Kännedomen om barnrätt stärks också på svenska

Finlands första barnstrategi publicerades i år och målet är att öka medvetenheten om barnrätt. Svenska social- och kommunalhögskolan erbjuder en kurs i barnrätt som är den första i sitt slag på svenska i Finland.

Utgångspunkten för Finlands barnstrategi är FN:s konvention om barnens rättigheter och målet är ett samhälle som respekterar barnens rättigheter. I oktober publicerades strategins första genomförandeplan och barnrätt är ett högaktuellt område i samhället nu.

Att Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (Soc&kom) som första svenskspråkiga högskoleinstans tagit in barnrätt i sitt kursutbud är ett exempel på hur utbildningen följer med utvecklingen i samhället.

– Barnrätt är något som genomsyrar alla nivåer och sektorer i samhället, det är inte bara något som jurister håller på med, säger universitetslärare Ulrika Krook vid Soc&kom, initiativtagare och ansvarig lärare för kursen.

Kursen ordnades för första gången våren 2020 samtidigt som pandemin bröt ut.

– Samhällets restriktioner har tydligt visat att barnens rättigheter förbisetts under pandemin och att ökad medvetenhet om barnens rättigheter verkligen behövs, säger Krook.

Barn och barnfamiljer drabbades mycket hårt bland annat av att deltagande i hobbyer och närvaro i småbarnspedagogik och skola begränsades i början av pandemin.

Barnrätt genomsyrar hela samhället

Barnrätt är ett tvärvetenskapligt område och omfattar flera lagar och regelverk som har att göra med bland annat föräldraskap, barnets vård och försörjning, familjearbete, socialservice, umgängesrätt och barnskydd. Utgångspunkten är barnets rätt och barnets bästa och grunden ligger i FN:s barnrättskonvention. Barnkonventionens viktigaste principer är barnets rätt att delta, vilket innebär att barnets synpunkter ska beaktas i frågor som rör barnet. Barnet ska behandlas jämbördigt med andra beaktande barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Barnrätt tillämpas bland annat i skolor, småbarnspedagogik, social- och hälsovård, stadsplanering och kommunal ekonomi. Därför är det viktigt att studenter med olika studieinriktningar deltar, eftersom många av dem kommer att tillämpa barnrätt i praktiken.

– Studenterna kommer att jobba inom olika sektorer i samhället och tillsammans med olika yrkesgrupper. Studenterna lär sig att se sin egen roll i förverkligandet av barnrätt ur sitt eget professionella perspektiv. Till exempel ska man inom den offentliga sektorn veta att man ska göra barnkonsekvensbedömningar och barnbudgetering, säger Krook.

Ett annat exempel på barnrätt i praktiken är att i daghem lyssna på barnens önskemål och planera aktiviteter utifrån barnens intressen, även om man gör det inom ramen för planen för småbarnspedagogik som styr verksamheten på daghem.

Kursen bidrar till att förstå omfattningen av barnrätt

Kursen i barnrätt vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper är öppen för alla studenter vid Helsingfors universitet. Syftet är att bredda på uppfattningen om barnrätt och att synliggöra att det inte enbart är väsentligt för jurister eller socialarbetare inom barnskyddet.

– Mottagande bland studenterna har varit positivt och många har insett att barnrätt är ett mycket bredare område än de trott. Kursen kopplar ihop barnrätt i ett bredare samhällsperspektiv, bland annat hur stadsplanering eller miljö- och klimatfrågor påverkar barn.

Kursen utmanar också rådande angreppssätt och rutiner. Enligt ny lagstiftning poängteras föräldrarnas roll i att förverkliga barnens rättigheter. Barnens rätt att bestämma själv i frågor om dem själva ökar i relation till föräldrarnas rätt att bestämma över barnet i takt med barnets ålder och utveckling. Föräldrarna har ett ansvar att höra barnen.

– Det viktigaste med kursen är att studenterna får en insikt om att det finns en barnstrategi och lagstiftning som ska följas. Att det inte är mindre värt än något annat juridiskt område som byggnadslagstiftning, straffrätt eller affärsjuridik. Allt behöver man inte kunna utantill men man ska veta var man hittar informationen.

Barnrättsveckan firas med podcastserie

Den nationella veckan för barnens rättigheter firas 15-21.11.2021. I år finns det särskilda skäl att fira, eftersom konventionen om barnets rättigheter har varit i kraft i Finland i 30 år. På Barnkonventionsdagen den 20 november flaggas det för barnen.

Som en del av barnrättsveckans program lanserar Rättsvetenskapliga podden vid Svenska social- och kommunalhögskolan en podcastserie om barnens rättigheter med ett nytt avsnitt per dag.

Det första avsnittet 15.11 handlar om vägen till en nationell barnstrategi där barnrättsjurist och universitetslärare Ulrika Krook bland annat diskuterar om hur Covid-19-pandemin har påverkat barn och familjer samt om den ökade polariseringen bland barnfamiljer och ökad barnfattigdom tillsammans med barnrättsjuristerna Krisi Pollari från Centralförbundet för barnskydd och Esa Iivonen från Mannerheims Barnskyddsförbund.

Lyssna på Rättsvetenskapliga podden.