Helsingfors universitets biologiska stationer får en gemensam chef

Jouni Heiskanen vill frigöra resurser vid stationerna för forskning och för att utveckla av stationernas samspel med det omgivande lokalsamhället genom att ta över ansvaret för den långsiktiga planeringen.

De tre forskningsstationerna vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har i början av mars fått en ny, gemensam chef. Jouni Heiskanen (f. 1983) doktorerade vid fakulteten 2015 och blir nu chef för Tvärminne zoologiska station i Hangö, Lammi biologiska station i Tavastehus och Kilpisjärvi biologiska station i Enontekis.

Ända fram till nu har varje station haft en egen chef. Förändringen gick smidigt eftersom chefsuppdraget har skötts av vikarier vid två av stationerna.

Tidigare har stationens dagliga verksamhet samt långsiktig linjedragning och strategisk planering hört till stationschefens uppgifter. Den nya gemensamma chefen har inte för avsikt att likrikta stationerna. Det skulle vara omöjligt eftersom stationerna är mycket olika.

Däremot ser Jouni Heiskanen det som sin uppgift att frigöra resurser vid stationerna till forskning och verksamhet med olika samarbetspartner. Heiskanen åtar sig att dra upp de allmänna gemensamma riktlinjerna för stationerna och sköta uppgifter inom nationell och internationell vetenskapspolitik.

– Stationerna har mycket att ge inom nätverkande och serviceutbud för gästande forskare. Här har jag en hel del att stå i. Nu måste vi till exempel fundera på vem som vill använda våra tjänster, vem som kan använda dem och vilka tjänster vi erbjuder, konstaterar Jouni Heiskanen.

Som exempel nämner Heiskanen forskningsmaterialet vid stationerna. Utöver olika forskningsprojekt har forskningsstationerna i uppdrag att fungera som bas för det mångsidiga material som samlats in under en lång tid. Det kan i typiska fall handla om material med klimat-, havs-, växt- och djurobservationer som samlats in regelbundet, till och med i över hundra års tid. Dessa så kallade långa tidsserier är ovärderliga till exempel vid bedömningen av klimatförändringen och dess effekter.

– De olika stationerna har mycket olika material och forskarna måste ofta besöka stationerna för att undersöka det. Det är krävande eftersom avståndet mellan stationen längst i söder och stationen längst i norr motsvarar nästan hela Finlands längd, säger Jouni Heiskanen.

Heiskanen har som mål att öppna upp det insamlade materialet vid stationerna så att det blir åtkomligt utanför stationerna och också utanför Finlands gränser. Han skulle också vilja utveckla samarbetet mellan stationerna över organisations- och riksgränserna.

– Stationerna fungerar som lokala fönster ut mot de globala utmaningarna som miljön står inför. Deras forskning hjälper oss förstå t.ex. klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. Samtidigt kan stationerna utveckla lokala lösningar för näromgivningen. Ett mångvetenskapligt samarbete samt gemensamma projekt med kommunala oc

 

Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkimusasemat

Kilpisjärvi biologiska station, Enontekis

Grundades oficiellt 1963, forskningsverksamhet redan från och med 1946

Lammi biologiska station, Tavastehus

Grundades 1953

Twitter

Facebook

Tvärminne zoologiska station, Hangö

Grundades 1902

Twitter

Facebook

Webbkamera

Också:

Helsingfors universitet, forskningsstationer (på engelska)