Forskarkollegiet är ett nav för internationella forskarkontakter och en vägvisare inom humaniora i Finland

Helsingfors universitets forskarkollegium firar sitt 20-årsjubileum 15.6. Den kända filosofen Martha Nussbaum har bjudits in som festtalare.

Forskarkollegiets direktör Tuomas Forsberg säger att kollegiet är en nyttig plattform för internationella forskare i deras nätverkande. Den internationella prägeln syns och hörs, i och med att forskarna kommer från olika håll i världen. 

– Det vi firar är inte endast vår 20 år långa verksamhet, utan även det tvärvetenskapliga samarbetet, mångvetenskapligheten och nyfikenheten, som driver forskare världen över till nya insikter, belyser Forsberg.   

Smältdegel för olika vetenskapsområden

 

Forskarna behöver en intellektuellt stimulerande miljö. Med tvärvetenskaplighet avses inte enbart det mervärde som skapas när parallella, snäva vetenskapliga synvinklar sammanstrålar i ett gemensamt ämne, utan i det här fallet även en mer djupgående teoretisk integration av humaniora och samhällsvetenskaper. 

Det här har betydelse, eftersom lösningen av dagens problem ofta kräver en bredare tvärvetenskaplig syn om människans belägenhet och dess historia. Internationalism ska inte jämställas med antalet internationellt ansedda utländska forskare, utan snarare uppfattas som en daglig interaktion mellan forskare av olika geografisk bakgrund. 

Över hälften av kollegiets forskare är av utländsk härkomst. Forskarna har också lyckats få extern finansiering från de allra mest konkurrerade och ansedda finansiärerna under sina stipendiatperioder eller genast efter dem, och de har dessutom varit framgångsrika under sina senare forskarkarriärer. 

– För närvarande finns det närapå 70 sjuttio professorer i Finland som i något skede av sin karriär har varit forskarkollegiets forskare, berättar Forsberg.

– Det är ett betydande antal för ett så litet land, i synnerhet med tanke på forskarkollegiets relativt oansenliga storlek. 

– Därmed har forskarkollegiet påverkat den akademiska forskningens utveckling inom humaniora och samhällsvetenskaper på ett bredare plan än enbart vid Helsingfors universitet, vilket också var ett av institutets ursprungliga mål. 

Många nya och internationellt erkända forskningsinriktningar, såsom minnesforskning, digital humaniora, medicinsk humaniora samt vetenskaplig och teknologisk forskning har haft forskarkollegiet som språngbräda. 

Filosofen Martha Nussbaum som festens huvudtalare  

Professor Martha Nussbaum, en av de kändaste filosoferna i världen, kommer att vara huvudtalare under forskarkollegiets jubileumsfest 15.6. Nussbaum arbetar vid University of Chicago och är honorary fellow vid forskarkollegiet. I Helsingfors kommer hon att föreläsa under rubriken ”Music and the Costs of War: Britten's WAR REQUIEM, Bodies, and Reconciliation". Nussbaum har samarbetat med finländska filosofer i flera års tid. 

Jubileumsfesten inleds av Tuomas Forsberg (direktör för forskarkollegiet), Hanna Snellman (prorektor vid Helsingfors universitet), Morten Kyndrup (Founding Director of AIAS, Former Chairman of UBIAS) samt Sean Griffin och Kinga Polynczuk-Alenius (forskare vid forskarkollegiet).

Forskarkollegiet firar sitt 20-årsjubileum i universitetets solennitetssal (Unionsgatan 34) 15.6 kl. 14.15–17.30.  

Festligheterna kommer också att streamas. Länken publiceras på webbsidan före tillställningen.

”Cosmopolitan Knowledge?” – jubileumskonferens av Forskarkollegiet och seminarium med Martha Nussbaum

”Cosmopolitan Knowledge?” – jubileumskonferens av Forskarkollegiet

Forskarkollegiets festprogram fortsätter med en jubileumskonferens 16–17.6. Nuvarande och tidigare forskare vid kollegiet samt inbjudna talare deltar i konferensen. Konferensen fokuserar på spänningarna mellan det internationella och lokala i vetenskapssammanhang.

Seminarium med Martha Nussbaum

Under sitt seminarium 16–17.6 behandlar Martha Nussbaum  temat ”Animality – A Philosophical Workshop with Professor Martha C. Nussbaum”