Juristutbildningen i Vasa öppnar dörrarna för flera studerande

Juridiska fakultetens enhet i Vasa växer och tar i framtiden emot flera studerande. Från och med hösten 2023 finns det 60 nybörjarplatser vid enheten. Samtidigt utvidgas också satsningen på tvåspråkig examen.

Nybörjarplatserna för att studera vid Juridiska fakultetens enhet i Vasa utökas med 22 stycken från och med höstterminen 2023. Antalet nybörjarplatser för finskspråkiga studenter utökas med 14 upp till 40, medan de svenskspråkiga platserna utökas med 8 upp till 20. Sammanlagt är det alltså 60 nya juris studerande som inleder sina studier i Vasa i höst.

– Det finns helt klart en efterfrågan på fler jurister i regionen och våra studenter är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden. En sak jag märkt är att utbud leder till efterfrågan och det tycks hela tiden skapas nya arbetsplatser för jurister i regionen, säger Marcus Norrgård som är ansvarig professor för juristutbildningen i Vasa.

Norrgård upplever att 60 är en idealisk gruppstorlek – varken för liten eller för stor. Den utökade studentantagningen kommer att ge ökad stabilitet och mångsidighet i verksamheten. Utökningen av antalet studerande är också en logisk fortsättning på den tillväxt som enheten i Vasa genomgått under årens lopp.

Å andra sidan är 60 fortfarande en så pass liten mängd att Vasaenhetens traditionella styrkor ­– de små gruppstorlekarna och den låga tröskeln mellan studerande och personalen ­– inte rubbas. Även om enheten är relativt liten så finns det mycket bredd i undervisningen i och med att den undervisande personalen i Helsingfors också undervisar i Vasa.

– Enheten i Vasa är väldigt viktig för fakulteten. Den är en väsentlig del av vår verksamhet och de flesta ur personalen undervisar även i Vasa, säger Juridiska fakultetens dekanus Johanna Niemi.

Satsningen är möjlig tack vare ett väsentligt utökat finansiellt stöd från Vasa stad och Österbottens förbund. Donationerna vittnar om juristutbildningens betydelse för Vasaregionen.

Donationerna möjliggör även att enheten inom en nära framtid kan utöka sin personalstyrka i motsvarande omfattning som studieplatserna utökas.

Tvåspråkig examen utvidgas

Hösten 2023 ökar också möjligheterna att studera på två språk i Vasa. Möjligheten att avlägga en tvåspråkig examen utvidgas från kandidatskedet till att också omfatta magisternivån. Enheten i Vasa blir den första inom universitetet där studenterna kan ”tvexa” hela vägen till en magisterexamen, tidigare har tvexandet endast varit möjligt inom kandidatprogrammen.

För Vasaenhetens del innebär det utvidgade tvexandet ingen större ändring. Enhetens verksamhetskultur har sedan starten 1991 varit tvåspråkig och såväl personalen som studenterna är vana vid en tvåspråkig vardag på så sätt att alla kan använda sitt eget modersmål.

– Jag har varit ansvarig professor vid enheten i två repriser och har lärt mej att undervisa på svenska där. Alla som studerar i Vasa lär sig det andra språket, även om de avlägger examen på sitt eget språk, säger  Niemi.

Vid sidan om tvåspråkig examen kan de studerande naturligtvis också fullfölja sina studier i traditionell stil antingen på finska eller på svenska.

Genom att avlägga en tvåspråkig examen får studenten förutsättningar att jobba på finska och svenska inom sitt eget område. Tvex passar såväl finsk- som svenskspråkiga studenter oberoende av språknivån i början av studierna och det finns gott om språkstöd åt dem som vill ha det.

Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina. Den första piloten med tvåspråkig examen inleddes hösten 2010 och i den deltog Vasaenheten samt agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Därmed är det naturligt att juristutbildningen i Vasa nu som första enhet börjar erbjuda möjligheten på magisternivå.

Tvåspråkiga jurister trumfkort för juristutbildningen i Vasa som fyller 30

Helsingfors universitets juristutbildning i Vasa skapades för att svara på de lokala domstolarnas behov av arbetskraft, men vid sidan om det uppstod en levande juristarbetsmarknad i regionen.