WWF:s Liisa Rohweder: Ge din röst åt en bra naturtyp

Vetenskapens budskap till beslutsfattarna är tydligt: naturens välmående och bekämpning av klimatförändringen måste vara utgångspunkten för allt beslutsfattande om vi vill trygga möjligheterna till ett gott liv.

I oktober förra året publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin 1,5-gradersrapport, enligt vilken vi har 12 år på oss att agera om vi vill undvika en klimatkatastrof. Dagens åtgärder är alltför långsamma och leder till katastrofala följder för människan och naturen. Tyvärr står vi även inför ett annat hot som kräver att vi snabbt agerar: naturens mångfald håller på att försvinna.

Enligt WWF:s Living Planet Report som publicerades i oktober har populationerna av vilda ryggradsdjur minskat med i genomsnitt 60 procent på drygt 40 år. Även Finlands natur är hotad. Enligt en undersökning som publicerades i december 2018 har den finländska naturens tillstånd försämrats ytterligare under de senaste tio åren. Upp till hälften av naturtyperna i Finland är utrotningshotade.

Livskraftig natur och ett stabilt klimat är grundläggande förutsättningar för all mänsklig verksamhet. Utan dem skulle våra moderna samhällen inte finnas. Om vi inte kan ändra riktning kommer vår samhällsmodell att visa sig misslyckad. Det finns gott om vetenskaplig kunskap om hur vi borde agera, och steg i rätt riktning har redan tagits på flera områden. Trots detta har vi inte lyckats åstadkomma en verklig kursändring för en hållbar framtid, varken i Finland eller globalt.

Vetenskapens budskap till den kommande riksdagen och regeringen är tydligt: naturens välmående och bekämpning av klimatförändringen måste vara utgångspunkten för allt beslutsfattande om vi vill trygga möjligheterna till ett gott liv på vår planet.

Eftersom vetenskapens budskap för att rädda vår planet nu är mer pockande än någonsin tidigare, styr det även vårt agerande på WWF. Vi kräver att den kommande regeringen visar ryggrad och utarbetar ett ambitiöst regeringsprogram som utgår från vetenskapens krav för att motverka klimatförändringen och den minskade mångfalden i naturen. Om den kommande regeringen inte hittar lösningar på klimatförändringen och krisen för naturens mångfald är det lönlöst att försöka lösa dessa i ett senare skede.

”Naturtyperna” i den nuvarande riksdagen är utrotningshotade, det finns alltför få av dem. Bra ”naturtyper” finns det ett stort behov av i den nya riksdagen, eftersom den kommande regeringen sitter vid makten under de år då framtiden avgörs såväl för Finlands del som utanför våra gränser. Nu är det viktigt att vi alla röstar in bra naturtyper i riksdagen. De tror på vetenskapens budskap och är beredda att fatta ambitiösa beslut för vår planets framtid.

#därförvetenskap #ryggrad

Liisa Rohweder är generalsekreterare för WWF Finland.

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därförvetenskap.

WWF:s verktyg för hållbar utveckling – WWF:s riksdagsvalsprogram 2019

 

Varför behöver vi vetenskap?

Världen kommer i framtiden att förändras allt snabbare, och människans och miljöns behov med den. Vi vet ännu inte vilka utmaningar vi kommer att behöva svara på om 50 år. Ett är säkert, och det är att lösningarna kräver långsiktig forskning.

Därför behöver vi vetenskap.

Finlands välfärd är beroende av att vi värnar om vårt högkvalitativa kunnande genom hela utbildningskedjan, från småbarnspedagogiken ända till den högre utbildningen och forskningen. Vår framtid ligger i vårt kunnande och i människor som kan. Därför bör vi investera allt mer i utbildning och forskning.

Läs mer