Nästan 29 000 sökte till Helsingfors universitet – gemensam antagning och betygsantagning skapar ny praxis

Det totala antalet sökande är något högre än förra året. Datavetenskapens DEFA-projekt ökade tydligt antalet sökande via öppna universitetsleden.

Universitetet mottog sammanlagt 28 870 ansökningar (2018: 28 780), av vilka 27 532 till kandidatprogrammen (2018: 27 741) och 1 677 till magisterprogrammen (2018: 1 325). Ansökningstiden för den gemensamma ansökan våren 2019 gick ut den 3 april.

Samtidigt utgick ansökningstiden för Helsingfors universitets första engelskspråkiga kandidatprogram, Bachelor’s Programme in Science. En del av de sökande ansökte till programmet redan i december eller januari, en del i samband med den gemensamma ansökan. Sammanlagt inkom 144 ansökningar.

Intresset ökade för kandidatutbildningarna vid bland annat Soc&kom samt i psykologi, datavetenskap och lantbruksvetenskaper. För psykologins del påverkades antalet ansökningar antagligen av att urvalsprovssamarbetet mellan flera olika universitet blivit mer omfattande. Det högre antalet magisteransökningar beror i synnerhet på det nya magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning.

Ansökningar via öppna universitetsleden ökade märkbart

Ansökningstiden för ansökan via öppna universitetsleden gick ut samtidigt som ansökningstiden för den gemensamma ansökan. 236 personer ansökte via öppna universitetsleden, vilket är en ökning på 62 procent i jämförelse med fjolåret.

Ökningen var huvudsakligen datavetenskapens DEFA-projekts förtjänst. I DEFA-projektet kan studenten komplettera sina färdigheter i datavetenskap och till och med få en studieplats vid kandidatprogrammet i datavetenskap. Att få en studieplats förutsätter engagemang och intensiva DEFA-studier under ett år vid Öppna universitetet.  

– Det här är det första konkreta beviset på att projektet varit lyckat och att det lönar sig att fortsätta med det. Ett stort tack till alla flitiga, motiverade studenter och till lärarna som modigt tagit sig an utmaningen, säger universitetslektor Kjell Lemström som leder projektet.

Antalet sökande och nybörjarplatser enligt utbildning har publicerats på universitetets webbplats.

Nästa vecka sammanställs en mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna. Informationen publiceras på samma adress på universitetets webbplats.

Gemensamt lämplighetsprov gynnar sökande

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet deltar i ett pilotprojekt för gemensam antagning till lärarutbildning, i vilket även ett lämplighetsprov ingår. Pilotprojektets övriga medverkande är Östra Finlands universitet och Åbo Akademi.

– De medverkande universiteten ordnar identiska lämplighetsprov som hålls samtidigt och vars bedömning är noggrant standardiserad, säger prodekanus Anu Laine.

För den sökandes del innebär det nya systemet att om hen t.ex. söker till Helsingfors universitet men poängen efter lämplighetsprovet inte räcker till för antagning, kan hen bli antagen till Östra Finlands universitet eller Åbo Akademi, förutsatt att poängen räcker till.

Tidigare har detta inte varit möjligt eftersom alla universitet har ordnat sina egna lämplighetsprov och själva bestämt om antagningen av sina studenter. Avsikten är att det gemensamma lämplighetsprovet 2020 ska utvidgas till att omfatta alla universitet i Finland.

Betygsantagning den primära vägen till universitetet från och med 2020

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att betygsantagning ska vara den främsta leden till högskoleutbildning 2020. Till exempel inom området för juridik kommer andelen sökande som antas på basis av betyg att vara 40 procent från och med 2020. I fysikaliska vetenskaper, kemi och matematiska vetenskaper kommer 97 procent av studenterna att antas utgående från sina betyg. Information om andelen studenter som antas på basis av betyg och poängsättningen inom de olika utbildningsområdena finns i Studieinfo.  

Det kommer dock även i fortsättningen att vara möjligt att söka till universiteten på annat sätt än på basis av en finländsk eller utländsk studentexamen. Helsingfors universitet har bestämt att det för kandidatprogrammens del ska finnas minst ett annat sätt att bli antagen. Vid Helsingfors universitet finns många kandidatprogram med högt ansökningstryck, och till en stor del av programmen kan man också under kommande år söka via ett urvalsprov.

Mer information ges av

Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen, sini.saarenheimo@helsinki.fi,  tfn 050 448 0840