Samarbete med Helsingfors universitet stöder Valios produktutveckling – "Högklassig forskning helt avgörande"

Valio och Helsingfors universitet kommer att underteckna ett partnerskapsavtal hösten 2023. Förhoppningen är att Valio få tillgång till en ännu bredare expertis från olika vetenskapsområden när samarbetet fördjupas.

Ny forskningskunskap och skickliga experter – det är anledningen till att livsmedelsföretaget Valio samarbetar med Helsingfors universitet. En viktig fördel är att expertis från flera olika vetenskapsområden finns samlad under ett och samma tak.

– Vi hittar experter till våra projekt, bekräftar Harri Kallioinen, forsknings- och utvecklingsdirektör vid Valio.

Enligt honom är FUI-samarbetet en förutsättning för Valios existens. Gemensamma projekt med universitet kompletterar företagets egen forsknings- och utvecklingsverksamhet.

– Valios egna projekt leder väldigt ofta till frågor som vi inte nödvändigtvis kan besvara själva. Därför behöver vi hjälp av extern expertis och universitetet, säger Kallioinen.

 

Universitetets nätverk till nytta för Valio

Valio är bland annat handledare för pro gradu-avhandlingar och finansierar doktorsavhandlingar. Maija Greis slutförde nyligen sin doktorsavhandling, där hon jämförde munkänslan mellan växtbaserad och mjölkbaserad yoghurt.

– Den gav verkligen intressant information och insikter.

Inom husdjursvetenskap pågår det ambitiösa projektet Graze-WELL, som ska hjälpa jordbrukare att lösa problem som gäller mjölkkors välbefinnande och bete. Projektet IRMA söker klimatsmarta utfodringslösningar inom mjölkproduktionen.

Inom livsmedelsforskningen har Valio och Helsingfors universitet varit med och grundat den europeiska innovationsgemenskapen ‌EIT Food. Projektet HealthFerm pågår just nu och undersöker fermentering av växtbaserade råvaror. Enligt Kallioinen är gemensamma EU-projekt viktiga och det skulle inte vara lika lätt för Valio att delta i dem utan Helsingfors universitet.

– Universitetets nätverk är omfattande. Naturligtvis vill vi samarbeta med de bästa experterna.

Valios experter föreläser också för studenterna och är för andra året involverade i Vikki Food Design Factory. Där sparrar de team som utvecklar affärsidéer i inkubatorerna.

– Genom att bidra med vår expertis kan vi hjälpa projekten att gå framåt, och i bästa fall kan vi utnyttja resultaten.

 

Närmare samarbete öppnar nya möjligheter

I höst tar Valio och Helsingfors universitet ett stort steg framåt när de ingår ett partnerskapsavtal. Kallioinen tror att det kommer att effektivisera arbetet ytterligare och fördjupa förståelsen hos båda parterna.

– Ur Valios synvinkel kan samarbetet leda till att vi hittar nya kunskapsområden inom universitetet som vi inte har kunnat använda oss av tidigare.

Valio är till exempel intresserad av hur livsmedel kan utvecklas näringsmässigt och med hjälp av teknologi. Det behövs forskningsbaserad kunskap om både mjölk och växtbaserade råvaror.

Hanteringen av miljöpåverkan är viktig ända från primärproduktionen till butikshyllan. Hur kan man till exempel mäta biologisk mångfald? Och hur kommer AI att påverka livsmedelsbranschen? Cirkulär ekonomi och effektiv resursanvändning är också viktiga teman.

 

Forskare kan lösa problem inom produktutveckling

Partnerskap är mycket viktiga för Helsingfors universitet. Samarbeten med företag som Valio erbjuder möjligheter att lära sig, prova nya saker och främja tvärvetenskaplighet. Det bidrar också till att hålla en hög standard på forskningen och undervisningen.

– Det är fint att våra partner ser vetenskap och utbildning som en bred resurs för samhället, konstaterar Arja Kosonen, kontaktchef vid Helsingfors universitet.

Enligt Kallioinen kan nyttan av gemensamma projekt sällan beskrivas så att de direkt genererar en ny produkt på marknaden. I stället kan den huvudsakliga nyttan vara en lösning på ett problem som har utgjort ett hinder för produktutvecklingen.

Till exempel kan de mångfasetterade problemen i samband med miljöpåverkan inte lösas utan vetenskaplig expertis.

– Högklassig forskning är helt avgörande.

Samarbete driver hållbar tillväxt

Helsingfors universitet är en partner för företag vars mål är att skapa lösningar för världen. Gränsöverskridande samarbete mellan universitetsvärlden och företagsvärlden är nyckeln till hållbar förnyelse och konkurrenskraft.