Helsingfors universitet lockade 32 000 sökande – magisterprogrammen hade för första gången mer än 2 000 sökande

Att söka via öppna universitetsleden ökade tydligt i popularitet.

I den gemensamma ansökan till högskolorna, vars ansökningstid gick ut idag 31.3.2021, sökte sammanlagt 31 929 personer till Helsingfors universitet (2020: 32 541). Av dem sökte 29 919 till kandidatprogrammen (2020: 31 192) och 2 083 till magisterprogrammen (2020: 1 825). Till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik, som nu utannonserades för första gången, sökte 447 personer.

Antalet sökande till kandidatprogrammen ökade mest inom utbildningen i veterinärmedicin, som fick nästan dubbelt så många sökande som året innan (2021: 1 613 sökande, 2020: 822). Ökningen förklaras av att de sökande nu för första gången kan söka både till den veterinärmedicinska och den medicinska utbildningen samtidigt, eller till den veterinärmedicinska och den odontologiska utbildningen. Utbildningarna i pedagogik intresserade också många: antalet sökande till slöjdlärarutbildningen ökade med 40 procent (2021: 195 sökande, 2020: 139). Antalet sökande till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik  ökade med en dryg femtedel (2021: 810 sökande, 2020: 664). De små utbildningarna bjöd på några glada överraskningar, bl.a. fördubblades antalet sökande till kandidatutbildningen i italienska språket .

Rekordantal sökande till magisterprogrammen

Helsingfors universitets magisterprogram lockade fler sökande än under tidigare år. Magisterprogrammet i psykologi hade flest sökande (293). Av de andra populära ansökningsmålen – utbildningar med fler än hundra sökande – ökade magisterprogrammet i rättsvetenskap mest i popularitet. Programmet hade 155 sökande, över 37 procent mer än året innan. Av de mindre magisterprogrammen hade följande dubbelt så många sökande som i fjol: magisterprogrammet i översättning och tolkning, magisterprogrammet i språk och magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer. Vart och ett av dessa program hade 40–50 sökande.

Antalet sökande i öppna universitetsleden, som inte hör till den gemensamma ansökan, ökade med 33 procent från året innan. Ökningen berodde till största delen på att kandidatprogrammet i datavetenskap fick in sammanlagt 161 ansökningar (2020: 98 ansökningar). Allt som allt kom det in 414 ansökningar via öppna universitetsleden.

En ny utbildning som startar hösten 2021 är flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik, som syftar till att ge personer som arbetar inom småbarnspedagogiken behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. Den finskspråkiga utbildningen hade 411 sökande och den svenskspråkiga 46.

Antalet sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsmål publiceras på universitetets webbplats i morgon torsdagen den 1 april 2021. En mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna sammanställs nästa vecka och publiceras på samma webbsida.

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan våren 2021 gick ut den 31 april.

Antagningsstatistik

Mer information:

Projektledare Anna-Liisa Kuusela, anna-liisa.kuusela@helsinki.fi, tfn 0504486084