Gradvis bättre tillgänglighet i Sisu

Sisus tillgänglighet har förbättrats med flera enskilda korrigeringar under sommaren och hösten 2021. Större korrigeringar i funktionerna pågår. Studenter som behöver särskilt stöd erbjuds individuellt stöd av universitetet för att säkerställa att deras studier löper smidigt.

Tillgänglighetsproblemen i Helsingfors universitets nya studieförvaltningssystem Sisu blev aktuella våren 2021. Den bristande tillgängligheten ledde också till ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som gav Helsingfors universitet en anmärkning på grund av allvarliga brister i Sisus tillgänglighet.

I sin jämställdhets- och likabehandlingsplan förbinder sig Helsingfors universitet att främja jämställdhet och likabehandling samt att förebygga diskriminering i all sin verksamhet. Arbetet för tillgänglighet och jämlikhet pågår fortlöpande. Tyngdpunkter och tidsscheman för Sisus utvecklingsarbete slås fast i samråd med Funidata Oy, som ansvarar för systemet. För närvarande ägnar man särskild uppmärksamhet åt Sisus tillgänglighet i studenternas användargränssnitt.

Användaren ser inte ännu allt arbete som utförts

Flera enskilda korrigeringar i tillgängligheten har gjorts under sommaren och hösten 2021. En del av korrigeringarna är redan införda, medan en del tas i användning först i samband med nästa uppdatering i januari 2022, eller i samband med senare uppdateringar.

Utvecklingsarbetet kring vyer och funktioner har delvis varit osynligt för användarna, eftersom omplaneringen och implementeringen av förbättringar tar mycket tid i anspråk. Just nu planeras till exempel studenternas ansökningssida för studieperioder samt nya funktioner till Öppna universitet – båda med hänsyn till tillgängligheten från första början. Dessutom har Sisus tillgänglighet utvärderats av en utomstående tillgänglighetsexpert som har kommenterat förbättringsbehoven på söksidan och i studieplanen i studenternas användargränssnitt, samt även de användargränssnittsplaner som är under arbete. Ny personal har också rekryterats för att påskynda genomförandet av korrigeringarna.

Läs mer om de utförda och planerade korrigeringarna i Funidatas blogg (på finska).

Universitetet erbjuder individuellt stöd för att säkerställa att studierna löper smidigt

Helsingfors universitet ger individuellt stöd till studenter som behöver särskilt stöd. Det innebär i praktiken att studenten och kontaktpersonen för tillgänglighet tillsammans kartlägger studentens behov för att studierna ska löpa smidigt. Universitetet har kontaktpersoner för tillgänglighet på alla campus.

Studentrådgivningens serviceställen och kontaktpersoner för tillgänglighet har förberett sig på att ge stöd även i fråga om Sisu. Särskilt stöd behövs ofta till exempel för att röra sig i universitetets lokaler, använda hjälpmedel eller förlänga tiden för tentamen.

– Vi strävar efter att studenten inte upplever stödet som en olägenhet utan att vi tillsammans hittar ett lämpligt sätt för att studera och sköta studieärenden, säger Kati Kettunen, direktör för Enheten för undervisnings- och lärmiljöer.

Om Sisu

Helsingfors universitet började använda det nya studieförvaltningssystemet Sisu i maj 2021. I Sisu kan studenten planera sina studier, anmäla sig till kurser och göra olika ansökningar som gäller studierna, t.ex. om ersättande av studieprestationer. Läraren ser sina egna undervisnings- och handledningsgrupper i systemet och kan ge prestationsanteckningar. Sisu underlättar också personalens arbetsprocesser inom studieförvaltningen och studentservicen på många sätt.

Sisu används redan vid sex högskolor och den stöder också undervisningssamarbete mellan högskolorna. Systemets funktioner utvecklas fortlöpande för att bättre betjäna olika användare. 

Sisu är en mycket omfattande helhet:

  • Cirka 10 miljoner studieprestationer, 2,3 miljoner studierätter samt uppgifter om 450 000 personer har överförts till Sisu.
  • Över 140 000 genomförda studieavsnitt och 600 000 studiepoäng vid Helsingfors universitet registrerades i Sisu i juni–december 2021. 4 100 studenter utexaminerades.

Läs mer

Funidata Oy:s bloggtext 21.12.2021 (på finska): Sisun saavutettavuustyön edistyminen syksyllä 2021

Meddelande 22.6.2021: Regionförvaltningsverket gav Helsingfors universitet en anmärkning på grund av brister i Sisus tillgänglighet