Svenska och finländska Östersjöexperter i utbyte

Helsingfors och Stockholms universitet "lånar ut" Östersjöforskare till varandra genom nytt gästforskningssamarbete.

Gästforskningen sker inom ramen för de två universitetens Östersjösamarbete Baltic Bridge, som grundats för att knyta samman Helsingfors och Stockholms universitets kunskap om Östersjön. Forskarnas som deltar i utbytet lyfter särskilt fram möjligheten att effektivare kombinera fält- och modelleringsstudier.

– Helsingfors universitets Östersjöforskare är särskilt bra på processforskning och uppföljningar av ekosystemen i Östersjön, medan Stockholms universitets forskares styrkor är matematisk modellering och kommunikation. På detta sätt kompletterar vi våra olika forskningsstyrkor, beskriver professor Alf Norkko.

Baltic Bridges gästforskare

Alf norkko

Alf Norkko är marinbiolog och studerar havens ekosystem och mångfaldens betydelse för havens funktion. I sin forskning har han särskilt fokuserat på vilken roll havsbottnarna spelar för havets välmående. Han och hans forskarteam på Tvärminne är specialiserade på att utföra storskaliga experimentella fältstudier.

– Inom ramen för Baltic Bridge ska vi inkorporera kunskapen från Tvärminnes fältstudier i de matematiska modeller som Östersjöcentrum och Baltic Nest Institute skapar.

Under sina Stockholmsbesök utvecklar Alf Norkko även nya samarbetsmöjligheter mellan Helsingfors och Stockholms universitet. Redan nu samarbetar man t.ex. inom studenthandledningen.

– Finländska studenter får handledning av en forskare i Stockholm och vice versa. Så här får studenterna tillgång till den bästa kompetensen inom ett visst specialområde.

Bo Gustafsson

Bo Gustafssons  bakgrund är i fysisk oceanografi, där man med hjälp av fysik och matematik, analyserar och beräknar havets cirkulationssystem och tar fram framtidsscenarier för Östersjön. Han är Baltic Bridge-trions matematiska modelleringsguru och leder Baltic Nest Institute i Sverige.

– Mitt arbete sker i huvdsak framför datorn och är inte lika praktiskt inriktat, som t.ex. Alfs.

Baltic Nest Institute är värd för den så kallade Nest-modellen, som används för att beräkna de åtgärder som krävs för att uppnå politiskt överenskomna mål för Östersjön.

– Vad vi gör är att vi skapar en förenklad bild av verkligheten. Vi kan t.ex. göra en matematisk beskrivning av djurplanktonets ätvanor, t.ex. utifrån data som Tvärminnes forskare samlat in under sina fältexperiment. Sedan kan vi koppla ihop olika ekvationer för att simulera hur olika åtgärder skulle påverka Östersjöns ekosystem.

– Modellerna som Bo och hans kolleger tar fram i Baltic Nest Institute är helt avgörande för de rekommendationer som HELCOM* tar fram, säger Alf Norkko.

* Skyddskommissionen för Östersjön (Helsinki Commission, HELCOM) är en regeringsorganisation där alla kuststater i Östersjöområdet samt EU-kommissionen deltar i syfte att skydda Östersjöområdets marina miljö.

Christoph Humborg

Christoph Humborg är biogeokemist och studerar de kemiska grundämnenans kretslopp i naturen. Han är särskilt intresserad av hur ämnen som kol, kväve, fosfor och kisel rinner ut från land till hav och hur kusten klarar av att hantera dem.

– Östersjöns öppna hav är ganska väl kartlagt. Men vi saknar fortfarande bra modeller för Östersjöns kustområde. Genom samarbetet med Tvärminne, som har god kännedom om arter och havets ekologiska processer, hoppas vi kunna utveckla modeller även för skärgården.

Vid Östersjöcentrum har Stockholms universitet satsat särskilt mycket på kommunikationsaktiviteter för att sprida kunskap om havet. Vid centret arbetar kommunikatörer och forskare tillsammans för att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

– De flesta håller med om att Östersjön är värd att skyddas, berättar Christoph Humborg. Men när det kommer till kritan upplever han att det ofta är svårt att skrida till åtgärder.

– Ekonomiska frågor dyker upp förr eller senare. Hur mycket får Östersjön kosta? Vad är en rimlig satsning? Kommunikation som stöder beslutsfattandet är därför en viktig del av Östersjöcentrums verksamhet.

Här kan du läsa om Christoph Humborgs första gästforskningsperiod i Tvärminne.