Sisu kommer – Helsingfors universitet byter studieförvaltningssystem i slutet av maj

Med Sisu får studenterna ett visuellt användargränssnitt som gör det lättare att planera studierna och följa hur de framskrider. Användargränssnittets tillgänglighet kräver ännu förbättringar.

Helsingfors universitet tar i bruk ett nytt studieförvaltningssystem, Sisu, 31.5.2021. Sisu ersätter det tidigare systemet Oodi. Sisu har redan använts vid universitetet till vissa delar, men nu tas Sisu i storskaligt bruk som det huvudsakliga systemet.

I början fungerar basfunktionerna i Sisu, så att det är möjligt att övergå från Oodi till det nya systemet och inleda utvecklingsarbetets följande skede. Ett centralt utvecklingsmål i nästa skede är att öka systemets tillgänglighet.

Systembytets omfattning kan beskrivas exempelvis med följande tal: från det tidigare studieförvaltningssystemet Oodi överförs ca 10 miljoner studieprestationer, 2,3 miljoner studierätter och 450 000 personuppgifter.

Sisu är ett hjälpmedel för studenten från studiestarten ända till utexamineringen

Planeringen av Sisu har utgått från ett studentorienterat perspektiv. I Sisu gör studenten sin studieplan, väljer kurser, får vitsord och ansöker om examensbevis när examen är klar. Det visuellt betonade gränssnittet hjälper studenten att förstå hur examen är uppbyggd, hur studierna framskrider och vilka studier som kan inkluderas i examen.

– Det visuella gränssnittet är till hjälp och glädje för många, men tillgängligheten utgör en utmaning. Sisu är för tillfället inte ännu tillgängligt för alla användare, såsom synskadade studenter, säger Helsingfors universitets utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta.

Problemen i samband med tillgängligheten har identifierats och de tas på allvar. Förbättringar har redan gjorts och man söker aktivt lösningar i samråd med Funidata Oy, som är universitetens och högkolornas gemensamt ägda bolag och ansvarar för Sisu och systemutvecklingen.

– Arbetet med utvecklingen av Sisu har pågått redan i flera års tid, men alla funktioner uppfyller inte de nuvarande tillgänglighetskraven. Funidata är på det klara med att Sisu måste vara tillgängligt och förbättringar görs nu kontinuerligt. Vi måste åtgärda de största tillgänglighetsproblemen i snabbare takt än den ursprungliga tidsplanen, eftersom det för tillfället är svårt för till exempel synskadade att använda systemet, som ju är centralt för studierna, säger Funidatas vd Mika Peura.

De universitet och högskolor som är delägare i Funidata har tillsammans beslutat om extra finansiering till bolagets verksamhet för att påskynda utvecklingsarbetet.

Personalen vid Helsingfors universitetets studentservice hjälper personligen de studenter som har problem med tillgängligheten när de använder Sisu. Under tiden efter ibruktagningen får studenterna förbättrad tillgång till stödtjänster.

Sisu är kopplat till tiotals andra program och system

Sisu är ett mycket omfattande system som stöder många olika processer i anknytning till studier och undervisning, och det är kopplat till tiotals andra program och system. Helsingfors universitet har förberett sig för den utökade användningen av Sisu så långt det varit möjligt: redan i flera års tid har man gjort ändringar i olika system för att de ska vara kompatibla med Sisu.

– Vid stora systembyten kan man oftast förvänta sig att det finns något som inte direkt fungerar som det ska. Vi har förberett oss på detta och vi har resurser att lösa eventuella problemsituationer, säger Susanna Niinistö-Sivuranta.

En förutsättning för att dra full nytta av systemet och utveckla det är att Sisu fungerar som huvudsakligt studieförvaltningssystem. Så kommer att vara fallet efter systembytet som sker 31.5.2021.

 

Mer information för lärare

Mer information för studenter

Bakgrund:
  • Sisu är ett studieförvaltningssystem som är gemensamt för studenterna, lärarna och studieförvaltningen. Helsingfors universitet äger tillsammans med sex andra högskolor Funidata Oy, som utvecklar Sisu utgående från respons och användarerfarenheter från ägarhögskolorna. Funidata utvecklar Sisu med beaktande av behoven vid samtliga sju högskolor. 
  • Studieförvaltningssystemet Sisu tas i bruk vid Helsingfors universitet från och med 31.5.2021. Det gamla systemet, Oodi, har nått slutet av sin livscykel och systemets underhåll upphör i slutet av 2021.
  • Sisu har tagits i bruk redan tidigare vid Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Efter Helsingfors universitet tas Sisu i bruk vid Aalto-universitetet och Hanken.
  • Sisu möjliggör ett smidigare undervisningssamarbete, först inom universitetet och senare även mellan de olika högskolorna som använder Sisu. När man förenhetligar studieförvaltningens processer och terminologi blir det i fortsättningen lättare för studenten att via sin egen studieplan hitta och identifiera kurser som kan genomföras vid ett annat utbildningsprogram eller universitet.
  • Vid Helsingfors universitet överförs från det tidigare studieförvaltningssystemet Oodi ca 10 miljoner studieprestationer, 2,3 miljoner studierätter och 450 000 personuppgifter.
  • Varje högskola har i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 utarbetat ett tillgänglighetsutlåtande för Sisu, som innehåller information om utmaningar i samband med tillgängligheten och en tidsplan för åtgärdande av problem. Av Helsingfors universitets tillgänglighetsutlåtande för Sisu framgår allvarliga tillgänglighetsproblem, exempelvis att alla funktioner inte kan användas med kortkommandon, eller att användningen av systemet med hjälp av skärmläsare är svår och inkonsekvent. Tillgänglighetsproblemen åtgärdas kontinuerligt.