Hur formas barns värderingar och förmåga att klara sig?

Det är viktigt att forskningsrön inkluderas i lärarutbildningen och daghemsvardagen, säger professorn i småbarnspedagogik Arniika Kuusisto.

Vad forskar du i?

Jag forskar i hur barns världsbild byggs upp, hur de lär sig värderingar och upplever att livet är betydelsefullt. Dessutom undersöker jag barns resurser och förmåga att klara sig, alltså deras existentiella resiliens, när de upplever att deras existens eller trygghet hotas.

Till exempel pandemier, krig eller klimatkrisen kan orsaka ångest hos barn och sätta deras existentiella resiliens på prov. Vi vet fortfarande så lite om yngre barns värderingar, världsbild och resiliens.

Vad kommer din forskning att påverka, och hur?

I egenskap av pedagog och utbildare av lärare inom småbarnspedagogik är jag också intresserad av hur vi på bästa möjliga sätt skulle kunna utnyttja forskningsrön i småbarnspedagogiken och lärarutbildningen.

I akademiprojektet som jag leder undersöker vi hur vi skulle kunna förebygga radikalisering i skolan och stödja barns och ungas välbefinnande samt uppbyggandet av deras världsbild. Utifrån forskningen har forskare i mitt projekt skrivit en nationell strategi och en handbok för lärare. Tidigare har material som varit baserat på resultat från mitt projekt publicerats som praktiskt verktyg för lärare inom småbarnspedagogiken.

Den pedagogiska forskningen strävar ofta efter att framställa kunskap som exempelvis förbättrar förutsättningarna för lärande också i en föränderlig värld. Genom forskningsbaserad kunskap inom ramen för samhällelig fostran kan vi bygga en framtid som långsiktigt uppmärksammar både människans och miljöns välbefinnande samt främjar mänskliga rättigheter och en hållbar livsstil ur social hållbarhetens, miljöns och ekonomins synvinkel.

Vad inspirerar dig särskilt mycket inom ditt område just nu?

Utöver mitt arbete vid Helsingfors universitet är jag hedersforskare vid universitetet i Oxford. Tillsammans med min Oxfordkollega Liam Gearon är jag just nu redaktör för en handbok med artiklar av toppforskare runt om i världen om kontaktytorna mellan fostran och religion. Att läsa manuskripten och slutföra helheten är mycket inspirerande!

 

Arniika Kuusisto är professor i småbarnspedagogik vid Pedagogiska fakulteten. 

Läs mer om andra nya professorer.