Universitetet kan inte verka i ett vakuum – vi behöver samhället och samverkan

Resultaten av vårt arbete ska inte ligga och samla damm, lyder mottot på Campus Gumtäkt. Vetenskap löser problem, och forskning bedrivs för människorna och samhället.

Vid Helsingfors universitet tas nu krafttag för innovationer – för företagssamarbete, innovationsekosystem, entreprenörskap och kommersialisering av forskningen. På det matematisk-naturvetenskapliga campuset i Gumtäkt har såväl företagssamarbete som innovationsverksamhet långa anor. Utvecklingsarbetet sker därför genom att en befintlig beprövad modell och god praxis kompletteras och justeras.

Enligt Santtu von Bruun, som ansvarar för innovationsverksamheten och innovationsekosystemen, har campusen enorma möjligheter att låta samhället i ökad grad ta del av de uppfinningar och lösningar som uppstår i studenternas och forskarnas arbete.

– Vi har fortfarande väldigt mycket outnyttjad potential vid universitetet. Det är viktigt att vi utvecklar innovationsverksamheten så att det allt oftare finns en enda kontaktpunkt för allt. Vi måste ha låg tröskel och erbjuda hjälp på ett lättillgängligt sätt. Verksamhetsmodellerna ska hindra att det uppstår silor eller skiljemurar mellan forskningsområdena. Mångvetenskaplighet spelar en nyckelroll även när det kommer till innovationsverksamhet, betonar Santtu von Bruun.

– Att en innovation börjat tillämpas betyder främst att en lösning har förverkligats i praktiken. Det hänger ofta samman med kommersialisering, alltså att produkter, utrustning eller till exempel läkemedel blir tillgängliga för människor och samhället.

Målet är en innovationskultur som underlättar experimenterande och kreativitet

Med företagskuvöser hjälper universitetet forskare och studenter att utveckla sina idéer till företagsverksamhet med tillväxtpotential, att testa idéer, tänka lösningsorienterat och bygga nätverk även mot företag. Tanken bakom allt detta är att stärka innovationskulturen vid hela universitetet.

– Det är viktigt att etablera sådana strukturer för innovationsverksamheten och högkvalitativa stödtjänster som forskarna och studenterna vill använda. Jag tror att också att kulturen hos oss påverkas av den ökande internationaliseringen. De europeiska universitet som håller högst nivå vetenskapligt sett är ofta även föregångare inom innovationsverksamheten. Vi lär oss av våra partner ute i världen, poängterar Santtu von Bruun.

Att öka samarbetet också inom Finland är viktigt och aktuellt. Enligt Santtu von Bruun är åtminstone Aalto-universitetet en naturlig samarbetspartner som har lång erfarenhet av innovationsverksamhet och företagskuvöser. Dessutom har universiteten forskningsområden som stödjer varandra. Båda tillhör spetsen i Finland.

– Även hos oss har varje campus idag sina egna kuvös- och företagartjänster. Nätverket Helsinki Think Company utgör en del av denna helhet. Det erbjuder studenter och forskare hjälp och verktyg för uppstartsfasen av företagandet och hjälper dem i deras utveckling till experter och i deras samhällspåverkan. Think Company har byggts upp tillsammans med Helsingfors stad.

– Till dessa företagartjänster medverkar bland annat våra 70 partnerföretag som delar med sig av sitt stöd och sin erfarenhet. I arbetet deltar även finansiärer – och våra egna företagscoacher förstås.

– I kuvöserna utvecklas studenternas uppfinningar ofta till företag med uppstartskaraktär som genom kuvösverksamheten får mycket hjälp och kontakter. Forskare använder i sin tur sina djupgående och långsiktiga forskningsrön för innovationer som ofta bildar större och mer omfattande helheter som kan kommersialiseras.

Framgången bygger på långsiktig grundforskning

I Gumtäkt har Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten erfarenhet av nära samarbete med företag sedan campuset var nytt, och innovationskultur är inte heller främmande för det. Ett utmärkt exempel på detta är Kumpula Business Labs som startade sin verksamhet på campus 2015 och tillhandahåller sina kunder laboratorie- och kontorslokaler samt forskningsutrustning och forskarnas expertis. Kunderna har hittat laboratoriets tjänster, och enligt dekanus vid fakulteten Sasu Tarkoma är orderböckerna fulla. På Campus Gumtäkt finns också Meteorologiska institutet och flera företag som anknyter till fakultetens forskningsområden.

– Inom forskningen har vi länge samarbetat med både finländska och utländska företag. Våra traditionella inhemska partner är till exempel Vaisala och Nokia. Tillsammans med Nokia Bell Labs har vi det gemensamma forskningscentret Nokia Center for Advanced Research (NCAR). Av utländska företag kan till exempel nämnas ASM med vilket vi har ett nära samarbete inom atomlagerdeponering och den gemensamma plattformen ALD center.

På Campus Gumtäkt bedrivs internationellt högklassig forskning. Om den höga nivån vittnar även fakultetens finansieringskällor, till exempel European Research Council (ERC) som beviljar finansiering för spetsforskning efter hård gallring. I Gumtäkt pågår tolv sådana mycket eftertraktade och ansedda ERC-projekt. Gumtäkt deltar dessutom i Finlands Akademis flaggskeppsprogram. Atmosfär- och klimatkompetenscentret ACCC och Centret för artificiell intelligens FCAI är imponerande kompetenskluster som utgår från grundforskning och bidrar till att resultaten utnyttjas brett i samhället. För det mesta har företagssamarbetet och innovationerna i Gumtäkt sin uppkomst i långsiktig grundforskning.

– Vårt motto här i Gumtäkt är att resultaten inte ska ligga och samla damm. Vi är lösningsorienterade i vårt tänkesätt och vår inställning, vilket är en viktig utgångspunkt för innovationer, poängterar Sasu Tarkoma.

Vi verkar inte i ett vakuum

Den allmänna inställningen vid Gumtäkt syns också i Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens vision som grundar sig på samverkan och samarbete. ”År 2030 kommer Campus Gumtäkt att vara ett dynamiskt kompetenskluster, där universitetet, naturvetenskapsgymnasiet, forskningsinstitut och aktörer inom den privata sektorn tillsammans skapar lösningar för hållbar utveckling.” Dekanus Sasu Tarkoma sammanfattar framtidens viktigaste mål i tre huvudpunkter.

– För det första vill vi vara dynamiska, och våra innovationstjänster ska vara lättillgängliga. Det är viktigt att potentiella samarbetspartner kan hitta oss och att vi är en välfungerande helhet som följer med sin tid. I slutet av förra året beviljade näringslivssektionen i Helsingfors stadsstyrelse över en miljon euro till projektet Gumtäkts innovationscampus 2023–2025. Syftet är att tillsammans med Helsingfors stad och Meteorologiska institutet skapa en dynamisk innovationsplattform och ett kluster för artificiell intelligens, hållbarhet och djupteknologi på campuset.

– För det andra arbetar vi för hela det framåtskridande området Gumtäkt. Det behövs mer liv – det vill säga butiker, kaféer, företag och människor – på campuset och i dess närområde. Ett attraktivt område gynnar även universitetet.

– För det tredje vill jag lyfta fram doktorsprogrammet för industriella innovationer som vi genomför tillsammans med Tammerfors universitet och där Teknologiindustrin medverkar. Vid sidan av forskningsrön kommer doktorsprogrammet att resultera i att industrin får tillgång till fler experter med förmåga att tillämpa forskningsresultat på ett affärsorienterat sätt.

Sasu Tarkoma framhäver betydelsen av samarbete i all verksamhet, såväl inom forskning som vid utvecklingsprojekt. När det gäller framtiden för innovationsverksamheten de nästkommande åren anser Tarkoma liksom von Bruun att Aalto-universitetet är en mycket naturlig samarbetspartner. Innovationer behöver omges av mångsidigt samarbete och ha fasta kontakter med levande livet.

– Vid universitetet verkar vi inte i ett vakuum, utan utgör en del av samhället. Genom samverkan ger omvärlden oss till exempel olika slags datamaterial som vi behöver i forskningsarbetet. Dessutom får vi respons och information om det som sker runtomkring oss. Tack vare kontakterna hittar vi nya forskningsämnen och problem som vi kan försöka lösa genom vetenskapliga metoder, säger Sasu Tarkoma.

Kumpula Business Labs

Nordens största naturvetenskapliga campus kan erbjuda en mångsidig och riklig forskningsutrustning och kunnig personal. Att placera företaget eller FoU-enheten i universitetets lokaler har visat sig vara fördelaktigt för samarbetet mellan företaget och universitetet. För uppstartsföretag innebär Kumpula Business Labs ett mindre kapitalintensivt alternativ när företaget inleder sin verksamhet.

  • laboratorie- och kontorslokaler att hyra vid avdelningen för kemi, plus mötesplatser och extra utrymmen mot timdebitering
  • forskningsutrustning att hyra och mättjänster mot timdebitering enligt överenskommelse
  • verkstadstjänster mot timdebitering enligt överenskommelse
  • tillgång till campusbiblioteket
  • expertkonsultation
  • forskningssamarbete- Tekes, EU eller projekt med direktfinansiering
  • rekryteringstjänster: studenter, magistrar, doktorer flexibelt.