Avkastningen av Helsingfors universitets placeringsverksamhet över 14 procent på minus för januari–juni 2022

Årsförlusten minskade till under nio procent i juli. Avkastningen på universitetets placeringstillgångar överstiger 13 procent per år från 2019, trots den negativa avkastningen under första halvan av 2022.

Avkastningen på universitetets placeringstillgångar var -14,8 procent under den första halvan av 2022. Avkastningen på placeringstillgångarnas jämförelseindex var -12,1 procent, vilket beskriver den globala kapitalmarknadens negativa utveckling när den ekonomiska osäkerheten tilltog.

Avkastningen på noterade aktier var -18,0 procent, medan jämförelseindexets avkastning var -13,2 procent. Skillnaden berodde främst på övervikt i spinoutföretag och undervikt i bolag som producerar fossila bränslen.

Avkastningen på noterade skuldebrev var -9,1 procent, medan jämförelseindexets avkastning var -10,3 procent. Skillnaden berodde huvudsakligen på låg ränterisk.

Universitetets aktiebetonade placeringsportfölj känslig för fluktuerande börskurser

– Det första halvåret påminde oss om att placeringarnas förväntade avkastning är kompensation för risk. Omkring 95 procent av våra placeringar är noterade på börsen, och därför återspeglas marknadsutvecklingen direkt och nästan helt i vår avkastning, säger placeringsdirektör Anders Ekholm.

Helsingfors universitets placeringstillgångar har gett en avkastning på +13,2 procent per år sedan början av 2019, då den nuvarande placeringsverksamheten inleddes. Motsvarande avkastning för jämförelseindex är +8,8 procent. På så sätt har universitetets placeringsverksamhet gett en +4,4 procentenheter större avkastning per år i förhållande till jämförelseindex, även när den första halvan av 2022 tas med i beräkningen.

– Vi placerar långsiktigt och därför utvärderar vi även vår verksamhet på lång sikt. I början av juli hade årets förlust minskat till mindre än nio procent, vilket visar hur snabba och slumpmässiga kortsiktiga avkastningar kan vara, säger Ekholm.

Läs mer

Värdepappersplacering på universitetets webbplats

Mer information