CoastClim utreder vilken betydelse Östersjön har för klimatet med stöd av Neste

Forskningscentrumet för kustekosystem- och klimatforskning CoastClim, har inlett ett femårigt samarbete med Neste. Centret arbetar med att ta fram enhetlig information om hur processerna i Östersjön och Östersjöns kustmiljöer samverkar med atmosfären och vilka effekter det har på klimatet.

–  Alla samhällsaktörer behövs när vi söker lösningar på framtidens hållbarhetsproblem. Stöd behövs inte minst inom grundforskningen, eftersom den utgör grunden för insiktsfullt ledarskap, konstaterar Alf Norkko, professor i Östersjöforskning.

Centrets verksamhet har väckt stort intresse både bland forskare och finansiärer. Den senaste samarbetspartnern är Neste.

–  Vi är oerhört glada över att allt fler aktörer är med och skapar ramar för ny grundforskning. Utan omfattande stöd är det inte möjligt att skapa ett forskningscentrum i den här storleken, och inte heller att utöka kunskapsbasen, konstaterar Alf Norkko.

Tack vare samarbetet med Neste kan vi bedriva betydelsefull grundforskning under de kommande fem åren. Forskningen kommer att ge ny fundamental kunskap om de kustnära livsmiljöernas roll när det gäller att begränsa klimatförändringen.

–  För att begränsa klimatförändringen krävs omfattande forskning och omfattande samarbete mellan olika aktörer. Vi är glada över att kunna delta i samarbetet och bidra till att de gemensamma målen kan uppnås, säger Lars Peter Lindfors, innovationsdirektör vid Neste.

 

Neste och CoastClim

Neste är världsledande inom förnybart flygbränsle och förnybar diesel samt inom förnybara råmateriallösningar för polymer- och kemikalieindustrin. Forsknings- och innovationsverksamheten vid Neste stöder omställningen av affärsverksamheten samt teknologiutvecklingen, och har en nyckelroll när det gäller att hitta nya tillväxtplattformar inom förnybara lösningar och cirkulär ekonomi.

CoastClim genomförs som ett strategiskt samarbete mellan Tvärminne zoologiska station och Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) vid Helsinfors universitet samt Östersjöcentrum och Bolincentret för klimatforskningvid Stockholms universitet.

Experter inom marinekologi, biogeokemi och atmosfärforskning i Östersjöområdet samarbetar nu för första gången för att hitta en lösning på klimatfrågan. Omkring 35 forskare och tekniska experter på båda sidor om Östersjön arbetar för att ta fram mer information om hur kustnära havsmiljöer och atmosfären samverkar och vad det innebär för klimatet. 

CoastClim stöds även av bl.a. Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Finlands akademi, Svenska Vetenskapsrådet, Konestiftelsen, infrastrukturnätverket FINMARI, Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse, Onni Talas stiftelse, Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse samt flera privata donationer samt företagssamarbete med bl.a. Transmeri.