Regionförvaltningsverket gav Helsingfors universitet en anmärkning på grund av brister i Sisus tillgänglighet

Tillgänglighetsbristerna i det nya studieförvaltningssystemet Sisu korrigeras aktivt. Universitetet erbjuder särskilt stöd till dem som behöver hjälp med att använda systemet.

I oktober 2020 lämnades ett klagomål in till Regionförvaltningsverket i Södra Finland angående Helsingfors universitet och Sisu. Verket har den 22.6.2021 gett Helsingfors universitet en anmärkning på grund av de allvarliga bristerna i Sisu (länk till Regionförvaltningsverkets beslut). Verket konstaterar i sitt beslut att Helsingfors universitets Sisu-system inte uppfyller de krav på tillgänglighet som fastställs i lagen om digitala tjänster.  

Helsingfors universitet har i sin jämställdhets- och likabehandlingsplan förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Universitetet arbetar kontinuerligt för att förverkliga tillgänglighet och jämställdhet i verksamheten.

– Vi beklagar att vi inte har lyckats uppfylla målet i fråga om det nya studieförvaltningssystemet.  Vi tar situationen på allvar och strävar efter att på olika sätt påskynda korrigeringarna av Sisus tillgänglighet. Fram till det att Sisu blir fullständigt tillgängligt för alla studenter erbjuder universitetet med hjälp av tillfälliga arrangemang särskilt stöd för användningen av Sisu, säger Helsingfors universitets utvecklingsdirektör Susanna-Niinistö Sivuranta.

Sisu utvecklas fortgående

Sisu är ett stort och komplext system som utvecklas i samarbete mellan Funidata Oy och de högskolor som är delägare i bolaget. Utvecklingen av systemet började år 2013. Sisus bärande idé är ett system som är gemensamt för alla högskolor som medverkar i utvecklingssamarbetet och för olika användargrupper vid dem. Syftet är att Sisu ska möjliggöra ett smidigt samarbete mellan högskolorna. 

Tillgänglighetsmålen har preciserats allteftersom lagstiftningen uppdateras. De största utmaningarna med att göra Sisu tillgängligt hör ihop med systemets gamla funktioner som utvecklats i början av projektet. Alla nya funktioner görs tillgängliga.

Mer information för media av:

Utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta, susanna.niinisto-sivuranta@helsinki.fi, tfn 050 511 5382

Läs mer:

Funidatas meddelande 22.6.2021 (på finska)

Sisu kommer– Helsingfors universitet byter studieförvaltningssystem i slutet av maj 

Funidatas blogginlägg om Sisus tillgänglighet (på finska)

Sisu instruktioner för lärare

Sisu instruktioner för studenter