Jag fick mod att till exempel söka till ett samnordiskt projekt där alla nordiska språk användes. Projektet gav mig studietidens viktigaste minnen och erfarenheter, beskriver Juuso Lumilahti.

Alla studenter som i likhet med Juuso Lumilahti har avlagt en tvåspråkig examen har bevisat kunskaper i det andra inhemska språket på C1-nivå, som kännetecknar en avancerad språkanvändare. Studenterna gör ett språkprov och får ett intyg på sina språkkunskaper. Med en vanlig kandidatexamen kan man endast bevisa kunskaper på B2-nivå (självständig språkanvändare).

Nya tvex-program på ingående

Målet med kartläggningen var att ta reda på hur de studenter som avlagt en tvåspråkig examen upplevt sina studier och om de haft nytta av sina språkkunskaper i arbetslivet.

Av de som svarade uppgav 70 procent att deras förutsättningar att bli sysselsatta har förbättrats och att de har fått tillräckliga färdigheter att arbeta på finska och svenska inom sina områden. 30 procent av de finskspråkiga som är i arbetslivet använder svenska regelbundet. Endast 3 procent av alla respondenter uppgav att den tvåspråkiga examen inte gav mervärde för att få jobb.

– Kartläggningens resultat hjälper oss att vidareutveckla Tvex och uppmuntra våra studenter till att inleda tvåspråkiga studier. Vi gläder oss åt att Tvex har medvind: just nu planerar fyra nya utbildningsprogram att erbjuda möjligheten, säger Harriet Lindeberg-Saapunki.

Hennes förhoppning är att statsförvaltningen i större utsträckning skulle utnyttja den resurs som de tvåspråkiga examina erbjuder.

– Tyvärr godkänner statsförvaltningen inte språkintyget på C1-nivå som ett bevis på utmärkta kunskaper i det andra nationalspråket. Vi anser att Tvex-studenternas språkkunskaper borde godkännas för tjänster inom statsförvaltningen som kräver utmärkta språkkunskaper, säger Lindeberg-Saapunki.

För mera information:

Tvåspråkig examen – nyckeln till karriärframgång? En kartläggning av utexaminerade Tvex-studenters erfarenheter. Kartläggningen har fått finansiering från Svenska kulturfondens Hallå-program.

Harriet Lindeberg-Saapunki: harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi, tel. +358 50 453 1401

Snabba fakta om Unis tvåspråkiga examina

 

  • Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina (Tvex).
  • Helsingfors universitet har ett lagstadgat utbildningsansvar för att utbilda svenskkunniga experter för samhällets behov. Tvex utvecklades för att svara på detta behov.
  • Tvex inleddes 2010 med ett försök i två utbildningsprogram: kandidatexamen i agrikultur- och forstvetenskaper samt i utbildningsprogrammet för rättsnotarie från juridiska fakultetens enhet i Vasa.
  • Pilotprojektet var framgångsrikt: studenterna som deltog ansåg att en tvåspråkig examen uppmuntrar till studier på det andra inhemska språket, förbättrar språkkunskaperna och ger mervärde på arbetsmarknaden.
  • 2015 blev det möjligt för andra utbildningsprogram att ta i bruk Tvex. I nuläget erbjuder åtta program tvex: biologi, fysik, kemi, lantbruksvetenskaper, miljö- och livsmedelsekonomi, miljövetenskaper, molekylära biovetenskaper och rättsnotarie. Utbudet utökas kontinuerligt.
  • En Tvex kräver att studenten gör minst 1/3 av sina studier på svenska och 1/3 på finska. I en examen ingår språkstöd och ett språkprov som bevisar språkkunskaper på C1-nivå.
  • Tvex är en valfri del av examen som man anmäler sig till senast i slutet av december under sitt andra studieår.
  • 282 studenter har avlagt en tvåspråkig examen (126 finskspråkiga, 154 svenskspråkiga och 2 med annat modersmål än finska eller svenska).